ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΣ!

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΣ!

  • |

Άμεση απόσυρση του ΠΔ 85

Η κυ­βέρ­νη­ση, με το προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα 85/2022, εξι­σώ­νει τους από­φοι­τους δρα­μα­τι­κών σχο­λών, ωδεί­ων και σχο­λών χορού με από­φοι­τους/ες λυ­κεί­ου. Ακυ­ρώ­νει τρία έως 14 ολό­κλη­ρα έτη φοί­τη­σης με ένα εξου­θε­νω­τι­κό πρό­γραμ­μα σπου­δών και υπο­βαθ­μί­ζει ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρο έναν κλάδο χωρίς επαγ­γελ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και στα­θε­ρές απο­λα­βές. Τη «λύση» για το χρό­νιο ζή­τη­μα της δια­βάθ­μι­σης των πτυ­χί­ων, το οποίο από το 2003 και μετά είχε μεί­νει στον αέρα, έδωσε η κυ­βέρ­νη­ση με­τα­τρέ­πο­ντας τους χο­ρευ­τές, ηθο­ποιούς, μου­σι­κούς και κι­νη­μα­το­γρα­φι­στές σε ανει­δί­κευ­τους ερ­γά­τες. Είναι ήδη γνω­στό από την πε­ρί­ο­δο της παν­δη­μί­ας ,τις δυ­σκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζουν οι καλ­λι­τέ­χνες, οι οποί­οι/ες πολ­λές φορές είναι ανα­σφά­λι­στοι/ες,  με χα­μη­λούς μι­σθούς και έκ­θε­τοι/ες στους ερ­γο­δό­τες τους. Μέσα λοι­πόν σε αυτές τις δύ­σκο­λες συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας, το προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα έρ­χε­ται να κάνει την κα­τά­στα­ση για τους καλ­λι­τέ­χνες ακόμα χει­ρό­τε­ρη, ρί­χνο­ντας ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρο τις ήδη χα­μη­λές απο­λα­βές τους.

Η μεί­ω­ση αυτή θα έχει άμεση επί­πτω­ση στους από­φοι­τους/ες πα­νε­πι­στη­μια­κών σχο­λών που θα πρέ­πει είτε να συμ­βι­βά­ζο­νται με μι­σθούς «ανει­δί­κευ­του», είτε να αντι­με­τω­πί­σουν την ανερ­γία καθώς θα προ­τι­μώ­νται οι από­φοι­τοι/ες των κρα­τι­κών ή ιδιω­τι­κών σχο­λών που έχουν κάνει μεν σπου­δές αλλά δεν θα μπο­ρούν νό­μι­μα πλέον να διεκ­δι­κή­σουν πε­ρισ­σό­τε­ρα από έναν μη κα­ταρ­τι­σμέ­νο από­φοι­το λυ­κεί­ου.

Οι φοι­τη­τές /τριες θα ανα­γκα­στούν να φοι­τή­σουν  στις ιδιω­τι­κές καλ­λι­τε­χνι­κές σχο­λές, οι οποί­ες, σε αντί­θε­ση με τις κρα­τι­κές, θα έχουν -πι­θα­νώς και ανα­λό­γως την οι­κο­νο­μι­κή δυ­να­τό­τη­τα του κάθε φοι­τη­τή- τη δυ­να­τό­τη­τα να πα­ρέ­χουν πτυ­χία ανώ­τα­των ιδρυ­μά­των σε συ­νερ­γα­σία με σχο­λές του εξω­τε­ρι­κού. Είναι η συ­νέ­χεια της ίδιας πο­λι­τι­κής ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της παι­δεί­ας όταν με την ελά­χι­στη βάση ει­σα­γω­γής απέ­κλει­σε χι­λιά­δες νέους από τα πα­νε­πι­στή­μια και τους οδή­γη­σε στα ιδιω­τι­κά κολ­λέ­για, έχο­ντας ήδη φρο­ντί­σει να εξι­σώ­σει τα πτυ­χία τους με αυτά των πα­νε­πι­στη­μί­ων.

Η υπο­βάθ­μι­ση των πτυ­χί­ων δεν μένει μόνο στον καλ­λι­τε­χνι­κό κλάδο αλλά υπάρ­χει μια προ­σπά­θεια να αφαι­ρού­νται ή να πε­ριο­ρί­ζο­νται τα επαγ­γελ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα των σπου­δών στα δη­μό­σια πα­νε­πι­στή­μια ώστε να προ­στρέ­χουν διαρ­κώς σε κάθε εί­δους σε­μι­νά­ρια σε ιδιω­τι­κά ΙΕΚ ή σε κρα­τι­κά πα­νε­πι­στή­μια επί πλη­ρω­μή για να απο­κτή­σουν προ­σό­ντα για δου­λειές πάντα κα­κο­πλη­ρω­μέ­νες και επι­σφα­λείς.

Η απά­ντη­ση στα σχέ­δια της ΝΔ να πε­ρι­κό­πτει τα επαγ­γελ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα, να μειώ­νει την χρη­μα­το­δό­τη­ση στα πα­νε­πι­στή­μια,  να ενι­σχύ­ει τα ιδιω­τι­κά κολ­λέ­για και να φέρ­νει την αστυ­νο­μία για όσους δεν συμ­μορ­φώ­νο­νται και διεκ­δι­κούν τη δη­μό­σια και δω­ρε­άν παι­δεία, θα πρέ­πει να είναι συ­νο­λι­κή μέσα από κοι­νούς αγώ­νες  φοι­τη­τών/τριών και ερ­γα­ζό­με­νων.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟ­ΣΥΡ­ΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 85
ΙΔΡΥ­ΣΗ ΠΑ­ΝΕ­ΠΙ­ΣΤΗ­ΜΙΟΥ ΠΑ­ΡΑ­ΣΤΑ­ΤΙ­ΚΩΝ ΤΕ­ΧΝΩΝ
ΚΑΜΙΑ ΥΠΟ­ΒΑΘ­ΜΙ­ΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥ­ΧΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓ­ΓΕΛ­ΜΑ­ΤΙ­ΚΩΝ ΔΙ­ΚΑΙΩ­ΜΑ­ΤΩΝ
ΕΠΑ­ΝΑ­ΦΟ­ΡΑ ΤΩΝ ΚΑΛ­ΛΙ­ΤΕ­ΧΝΙ­ΚΩΝ ΜΑ­ΘΗ­ΜΑ­ΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟ­ΛΙ­ΚΕΣ ΜΟ­ΝΑ­ΔΕΣ
ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ­ΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ­ΝΕ­ΠΙ­ΣΤΗ­ΜΙΑ­ΚΗ ΑΣΤΥ­ΝΟ­ΜΙΑ

Φοιτητές –φοιτήτριες Rproject

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.