META: Όχι στον «υποχρεωτικό εμβολιασμό»

META: Όχι στον «υποχρεωτικό εμβολιασμό»

  • |

Καταπατούνται συνταγματικά δικαιώματα των εργαζομένων

Το ΜΕΤΑ από την αρχή της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης αγω­νί­στη­κε, μέσα από τα συν­δι­κά­τα, για την ενη­μέ­ρω­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων, ανα­φο­ρι­κά με την παν­δη­μία και απαί­τη­σε τη λήψη όλων των μέ­τρων υγιει­νής και ασφά­λειας και την πα­ρο­χή των κα­τάλ­λη­λων μέσων ατο­μι­κής τους προ­στα­σί­ας. Διεκ­δί­κη­σε επί­σης, τη στε­λέ­χω­ση όλων των δη­μό­σιων δομών υγεί­ας με την πρό­σλη­ψη μό­νι­μου προ­σω­πι­κού, σε όλους τους κλά­δους και τις ει­δι­κο­τή­τες και προ­έ­βα­λε την ανά­γκη της διε­νέρ­γειας στο­χευ­μέ­νης ιχνη­λά­τη­σης με μα­ζι­κά δω­ρε­άν τεστ για τον πε­ριο­ρι­σμό της δια­σπο­ράς του κο­ρο­νοϊ­ού στους χώ­ρους δου­λειάς και στην κοι­νό­τη­τα.

Όταν η κυ­βέρ­νη­ση έκλει­νε τα σχο­λεία και τα πα­νε­πι­στή­μια, όταν επέ­βα­λε κα­θο­λι­κό και μα­κρο­χρό­νιο lockdown και έκλει­νε τις μι­κρές εμπο­ρι­κές επι­χει­ρή­σεις, το ΜΕΤΑ διεκ­δι­κού­σε ανοι­χτά και ασφα­λή σχο­λεία, με 15 και όχι 25 μα­θη­τές ανά τμήμα, μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις εκ­παι­δευ­τι­κών και κα­θα­ρι­στριών στα σχο­λεία, ανοι­χτές τις μι­κρές επι­χει­ρή­σεις και μέτρα απέ­να­ντι στον συ­νω­στι­σμό των ερ­γα­ζο­μέ­νων στις με­γά­λες επι­χει­ρή­σεις και στα Μέσα Μα­ζι­κής Με­τα­φο­ράς.

Η κυ­βέρ­νη­ση, ωστό­σο, στο πλαί­σιο της εφαρ­μο­γής των νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρων πο­λι­τι­κών της, αντί να ενι­σχύ­σει το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας, έδινε ζεστό χρήμα στους ιδιώ­τες κλι­νι­κάρ­χες, για να μπο­ρέ­σει, μετά την παν­δη­μία, να υλο­ποι­ή­σει το πρό­γραμ­μα της για την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας, όπως κάνει με­θο­δευ­μέ­να και στον τομέα της Παι­δεί­ας.

Η απο­τυ­χία της κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ στην αντι­με­τώ­πι­ση της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης, που οφεί­λε­ται στην εγκλη­μα­τι­κή δια­χεί­ρι­σή της, οι χι­λιά­δες νε­κροί και ασθε­νείς συ­μπο­λί­τες μας από τον κο­ρο­νο­ϊό, οι κίν­δυ­νοι ενός νέου κύ­μα­τος στο αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα, αλλά και η δρα­μα­τι­κή κα­θυ­στέ­ρη­ση του εμ­βο­λια­στι­κού προ­γράμ­μα­τος, την οδη­γούν στη λήψη σπα­σμω­δι­κών μέ­τρων, που τα δια­φη­μί­ζει σαν ανα­γκαία, όπως αυτό του «υπο­χρε­ω­τι­κού εμ­βο­λια­σμού» σε κά­ποιες κα­τη­γο­ρί­ες ερ­γα­ζο­μέ­νων. Η κυ­βέρ­νη­ση απο­κρύ­πτει το γε­γο­νός ότι οι εμ­βο­λια­σμέ­νοι με­τα­δί­δουν τον ιό και, συ­νε­πώς, η απο­φυ­γή της δια­σπο­ράς μέσα στα νο­σο­κο­μεία και τις δομές πε­ρί­θαλ­ψης, φρο­ντί­δας και υγεί­ας δια­σφα­λί­ζε­ται με την πα­ρο­χή των μέσων ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας (μά­σκες, γά­ντια, ιμα­τι­σμός κ.λπ.).

