Ανακοίνωση για τις εκλογές και τη παρέμβαση μας μέσω της Ανατρεπτικής Συμμαχίας

Ανακοίνωση για τις εκλογές και τη παρέμβαση μας μέσω της Ανατρεπτικής Συμμαχίας

  • |

Η Ανυπότακτη Αθήνα έδωσε όλες τις δυνάμεις της, τόσο για να δημιουργηθεί η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα (ΑΝΑ.Σ.Α) όσο και για την συλλογική εκλογική της επιτυχία.

Οφεί­λου­με να ομο­λο­γή­σου­με ότι το απο­τέ­λε­σμα ξε­πέ­ρα­σε ακόμα και τις κα­λύ­τε­ρες προσ­δο­κί­ες μας, δε­δο­μέ­νης της μι­κρής προ­ε­κλο­γι­κής πε­ριό­δου, και των αδυ­να­μιών που αντι­κει­με­νι­κά είχε ένα νε­ο­πα­γές σχήμα, πα­ράλ­λη­λα με τον μι­ντια­κό απο­κλει­σμό.

Απο­δεί­χθη­κε ότι ο κό­σμος που ζει, ερ­γά­ζε­ται και σπου­δά­ζει στην Αθήνα έχει ανά­γκη μια φωνή που μι­λά­ει από ρι­ζο­σπα­στι­κή σκο­πιά για τα προ­βλή­μα­τα της πόλης: το δι­καί­ω­μα στην κα­τοι­κία (ενοί­κια και πλει­στη­ρια­σμοί), τον υπερ­του­ρι­σμό, τους δη­μό­σιους χώ­ρους, το πρά­σι­νο, την κα­τα­σπα­τά­λη­ση εκα­τομ­μυ­ρί­ων για έργα βι­τρί­νας, την μάχη απέ­να­ντι στο φα­σι­σμό για μια πόλη που θα μας χω­ρά­ει όλες και όλους, την ανά­γκη να μπουν η πόλη και οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη των επι­χει­ρή­σε­ων. Όχι για να μι­λά­με εκ μέ­ρους των κα­τοί­κων, αλλά για να ορ­γα­νώ­νου­με μαζί τους αγώ­νες για μια άλλη Αθήνα, για μια ζωή που μας αξί­ζει, έξω και μέσα στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο. Φά­νη­κε επί­σης η ση­μα­σία μιας αρι­στε­ράς που μπο­ρεί να ενώ­νε­ται μπρο­στά στα ση­μα­ντι­κά, παρά τις δια­φω­νί­ες της, ει­δι­κά σε πεδία όπου έχει δώσει κοι­νούς αγώ­νες όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα. Η ση­μα­σία ενός ρι­ζο­σπα­στι­κού αλλά και γειω­μέ­νου προ­γράμ­μα­τος, προ­σπά­θεια στην οποία συ­νέ­βα­λε με το πρό­γραμ­μά της η Ανυ­πό­τα­κτη Αθήνα. Η ση­μα­σία ενός σχή­μα­τος που μι­λά­ει τη γλώσ­σα των αν­θρώ­πων της πόλης -με την επί­γνω­ση ότι ένα με­γά­λο τμήμα των με­τα­ναστ(ρι)ών κα­τοί­κων της μι­λά­ει άλλες γλώσ­σες. Όπως επί­σης ότι πολ­λοί και πολ­λές δεν έχουν δι­καί­ω­μα ψήφου, δι­καί­ω­μα για το οποίο θα συ­νε­χί­σου­με να πα­λεύ­ου­με. Η ση­μα­σία της συμ­με­το­χής των ίδιων των αν­θρώ­πων που αγω­νί­ζο­νται σε όλα τα ανοι­χτά μέ­τω­πα της πόλης, απέ­να­ντι στα ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που την επι­βου­λε­και ύο­νται εις βάρος των κα­τοί­κων της, απέ­να­ντι σε μια λο­γι­κή προ­σω­πο­κε­ντρι­κών συν­δυα­σμών υπο­ψη­φί­ων πα­ρα­γό­ντων.

Ευ­χα­ρι­στού­με τους 8.516 δη­μό­τες που στή­ρι­ξαν την ΑΝΑ.Σ.Α, και όλες όσες και όσους στή­ρι­ξαν το συν­δυα­σμό ακόμα και αν δεν έχουν δι­καί­ω­μα ψήφου στην Αθήνα, και τον οδή­γη­σαν σε αυτο το απο­τέ­λε­σμα. Την ίδια στιγ­μή, η πα­ρά­τα­ξη Μπα­κο­γιάν­νη δεν μπό­ρε­σε να κερ­δί­σει από τον πρώτο γύρο παρά τις με­γα­λό­στο­μες προ­βλέ­ψεις και κα­τα­γρά­φει πτώση άνω των 30.000 ψήφων σε σχέση με το 2019. Η συ­νο­λι­κή εκτί­να­ξη της απο­χής είναι όμως δεί­κτης συ­νο­λι­κό­τε­ρης δυ­σα­ρέ­σκειας και μας απα­σχο­λεί πώς με τη δράση μας θα μπο­ρέ­σου­με να αντι­στρέ­ψου­με την γε­νι­κό­τε­ρη έλ­λει­ψη εμπι­στο­σύ­νης προς την πο­λι­τι­κή. Το γε­γο­νός πως μόνο οι δυ­νά­μεις της Αρι­στε­ράς στο δήμο κα­τέ­γρα­ψαν αύ­ξη­ση ψήφων, δεί­χνει πως η Αρι­στε­ρά έχει δυ­να­τό­τη­τα αλλά και ευ­θύ­νη να εμπνεύ­σει ξανά τη συμ­με­το­χή στα κοινά.

Για τον β’ γύρο των εκλο­γών

Αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε το αί­τη­μα να φύγει με κάθε τρόπο ο Μπα­κο­γιάν­νης, αί­τη­μα που συ­μπυ­κνώ­νει την με­γά­λη δυ­σα­ρέ­σκεια για την “αυ­το­διοι­κη­τι­κή” πο­λι­τι­κή που άσκη­σε στο δήμο και την ανά­γκη να μειω­θεί η έντα­ση της επί­θε­σης που έχει εξα­πο­λύ­σει η πα­ρού­σα δη­μο­τι­κή αρχή στους ελεύ­θε­ρους χώ­ρους και όσες/ους τους υπε­ρα­σπί­ζο­νται. Πα­ράλ­λη­λα εμπε­ριέ­χει την οργή για τις γε­νι­κό­τε­ρες κυ­βερ­νη­τι­κές πο­λι­τι­κές, καθώς μία εν­δε­χό­με­νη εκλο­γι­κή ήττα του Μπα­κο­γιάν­νη θα απο­τε­λέ­σει κε­ντρι­κή ρωγμή στο αφή­γη­μα πα­ντο­δυ­να­μί­ας της ΝΔ και νο­μι­μο­ποί­η­σης των πο­λι­τι­κών της.

