ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΒΡΟΧΕΡΗ ΜΕΡΑ…..

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΒΡΟΧΕΡΗ ΜΕΡΑ…..

  • |

Ο Γκάτσμπι, γόνος μιας πλούσιας νεοϋορκέζικης οικογένειας, και η Άσλεϊ μια όμορφη και φιλόδοξη κοπέλα από την Αριζόνα, η οποία θέλει να γίνει δημοσιογράφος, είναι ζευγάρι και σπουδάζουν στο ίδιο Κολέγιο. Φτάνουν στη Νέα Υόρκη με σκοπό να περάσουν ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο, αν και η Άσλεϊ έχει κανονίσει, για λίγη ώρα, συνέντευξη με έναν διάσημο σκηνοθέτη, τον Ρόλαντ Πόλαρντ, για λογαριασμό της εφημερίδας του Κολεγίου.

Τα σχέ­δια τους θα ανα­τρα­πούν και έτσι θα πε­ρά­σουν ο κα­θέ­νας μόνος του, την υπό­λοι­πη μέρα, ενώ ο ήλιος δίνει τη θέση του στη βροχή. 

Δημήτρης Κατσορίδας

Η Άσλεϊ θα γνω­ρί­σει αρ­κε­τούς αν­θρώ­πους του κι­νη­μα­το­γρά­φου, μπαί­νο­ντας στον πει­ρα­σμό να αφή­σει τον εαυτό της να πα­ρα­συρ­θεί από το life style και τον ανά­λο­γο τρόπο ζωής. Ο Γκάτσ­μπι, ένας μποεμ τύπος, με καυ­στι­κό χιού­μορ, ρο­μα­ντι­κός, με «ρετρό αι­σθη­τι­κή», πνευ­μα­τώ­δης, συ­ναι­σθη­μα­τι­κός, κάπως με­λαγ­χο­λι­κός, που του αρέ­σει να παί­ζει παλιά κομ­μά­τια στο πιάνο, ιδιαί­τε­ρα σε βρο­χε­ρές μέρες, ενώ πε­ρι­πλα­νά­ται στην πόλη θα συ­να­ντή­σει και αυτός διά­φο­ρους αν­θρώ­πους, με­τα­ξύ αυτών και μια νεαρή παλιά του γνώ­ρι­μη, πι­κρό­χο­λη επι­φα­νεια­κά, αλλά επί­σης πολύ ρο­μα­ντι­κή.

Η ται­νία του Γού­ντι Άλεν, «Μια βρο­χε­ρή μέρα στη Νέα Υόρκη», μέσα από κω­μι­κά πε­ρι­στα­τι­κά, θέτει διά­φο­ρα υπαρ­ξια­κά ερω­τή­μα­τα σχε­τι­κά με τον έρωτα, τις σχέ­σεις, το κυ­νή­γι της κα­ριέ­ρας, τις υπέρ­με­τρες φι­λο­δο­ξί­ες, το star system, τη δια­μόρ­φω­ση των χα­ρα­κτή­ρων κλπ. Είναι μια εξαι­ρε­τι­κή ται­νία, η οποία κυλά ήρεμα, αφή­νο­ντας στο τέλος μια ανά­λο­γη ηρε­μία στον θεατή.

Τε­λι­κά, όταν ο Γκάτσ­μπι, μέσα από μια σο­κα­ρι­στι­κή απο­κά­λυ­ψη, συ­ντο­νί­στη­κε με τα συ­ναι­σθή­μα­τα και τις ανά­γκες του, επέ­λε­ξε να πάρει δια­φο­ρε­τι­κό δρόμο από την Άσλεϊ, ακο­λου­θώ­ντας τη ζωή του όπως αυτός την ήθελε, ακόμη και αν του κό­στι­ζε την δια­κο­πή των σπου­δών του, ξε­κι­νώ­ντας τη νέα πο­ρεία μέσα στις και­νούρ­γιες ψι­χά­λες της βρο­χής.

rproject.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος