Νομοσχέδιο για τα εργασιακά: Άκρως αντεργατικό, άκρως επικίνδυνο!

Νομοσχέδιο για τα εργασιακά: Άκρως αντεργατικό, άκρως επικίνδυνο!

  • |

Όπως όλα δείχνουν μεταξύ των άλλων νομοσχεδίων που θα προσπαθήσει να ψηφίσει η κυβέρνηση πριν το Πάσχα, θα είναι και το νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Ένα νο­μο­σχέ­διο που η κυ­βέρ­νη­ση είχε στα σκα­ριά από το φθι­νό­πω­ρο του 2020 αλλά το φέρ­νει σε δη­μό­σια δια­βού­λευ­ση μέσα στο πρώτο δε­κα­ή­με­ρο του Απρί­λη και θα έχει σκλη­ρές αλ­λα­γές στο ερ­γα­σια­κό τοπίο.

Το πρώτο αντερ­γα­τι­κό μέτρο που θέ­λουν να εφαρ­μό­σουν, ακο­λου­θώ­ντας τα χνά­ρια σκλη­ρών δε­ξιών και ακρο­δε­ξιών κυ­βερ­νή­σε­ων όπως αυτές τις Αυ­στρί­ας και της Ουγ­γα­ρί­ας είναι η διά­λυ­ση του 8ωρου. Σύμ­φω­να με όσα γνω­ρί­ζου­με ως τώρα οι ερ­γο­δό­τες θα έχουν το δι­καί­ω­μα να απα­σχο­λούν το προ­σω­πι­κό τους υπε­ρω­ρια­κά ως και 10 ώρες ημε­ρη­σί­ως, χωρίς να αυ­ξά­νε­ται ο μι­σθός του ερ­γα­ζό­με­νου. Απλά θα υπο­χρε­ού­νται εντός εξα­μή­νου να δί­νουν στον ερ­γα­ζό­με­νο είτε μεί­ω­ση ωρών είτε ρεπό. Ταυ­τό­χρο­να ανα­μέ­νε­ται να διευ­ρυν­θεί, πέραν του εμπο­ρί­ου, η λίστα των κλά­δων ερ­γα­σί­ας όπου κα­ταρ­γεί­ται η Κυ­ρια­κά­τι­κη αργία.

Θοδωρής Πατσατζής

Και επει­δή τα ακραία φι­λε­λεύ­θε­ρα σχέ­δια τους πρέ­πει να μεί­νουν, αν είναι εφι­κτό, χωρίς απά­ντη­ση από τους ερ­γα­ζό­με­νους, ποι­νι­κο­ποιούν τις απερ­για­κές φρου­ρές κά­νο­ντας πιο εύ­κο­λο στον κάθε ερ­γο­δό­τη να δη­μιουρ­γεί απερ­γο­σπα­στι­κό μη­χα­νι­σμό. Προ­σπα­θούν μά­λι­στα να δυ­σκο­λέ­ψουν τόσο πολύ το δι­καί­ω­μα στην απερ­γία ώστε με­τα­τρέ­πουν τις ηλε­κτρο­νι­κές δια­δι­κα­σί­ες από δι­καί­ω­μα των ερ­γα­ζο­μέ­νων σε όπλο μα­ζι­κής κα­τα­στρα­τή­γη­σης των συν­δι­κά­των, θε­σπί­ζο­ντας τες ως προ­ϋ­πό­θε­ση νο­μι­μό­τη­τας για τη λήψη απο­φά­σε­ων. Με βα­σι­κό στόχο να μην υπάρ­ξουν πλειο­ψη­φί­ες ικα­νές να προ­κη­ρύ­ξουν απερ­για­κή κι­νη­το­ποί­η­ση.

Στο δη­μό­σιο το κατά πόσο θα μπο­ρεί να προ­κη­ρυ­χθεί απερ­γία σε χώ­ρους όπως η εκ­παί­δευ­ση, η υγεία, οι δήμοι κ.ά. θα είναι σχε­τι­κό, καθώς σε χώ­ρους που η λει­τουρ­γία τους είναι κρί­σι­μη για το κοι­νω­νι­κό σύ­νο­λο προ­βλέ­πε­ται το προ­σω­πι­κό ασφα­λεί­ας να είναι του­λά­χι­στον το 40% των ερ­γα­ζο­μέ­νων.

Τέλος το ήδη απα­ξιω­μέ­νο από τις κυ­βερ­νή­σεις Σα­μα­ρά και Τσί­πρα Σώμα Επι­θε­ω­ρη­τών Ερ­γα­σί­ας, χάνει και την αρ­μο­διό­τη­τα να ελέγ­χει τις ερ­γα­τι­κές δια­φο­ρές. Αυτή η αρ­μο­διό­τη­τα δί­νε­ται στον ΟΜΕΔ προ­φα­νώς γιατί σε αυτόν τον κυ­ρί­αρ­χο ρόλο τον έχουν οι ερ­γο­δο­τι­κοί φο­ρείς. Ενώ όσοι ορ­γα­νώ­νο­νται και δρουν συν­δι­κα­λι­στι­κά θα είναι «φα­κε­λω­μέ­νοι» μέσω της υπο­χρε­ω­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας απο­γρα­φής στο Γε­νι­κό Μη­τρώο.

Με το άκρως αντερ­γα­τι­κό και επι­κίν­δυ­νο αυτό νο­μο­σχέ­διο η κυ­βέρ­νη­ση δεν εκ­συγ­χρο­νί­ζει την ερ­γα­σία αλλά προ­σπα­θεί να προ­σαρ­μό­σει τις συν­θή­κες στην αγορά ερ­γα­σί­ας, έτσι ώστε οι ερ­γα­ζό­με­νοι να δου­λεύ­ουν πε­ρισ­σό­τε­ρες ώρες, να πλη­ρώ­νο­νται λι­γό­τε­ρο και να μην μπο­ρούν να διεκ­δι­κή­σουν τί­πο­τα. Όταν πα­γκο­σμί­ως τον τε­λευ­ταίο ένα χρόνο οι άνερ­γοι με αφορ­μή την παν­δη­μία έχουν ξε­πε­ρά­σει τα 25 εκα­τομ­μύ­ρια οι ερ­γο­δό­τες και οι κυ­βερ­νή­σεις τους προ­σπα­θούν να είναι αυτοί που θα πλη­ρώ­σουν λι­γό­τε­ρο την κρίση.

Η απά­ντη­ση πρέ­πει να είναι άμεση, ενω­τι­κή και μα­ζι­κή από τα συν­δι­κά­τα. Ορί­ζο­ντας από τώρα πα­νερ­γα­τι­κή απερ­γία κοντά στις 20 Απρί­λη και ορ­γα­νώ­νο­ντας ως τότε συ­νε­λεύ­σεις (δια ζώσης σε ανοι­χτούς χώ­ρους και ηλε­κτρο­νι­κές) και ενη­με­ρώ­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων στους χώ­ρους δου­λειάς με πε­ριο­δεί­ες.

s://rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.