Ανεστραμενες Ανάγκες ή Νέες Καινοτομίες;

Ανεστραμενες Ανάγκες ή Νέες Καινοτομίες;

  • |

Νομοσχέδιο – Οδοστρωτήρας για την Δημόσια Εκπαίδευση επιχειρείται να ψηφιστεί κατακαλόκαιρο!

Δεν πρό­λα­βε ακόμα να στε­γνώ­σει το με­λά­νι από το δια­βό­η­το πο­λυ­νο­μο­σχέ­διο για την εκ­παί­δευ­ση που πα­ρου­σί­α­σε η Κε­ρα­μέ­ως με την στή­ρι­ξη του ίδιου του Μη­τσο­τά­κη σε μία επί­δει­ξη ισχύ­ος, και άρ­χι­σαν οι και­νο­το­μί­ες να πλα­γιο­κο­πούν το εκ­παι­δευ­τι­κό κί­νη­μα. Προς γνώ­σιν και συμ­μόρ­φω­σιν, μετά την με­γα­λειώ­δη απά­ντη­ση που έδω­σαν οι εκ­παι­δευ­τι­κοί το προη­γού­με­νο διά­στη­μα με την αποχή τους από τις ηλε­κτρο­νι­κές κρί­σεις – φιά­σκο για την εκλο­γή αι­ρε­τών στα Υπη­ρε­σια­κά Συμ­βού­λια και με την πα­ρα­δειγ­μα­τι­κή συμ­με­το­χή τους στην απερ­γία αποχή από την αυ­το­α­ξιο­λό­γη­ση της σχο­λι­κής μο­νά­δας, νο­μο­σχέ­διο που προ­σπά­θη­σε να το πε­ρά­σει η Κε­ρα­μέ­ως με κλει­στά τα σχο­λεία! 

Νίκος Αναστασιάδης, Πόλυ Σύριγγα-Μανώλη

Νο­μο­σχέ­διο – αντι­δρα­στι­κή τομή στην εκ­παί­δευ­ση

Το νο­μο­σχέ­διο Κε­ρα­μέ­ως ή αλ­λιώς «Ανα­βάθ­μι­ση του σχο­λεί­ου, εν­δυ­νά­μω­ση των εκ­παι­δευ­τι­κών και άλλες δια­τά­ξεις» δεν αφή­νει καμία αυ­τα­πά­τη αφού άλ­λω­στε η ίδια η υπουρ­γός δή­λω­σε ότι «νο­μο­θε­τού­με με βάση το κυ­βερ­νη­τι­κό μας πρό­γραμ­μα!». Η υπουρ­γός εξαρ­χής στη συ­νά­ντη­ση, απέ­κλει­σε κάθε συ­ζή­τη­ση για το θέμα των μό­νι­μων διο­ρι­σμών, το χρο­νο­διά­γραμ­μα, τις κα­τα­νο­μές, τον αριθ­μό, κ.ο.κ. Και μόνο αυτό το γε­γο­νός, απο­δει­κνύ­ει ότι ο κυ­βερ­νη­τι­κός σχε­δια­σμός στην εκ­παί­δευ­ση δεν αφορά την επί­λυ­ση των τε­ρά­στιων προ­βλη­μά­των που οξύν­θη­καν μέσα στην παν­δη­μία, δεν αφορά κα­νέ­να σαφές σχέ­διο με σκοπό να ανα­χαι­τι­στούν οι επι­πτώ­σεις της παν­δη­μί­ας στα παι­διά μας. Αντι­θέ­τως, η πο­λι­τι­κή ηγε­σία του ΥΠΑΙΘ υπε­ρα­σπί­στη­κε τα 25α­ρια τμή­μα­τα, την επι­λο­γή να στε­γα­στούν νήπια και προ­νή­πια σε κο­ντέι­νερ, τις πε­ρι­κο­πές στα προ­γράμ­μα­τα της Β/θμιας, την έναρ­ξη της επό­με­νης σχο­λι­κής χρο­νιάς με «μια απ’ τα ίδια», χωρίς μέτρα ώστε τα σχο­λεία να μην ξα­να­κλεί­σουν από Σε­πτέμ­βρη.

Με βάση την πα­ρου­σί­α­ση της Υπουρ­γού Παι­δεί­ας μπο­ρού­με να πούμε ότι οι συ­γκε­κρι­μέ­νοι κυ­βερ­νη­τι­κοί σχε­δια­σμοί απο­τε­λούν βαθιά, αντι­δρα­στι­κή τομή στη δομή και στο πε­ριε­χό­με­νο του σχο­λεί­ου, δια­μορ­φώ­νουν ένα ακόμα πιο τα­ξι­κό, κα­τη­γο­ριο­ποι­η­μέ­νο σχο­λείο και συ­νι­στούν πλήγ­μα στα μορ­φω­τι­κά δι­καιώ­μα­τα των μα­θη­τών. Αλ­λά­ζουν βα­σι­κές πλευ­ρές του σχο­λεί­ου, ενι­σχύ­ε­ται ο κα­τα­κερ­μα­τι­σμός του ενιαί­ου χα­ρα­κτή­ρα της γνώ­σης και του σχο­λι­κού προ­γράμ­μα­τος, δη­μιουρ­γεί­ται ένα ασφυ­κτι­κό πλαί­σιο μέσα στο οποίο θα κλη­θούν να ερ­γα­στούν οι εκ­παι­δευ­τι­κοί και μέσω της λε­γό­με­νης «ατο­μι­κής αξιο­λό­γη­σης» με­τα­φέ­ρε­ται η ευ­θύ­νη για το κα­θε­τί στον εκ­παι­δευ­τι­κό.

Οι 3 πυ­λώ­νες του νο­μο­σχε­δί­ου

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ο πρώ­τος πυ­λώ­νας του νο­μο­σχε­δί­ου αφορά την με­γα­λύ­τε­ρη «αυ­το­νο­μία» της σχο­λι­κής μο­νά­δας στο παι­δα­γω­γι­κό κομ­μά­τι, στο κομ­μά­τι της λήψης απο­φά­σε­ων και εν γένει στη συ­νο­λι­κή λει­τουρ­γία της. Η ίδια η εμπει­ρία μας δεί­χνει ότι πίσω από τις εύ­η­χες λέ­ξεις περί αυ­το­νο­μί­ας κρύ­βε­ται ο στό­χος της απαλ­λα­γής του κρά­τους από τις υπο­χρε­ώ­σεις του στη χρη­μα­το­δό­τη­ση, τη στε­λέ­χω­ση, την επι­μόρ­φω­ση, κ.α. Δεν ξε­χνά­με ότι κρι­τή­ρια της λε­γό­με­νης αυ­το­α­ξιο­λό­γη­σης της σχο­λι­κής μο­νά­δας (που έμει­νε στα χαρ­τιά από τη συ­ντρι­πτι­κή συμ­με­το­χή του κλά­δου στην απερ­γία – αποχή) ήταν η δια­χεί­ρι­ση των οι­κο­νο­μι­κών πόρων και του προ­σω­πι­κού. «Αυ­το­νο­μία» με βάση αυτή την εμπει­ρία ση­μαί­νει με­γα­λύ­τε­ρη εξάρ­τη­ση του σχο­λεί­ου από την τσέπη των γο­νιών και τις ανά­γκες της αγο­ράς. Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή η ανα­φο­ρά της υπουρ­γού ότι «το σχο­λείο θα μπο­ρεί να αξιο­ποιεί τις υπο­δο­μές του με σκοπό την ανεύ­ρε­ση οι­κο­νο­μι­κών πόρων», όπως επί­σης και οι ανα­φο­ρές για συ­νερ­γα­σία με διά­φο­ρους φο­ρείς (ιδρύ­μα­τα, ΜΚΟ, επι­χει­ρή­σεις) που απο­κτούν λόγο ακόμα και στο τι θα δι­δά­σκε­ται. Επι­χει­ρεί­ται ένα ακόμα χτύ­πη­μα στον ενιαίο χα­ρα­κτή­ρα του πε­ριε­χο­μέ­νου σπου­δών στο σχο­λείο με την ει­σα­γω­γή του λε­γό­με­νου πολ­λα­πλού βι­βλί­ου. Η ίδια η υπουρ­γός ανέ­φε­ρε ότι με βάση τα νέα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών θα κλη­θούν διά­φο­ρες συγ­γρα­φι­κές ομά­δες να πα­ρά­γουν τα δικά τους βι­βλία, από τα οποία θα μπο­ρεί να απο­φα­σί­ζει το κάθε σχο­λείο ή ο εκ­παι­δευ­τι­κός ποιο θα αξιο­ποιεί. Η συγ­γρα­φή των βι­βλί­ων από αρ­μο­διό­τη­τα του κρά­τους με­τα­φέ­ρε­ται στους ιδιώ­τες, ενώ δεν εξα­σφα­λί­ζε­ται η ευ­θύ­νη του κρά­τους για τη δω­ρε­άν πα­ρο­χή τους (εκτός αν το Υπουρ­γείο σκέ­φτε­ται να λύσει το θέμα με φω­το­τυ­πί­ες!!). Η δήθεν «ελευ­θε­ρία επι­λο­γής» υπο­νο­μεύ­ει την πραγ­μα­τι­κή σύγ­χρο­νη ανά­γκη για ένα ενιαίο, σύγ­χρο­νο, επι­στη­μο­νι­κά και παι­δα­γω­γι­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νο πρό­γραμ­μα σπου­δών. Ο δια­χω­ρι­σμός των σχο­λεί­ων σε «καλά» και «κακά» και η δη­μιουρ­γία σχο­λεί­ων πολ­λών τα­χυ­τή­των είναι άμεσα συν­δε­δε­μέ­νος και με τη δια­φο­ρο­ποί­η­ση της σχο­λι­κής γνώ­σης, με την επι­τα­γή να μη μα­θαί­νουν όλα τα παι­διά «τα ίδια γράμ­μα­τα». Η Κυ­βέρ­νη­ση με τις ευ­λο­γί­ες του ΟΟΣΑ, προ­ε­τοι­μά­ζει την διε­ξα­γω­γή σε εθνι­κό επί­πε­δο δια­γνω­στι­κών τεστ απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας του εκ­παι­δευ­τι­κού συ­στή­μα­τος σε Γλώσ­σα και Μα­θη­μα­τι­κά για τους μα­θη­τές της ΣΤ Δη­μο­τι­κού και Γ Γυ­μνα­σί­ου . Τα απο­τε­λέ­σμα­τα θα είναι ανώ­νυ­μα και δεν θα συ­νε­κτι­μά­ται ο βαθ­μός κατά την αξιο­λό­γη­ση των μα­θη­τών. Επί­σης με από­φα­ση της υπουρ­γού Παι­δεί­ας μπο­ρούν να διε­ξά­γο­νται σε αυτές τις τά­ξεις εθνι­κές εξε­τά­σεις δια­γνω­στι­κού χα­ρα­κτή­ρα σε θέ­μα­τα ευ­ρύ­τε­ρων γε­νι­κών γνώ­σε­ων και άλλων γνω­στι­κών αντι­κει­μέ­νων. Αυτό βέ­βαια που δεν έχει χώρο στην δη­μό­σια συ­ζή­τη­ση είναι η σύν­δε­ση της αυ­το­α­ξιο­λό­γη­σης της σχο­λι­κής μο­νά­δας με τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εξε­τά­σε­ων και η εκ­βια­στι­κή προ­σαρ­μο­γή της δι­δα­σκα­λί­ας στην ανά­γκη επί­τευ­ξης υψη­λών σκορ στις εξε­τά­σεις.

Σύμ­φω­να με το νέο νο­μο­σχέ­διο κάθε σχο­λι­κή μο­νά­δα είναι υπο­χρε­ω­μέ­νη να λει­τουρ­γεί, με πρω­το­βου­λία και ευ­θύ­νη του Διευ­θυ­ντή, ιστο­σε­λί­δα στο δια­δί­κτυο, στην οποία θα ανα­φέ­ρο­νται πλη­ρο­φο­ρί­ες για το δι­δα­κτι­κό προ­σω­πι­κό, τις υπο­δο­μές και τον εξο­πλι­σμό της σχο­λι­κής μο­νά­δας καθώς και για την πρό­σβα­ση σε αυτή μελών της σχο­λι­κής κοι­νό­τη­τας με ανα­πη­ρί­ες, το εβδο­μα­διαίο και ωρο­λό­γιο πρό­γραμ­μα και πι­θα­νές αλ­λα­γές τους, καθώς και ΟΛΑ τα εκ­παι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα, και ΟΛΕΣ οι δρα­στη­ριό­τη­τες που πραγ­μα­το­ποιού­νται από την σχο­λι­κή μο­νά­δα, το σχέ­διο δρά­σης της σχο­λι­κής μο­νά­δας και τα απο­τε­λέ­σμα­τα της εσω­τε­ρι­κής αξιο­λό­γη­σης!

Ο/Η διευ­θυ­ντής-ντρια της σχο­λι­κής μο­νά­δας απο­κτά υπε­ρε­ξου­σί­ες και συρ­ρι­κνώ­νε­ται ο ρόλος του Συλ­λό­γου Δι­δα­σκό­ντων. Δη­μιουρ­γεί­ται ο θε­σμός του μέ­ντο­ρα που θα έχει στην ευ­θύ­νη του τις/τους νέ­ες-ους συ­να­δέλ­φισ­σες-ους, όπως επί­σης και οι συ­ντο­νι­στές-τριες τά­ξε­ων και αντι­κει­μέ­νων. Οι συ­γκε­κρι­μέ­νοι εκ­παι­δευ­τι­κοί, που θα επι­λέ­γο­νται από την/τον διευ­θύ­ντρια-ντή του σχο­λεί­ου, θα πρι­μο­δο­τού­νται με μόρια για τις μελ­λο­ντι­κές επι­λο­γές στε­λε­χών και θα έχουν απαλ­λα­γή από εξω­δι­δα­κτι­κά κα­θή­κο­ντα. Σε αυτό το πλαί­σιο προ­βλέ­πε­ται και η αύ­ξη­ση της θη­τεί­ας των διευ­θυ­ντών-ντριών από 3 χρό­νια σε 4, καθώς και η κα­τάρ­γη­ση του αριθ­μη­τι­κού πε­ριο­ρι­σμού της θη­τεί­ας τους.

Δεύ­τε­ρος πυ­λώ­νας θα είναι η λε­γό­με­νη «ατο­μι­κή αξιο­λό­γη­ση» των εκ­παι­δευ­τι­κών, δη­λα­δή ο ασφυ­κτι­κός έλεγ­χος ώστε να υλο­ποιούν κατά γράμ­μα τις κα­τευ­θύν­σεις της εκά­στο­τε κυ­βέρ­νη­σης. Με αυτόν τον τρόπο θα προ­βλέ­πε­ται εξο­ντω­τι­κή αξιο­λό­γη­ση σε 2 πεδία: 1) ανά 4 χρό­νια α) στη «γε­νι­κή και ει­δι­κή δι­δα­κτι­κή επάρ­κεια» από την/τον σύμ­βου­λο εκ­παί­δευ­σης του εκά­στο­τε αντι­κει­μέ­νου β) στο «παι­δα­γω­γι­κό κλίμα και τη δια­χεί­ρι­ση της τάξης», από την/τον διευ­θύ­ντρια-ντή του σχο­λεί­ου 2) ανά 2 χρό­νια στο πεδίο της υπη­ρε­σια­κής «συ­νέ­πειας και επάρ­κειας» από την/τον σύμ­βου­λο εκ­παί­δευ­σης και παι­δα­γω­γι­κής ευ­θύ­νης και την/τον διευ­θύ­ντρια-ντή του σχο­λεί­ου από κοι­νού. Ο/η εκ­παι­δευ­τι­κός θα αξιο­λο­γεί­ται ατο­μι­κά σε 4βαθ­μη κλί­μα­κα και θα χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται ως μη ικα­νο­ποι­η­τι­κός, ικα­νο­ποι­η­τι­κός, πολύ καλός, εξαι­ρε­τι­κός. Οι εκ­παι­δευ­τι­κοί που θα κρί­νο­νται ως μη ικα­νο­ποι­η­τι­κοί και ικα­νο­ποι­η­τι­κοί θα οδη­γού­νται σε «επι­μόρ­φω­ση», για την οποία η Υπουρ­γός απά­ντη­σε ότι δεν έχουν σκε­φτεί τον τρόπο που θα γίνει!! Ξε­περ­νά­ει κάθε παι­δα­γω­γι­κή λο­γι­κή η πα­ρου­σί­α­ση της επι­μόρ­φω­σης ως φό­βη­τρο! Το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας κρύ­βει συ­νει­δη­τά ότι ο χα­ρα­κτη­ρι­σμός υπαλ­λή­λων με βάση τον Δη­μο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κώ­δι­κα ως μη επαρ­κείς ανοί­γει τον δρόμο έως και για την από­λυ­σή τους!! Η Υπουρ­γός Παι­δεί­ας δεν έκανε ανα­φο­ρά στις δια­δι­κα­σί­ες της αξιο­λό­γη­σης αλλά είναι γνω­στό ότι αυτή θα συν­δέ­ε­ται με ατο­μι­κά φύλλα αξιο­λό­γη­σης, συ­νέ­ντευ­ξη και πα­ρα­τή­ρη­ση εντός της σχο­λι­κής τάξης. Ανέ­φε­ρε ότι ο διευ­θυ­ντής του σχο­λεί­ου, για να απο­κτά ει­κό­να στο αξιο­λο­γι­κό του πεδίο, θα πα­ρα­κο­λου­θεί το μά­θη­μα του κάθε συ­να­δέλ­φου όποτε αυτός κρί­νει. Η ατο­μι­κή αξιο­λό­γη­ση και τα κρι­τή­ριά της είναι άρ­ρη­κτα συν­δε­δε­μέ­να με την αυ­το­α­ξιο­λό­γη­ση, δη­μιουρ­γεί­ται ένα ασφυ­κτι­κό, γρα­φειο­κρα­τι­κό πλέγ­μα γύρω από την/τον εκ­παι­δευ­τι­κό της τάξης που καμία σχέση δεν έχει με την ου­σια­στι­κή και απα­ραί­τη­τη στή­ρι­ξη της κα­θη­με­ρι­νής δι­δα­κτι­κής πρά­ξης, τη βελ­τί­ω­ση της εκ­παι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, την αντι­με­τώ­πι­ση υπαρ­κτών προ­βλη­μά­των. Άλ­λω­στε, οι ίδιοι οι εκ­παι­δευ­τι­κοί αντι­με­τω­πί­ζουν κρι­τι­κά και αυ­το­κρι­τι­κά τη δου­λειά τους, ανα­ζη­τούν τρό­πους υπέρ­βα­σης κα­θη­με­ρι­νών προ­βλη­μά­των και σε αυτό ακρι­βώς χρειά­ζο­νται στή­ρι­ξη. Το αξιο­λο­γι­κό πλέγ­μα που δια­μορ­φώ­νε­ται στο­χεύ­ει στον πιο ασφυ­κτι­κό έλεγ­χο της δου­λειάς του εκ­παι­δευ­τι­κού με βάση τις αντιεκ­παι­δευ­τι­κές κα­τευ­θύν­σεις. Αντί­στοι­χα συ­στή­μα­τα αξιο­λό­γη­σης έχουν εφαρ­μο­στεί σε πολ­λές χώρες του εξω­τε­ρι­κού με τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα. Στον αντί­πο­δα της λο­γι­κής του Υπουρ­γεί­ου («όποιος αξιο­λο­γεί αξιο­λο­γεί­ται») προ­τάσ­σου­με τη βαθιά παι­δα­γω­γι­κή θε­ώ­ρη­ση πως όποια-ος εκ­παι­δεύ­ει, πρέ­πει να στη­ρί­ζε­ται!