Την ίδια στιγ­μή, όμως, δεν πα­ρα­γνω­ρί­ζου­με ότι οι πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις που ανα­με­τρώ­νται στον β’ γύρο ευ­θύ­νο­νται από κοι­νού για την κα­τά­στα­ση της Αθή­νας και τη ση­με­ρι­νή της πα­ρά­δο­ση στο του­ρι­στι­κό και κα­τα­σκευα­στι­κό κε­φά­λαιο, την υπο­βάθ­μι­ση των κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών και την έλ­λει­ψη προ­τε­ραιό­τη­τας σε έργα υπο­δο­μής για τις ανά­γκες των κα­τοί­κων και ερ­γα­ζο­μέ­νων. Έχουν από κοι­νού υπη­ρε­τή­σει τα τε­λευ­ταία πολλά χρό­νια τις δε­σμεύ­σεις της Ε.Ε. και των χρη­μα­το­δο­τι­κών της προ­γραμ­μά­των, της μνη­μο­νια­κής νο­μο­θε­σί­ας, αλλά και τις πο­λι­τι­κές των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και των ερ­γο­λα­βιών, της υπο­βάθ­μι­σης των δη­μο­τι­κών υπη­ρε­σιών, των έργων βι­τρί­νας και της κα­τα­στο­λής των κοι­νω­νι­κών αντι­στά­σε­ων. Είναι οι ίδιες δυ­νά­μεις (ακόμα κι αν άλ­λα­ξαν όνομα ή επι­κε­φα­λής) που στή­ρι­ξαν από κοι­νού την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία την διά­λυ­ση της κοι­νω­νι­κής πο­λι­τι­κής στο Δήμο, την εκ­χώ­ρη­ση του δι­καιώ­μα­τος πάνω στον ελεύ­θε­ρο χώρο σε ιδιώ­τες ένα­ντι της συλ­λο­γι­κής ανά­γκης, την κα­τα­στρα­τή­γη­ση της συμ­με­το­χής των πο­λι­τών στις δια­δι­κα­σί­ες λήψης απο­φά­σε­ων, την πλήρη αδια­φά­νεια στις απο­φά­σεις, την άμεση ή έμ­με­ση ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση ση­μα­ντι­κών υπη­ρε­σιών/πα­ρο­χών με μνη­μό­νια συ­νερ­γα­σί­ας με ιδρύ­μα­τα και ΜΚΟ και απευ­θεί­ας ανα­θέ­σεις, ακόμα και το ίδιο το σκαν­δα­λώ­δες έργο του Με­γά­λου Πε­ρι­πά­του.

Όσο κι αν το πρό­σω­πο του απερ­χό­με­νου δη­μάρ­χου Μπα­κο­γιάν­νη συ­μπυ­κνώ­νει και συμ­βο­λί­ζει αυτή την κα­τα­στρο­φι­κή πο­λι­τι­κή, δεν έχου­με καμία εμπι­στο­σύ­νη ότι η πα­ρά­τα­ξη που απο­τε­λεί συ­νέ­χεια των πα­ρα­τά­ξε­ων Κα­μί­νη και Γε­ρου­λά­νου δεν θα συ­νε­χί­σει το ίδιο έργο με άλλα φυ­σιο­γνω­μι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά.

Για τη συ­νέ­χεια

Παρά την επι­τυ­χία, ανα­γνω­ρί­ζου­με και τις αδυ­να­μί­ες του εγ­χει­ρή­μα­τος. Η ΑΝΑ.Σ.Α φτιά­χτη­κε σχε­τι­κά αργά -παρά τις κι­νή­σεις μας από την αρχή της χρο­νιάς-, και έτσι δεν προ­λά­βα­με να φτά­σου­με σε όλες τις γει­το­νιές, να συ­ζη­τή­σου­με ανα­λυ­τι­κά ένα κοινό πρό­γραμ­μα, να γίνει κτήμα όλου του αγω­νι­ζό­με­νου κό­σμου στην Αθήνα. Αυ­τούς τους στό­χους βά­ζου­με για τη συ­νέ­χεια, και θα ερ­γα­στού­με με­θο­δι­κά ώστε μέσα από τις δρά­σεις και τις επε­ξερ­γα­σί­ες μας, να γί­νου­με κα­τα­λύ­της για την Αθήνα που ονει­ρευό­μα­στε.

Θα εί­μα­στε πα­ρού­σες/οντες σε όλες τις μάχες για την ανα­τρο­πή των κυ­ρί­αρ­χων πο­λι­τι­κών, την υπε­ρά­σπι­ση των δη­μό­σιων χώρων, τη διεκ­δί­κη­ση χώρων πρα­σί­νου, αντι­πλημ­μυ­ρι­κών και έργων υπο­δο­μής στην Αθήνα και μέ­τρων αντι­με­τώ­πι­σης της στε­γα­στι­κής κρί­σης, της υπε­ρά­σπι­σης του δη­μό­σιου χα­ρα­κτή­ρα όλων των κοι­νω­νι­κών αγα­θών, του με­τα­σχη­μα­τι­σμού της Αθή­νας προς όφε­λος των όλων των κα­τοί­κων και ερ­γα­ζο­μέ­νων χωρίς δια­κρι­σεις φυλής και φύλου.

Αθήνα, 12/10/2023

Ανυ­πό­τα­κτη Αθήνα

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.