Ωστό­σο, τα μέτρα που ανα­κοι­νώ­νει η κυ­βέρ­νη­ση εντάσ­σο­νται στην τα­κτι­κή με­τα­κύ­λι­σης των ευ­θυ­νών της στους πο­λί­τες, μέσω της λε­γό­με­νης «ατο­μι­κής ευ­θύ­νης», και ανοί­γουν επι­κίν­δυ­νες ατρα­πούς, σε ό,τι αφορά το σε­βα­σμό των αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των και τη δη­μο­κρα­τία.

Εμείς, ως ΜΕΤΑ, λέμε κα­θα­ρά ότι εί­μα­στε υπέρ των εμ­βο­λια­σμών και απέ­να­ντι στις θε­ω­ρί­ες συ­νο­μω­σί­ας που ανα­βιώ­νουν το σκο­τα­δι­σμό και το ανορ­θο­λο­γι­σμό. Γνω­ρί­ζου­με ότι, με πρό­σχη­μα την παν­δη­μία, η βιο­μη­χα­νία του φαρ­μά­κου κερ­δο­σκο­πεί και επεν­δύ­ει στο εύ­κο­λο κέρ­δος. Γνω­ρί­ζου­με, επί­σης, ότι οι πα­γκό­σμιες πο­λι­τι­κές και οι­κο­νο­μι­κές ελίτ επι­διώ­κουν τη χει­ρα­γώ­γη­ση και τον έλεγ­χο κάθε αν­θρώ­πι­νης δρα­στη­ριό­τη­τας, την κα­τα­στο­λή των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων των ερ­γα­ζο­μέ­νων και τη συρ­ρί­κνω­ση των δη­μο­κρα­τι­κών δι­καιω­μά­των και των λαϊ­κών ελευ­θε­ριών, που κα­τα­κτή­θη­καν με αγώ­νες τον προη­γού­με­νο αιώνα.

Όσο, όμως, σθε­να­ρά υπο­στη­ρί­ζου­με την ανά­γκη να πει­στεί ο λαός μας και η νε­ο­λαία για τον εμ­βο­λια­σμό, τόσο εί­μα­στε από­λυ­τα αντί­θε­τοι στην υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τά του, στην άνιση αντι­με­τώ­πι­ση των πο­λι­τών και στο χυ­δαίο εκ­βια­σμό τους. Πέραν του ότι κάθε ια­τρι­κή πράξη και θε­ρα­πεία απαι­τούν τη συ­ναί­νε­ση του αν­θρώ­που στον οποίο προ­σφέ­ρο­νται, χρειά­ζε­ται να πει­στούν οι πο­λί­τες για την ανα­γκαιό­τη­τα του εμ­βο­λια­σμού, ώστε να μην υπο­τι­μά­ται, ιδιαί­τε­ρα από τους νέους, ο κίν­δυ­νος με­τά­δο­σης του ιού και οι συ­νέ­πειες που μπο­ρεί να έχει στο οι­κο­γε­νεια­κό, φι­λι­κό και ερ­γα­σια­κό τους πε­ρι­βάλ­λον, αλλά και εν­δε­χό­με­νες μα­κρο­χρό­νιες συ­νέ­πειες στην υγεία όλων όσοι νο­σή­σουν. Ο μα­ζι­κός εμ­βο­λια­σμός δεν είναι μια απλή ατο­μι­κή ια­τρι­κή πράξη, αλλά έν­δει­ξη κοι­νω­νι­κής ευ­θύ­νης και αλ­λη­λεγ­γύ­ης για τις ευά­λω­τες ομά­δες του πλη­θυ­σμού και για τον δι­πλα­νό μας στη δου­λειά, στη δια­σκέ­δα­ση σε κάθε κοι­νω­νι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.

Οι ανα­κοι­νώ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης για το δια­χω­ρι­σμό των πο­λι­τών, σε εμ­βο­λια­σμέ­νους και μη, καθώς και η υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα του εμ­βο­λια­σμού για κα­τη­γο­ρί­ες ερ­γα­ζο­μέ­νων, δια­φο­ρε­τι­κά θα τί­θε­νται σε ανα­στο­λή σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας και θα απο­λύ­ο­νται, οδη­γεί σε κοι­νω­νι­κό αυ­το­μα­τι­σμό και στην κα­τάρ­γη­ση βα­σι­κών ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των. Κα­θι­στά «κενό γράμ­μα» το συ­νταγ­μα­τι­κό δι­καί­ω­μα της ελεύ­θε­ρης βού­λη­σης και επι­λο­γής και το ερ­γα­λειο­ποιεί για τις πο­λι­τι­κές σκο­πι­μό­τη­τες της κυ­βέρ­νη­σης. Η πο­λι­τι­κή αυτή θα οδη­γή­σει στο αντί­θε­το απο­τέ­λε­σμα, στην ενί­σχυ­ση του ανορ­θο­λο­γι­σμού και των θε­ω­ριών συ­νω­μο­σί­ας και στην εν­δυ­νά­μω­ση του «αντιεμ­βο­λια­στι­κού κι­νή­μα­τος» στη χώρα μας.

Για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας και των συ­νε­χών με­ταλ­λά­ξε­ων του ιού χρειά­ζο­νται μέτρα ενί­σχυ­σης του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος υγεί­ας και των νο­σο­κο­μεί­ων σε υπο­δο­μές και μό­νι­μο προ­σω­πι­κό, λει­τουρ­γία και ενί­σχυ­ση των μο­νά­δων της πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας και κα­θιέ­ρω­ση του οι­κο­γε­νεια­κού για­τρού. Εφαρ­μο­γή των ια­τρι­κών πρω­το­κόλ­λων και ενί­σχυ­ση των προ­λη­πτι­κών ελέγ­χων, για την πιστή τή­ρη­σή τους, σε όλη την κλί­μα­κα της πα­ρα­γω­γι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και των υπη­ρε­σιών στη χώρα μας.

Ταυ­τό­χρο­να, απαι­τεί­ται ο εμ­βο­λια­σμός, η ια­τρι­κή πε­ρί­θαλ­ψη και η προ­λη­πτι­κή εφαρ­μο­γή μέ­τρων στον πα­γκό­σμιο πλη­θυ­σμό ενά­ντια στο δια­χω­ρι­σμό σε πλού­σιες και φτω­χές χώρες, πο­λι­τι­κή που απαι­τεί την πα­ρέμ­βα­ση των κρα­τών και των διε­θνών ορ­γα­νι­σμών για το σπά­σι­μο των πα­τε­ντών των εμ­βο­λί­ων και των ακρι­βών ια­τρι­κών σκευα­σμά­των, που τα κρα­τούν οι φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ες «επτα­σφρά­γι­στο μυ­στι­κό», για να αυ­ξά­νουν τα κέρδη τους, αφή­νο­ντας τους λαούς στο έλεός τους.

Το ΜΕΤΑ καλεί όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις να αντι­τα­χθούν στον νέο υγειο­νο­μι­κό μα­καρ­θι­σμό και να αγω­νι­στούν ενά­ντια στον κυ­βερ­νη­τι­κό αυ­ταρ­χι­σμό, να απορ­ρί­ψουν τις με­σαιω­νι­κές ανορ­θο­λο­γι­κές θε­ω­ρί­ες συ­νω­μο­σί­ας και να διεκ­δι­κή­σουν ου­σια­στι­κά μέτρα για την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας και τη βελ­τί­ω­ση της ζωής τους.

rproject.gr