Δε­μέ­νος με τους δύο πα­ρα­πά­νω είναι και ο τρί­τος πυ­λώ­νας που αφορά τις δομές εκ­παί­δευ­σης και τις επι­λο­γές στε­λε­χών. Προ­ω­θού­νται αλ­λα­γές στις δομές των ΠΕΚΕΣ. Ο Συ­ντο­νι­στής Εκ­παί­δευ­σης αντι­κα­θί­στα­ται με τον Σύμ­βου­λο Εκ­παί­δευ­σης που θα ανα­φέ­ρε­ται σε επί­πε­δο Διεύ­θυν­σης Εκ­παί­δευ­σης και ταυ­τό­χρο­να δη­μιουρ­γεί­ται ο θε­σμός του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Επό­πτη Ποιό­τη­τας (ένας ανά Πε­ρι­φε­ρεια­κή Διεύ­θυν­ση) και του Επό­πτη Ποιό­τη­τας (δια­μοι­ρα­σμέ­νοι σε επί­πε­δο Διεύ­θυν­σης). Οι συ­γκε­κρι­μέ­νοι κρί­κοι της διοι­κη­τι­κής πυ­ρα­μί­δας σχε­τί­ζο­νται άμεσα με την προ­ώ­θη­ση των δια­δι­κα­σιών της αξιο­λό­γη­σης, δη­λα­δή με τη με­τα­βί­βα­ση των κα­τευ­θύν­σε­ων του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας προς τα κάτω και τον έλεγ­χο της προ­ώ­θη­σης της αντιεκ­παι­δευ­τι­κής πο­λι­τι­κής. Είναι «ηλίου φα­ει­νό­τε­ρο» ότι οι Σύμ­βου­λοι και οι Επό­πτες, όπως φυ­σι­κά και οι Συ­ντο­νι­στές Εκ­παί­δευ­σης (επί κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ), ου­σια­στι­κά και πρα­κτι­κά δε θα ενι­σχύ­ουν τη δου­λειά των συ­να­δέλ­φων στην τάξη (κάτι τέ­τοιο είναι και πρα­κτι­κά αδύ­να­το με βάση τον όγκο σχο­λεί­ων που ο κα­θέ­νας θα έχει στην ευ­θύ­νη του), αλλά θα προ­ω­θούν την αξιο­λό­γη­ση. Ζή­σα­με άλ­λω­στε την «υπο­στή­ρι­ξή» τους όλο αυτό το διά­στη­μα της παν­δη­μί­ας και ιδιαί­τε­ρα κατά την πε­ρί­ο­δο της υπο­χρε­ω­τι­κής ανα­στο­λής των σχο­λι­κών μο­νά­δων, όταν οι εκ­παι­δευ­τι­κοί είτε ατο­μι­κά είτε συλ­λο­γι­κά με­τα­ξύ τους προ­σπα­θού­σαν να δια­χει­ρι­στούν τα προ­βλή­μα­τα αλλά και τα εμπό­δια που πολ­λά­κις έβαζε το ίδιο το ΥΠΑΙΘ. Επι­πλέ­ον, σε αδρές γραμ­μές χωρίς να δώσει λε­πτο­μέ­ρειες η Υπουρ­γός ανα­φέρ­θη­κε σε αλ­λα­γές στο πε­ριε­χό­με­νο και το θε­σμι­κό πλαί­σιο λει­τουρ­γί­ας των ΚΕΣΥ.

Το πώς εν­νο­εί το ΥΠΑΙΘ τον διά­λο­γο φαί­νε­ται ξε­κά­θα­ρα από τη χρο­νι­κή στιγ­μή που η κυ­βέρ­νη­ση φέρ­νει το εν λόγω νο­μο­σχέ­διο, μέσα στο κα­λο­καί­ρι, με την ψή­φι­ση να πη­γαί­νει Ιού­λιο μήνα με τα σχο­λεία κλει­στά. Η ίδια τα­κτι­κή εδώ και χρό­νια: αντιεκ­παι­δευ­τι­κά μέτρα να έρ­χο­νται με κλει­στά σχο­λεία ώστε να μην υπάρ­χουν αντι­δρά­σεις.

Τα κα­θή­κο­ντα και ο ρόλος του εκ­παι­δευ­τι­κού κι­νή­μα­τος

Σε αυτήν την συ­γκυ­ρία η επί­θε­ση είναι τέ­τοιου με­γέ­θους που πρέ­πει να αντι­πα­ρα­τά­ξου­με τις δικές μας δυ­νά­μεις ενω­μέ­νες και με σχέ­διο δρά­σης. Ο ρόλος των δυ­νά­με­ων της Ρι­ζο­σπα­στι­κής – Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς θα είναι ση­μα­ντι­κός στο επό­με­νο διά­στη­μα. Η πρώτη απά­ντη­ση θα πρέ­πει να είναι η ενο­ποί­η­ση προ­σπα­θειών ακόμα και η ενό­τη­τα στην δράση συν­δι­κα­λι­στι­κών δυ­νά­με­ων που θα βρε­θούν απέ­να­ντι σε αυτήν την επί­θε­ση. Η αξιο­ποί­η­ση της πα­ρα­κα­τα­θή­κης της νίκης από τις πρό­σφα­τες αντι­πα­ρα­θέ­σεις με το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας είναι ένα στοι­χείο που πρέ­πει να με­τρή­σει στην στάση της συν­δι­κα­λι­στι­κής αρι­στε­ράς και μέσα από τις πα­ρεμ­βά­σεις που ξε­κί­νη­σαν ήδη το προη­γού­με­νο διά­στη­μα χρειά­ζε­ται να ανε­βά­σου­με τον πήχη της αντι­πα­ρά­θε­σης ώσπου και αυτό το νο­μο­σχέ­διο να μεί­νει στα χαρ­τιά. Μπο­ρεί μετά τη γε­νι­κή κα­τα­κραυ­γή και τον ορυ­μα­γδό αντι­δρά­σε­ων να πάρ­θη­κε πίσω η από­φα­ση της Κε­ρα­μέ­ως να δια­χω­ρί­ζο­νται οι μα­θη­τές/ μα­θή­τριες στα τμή­μα­τα με βάση ποιο­τι­κά κρι­τή­ρια και όχι με αλ­φα­βη­τι­κή σειρά που ίσχυε μέχρι σή­με­ρα, όλες όμως οι εξαγ­γε­λί­ες τους (όπως π.χ. το πολ­λα­πλό βι­βλίο) κα­θι­στούν την επί­θε­ση πο­λυ­μέ­τω­πη και ακραία αντιεκ­παι­δευ­τι­κή. Πα­ρό­λα αυτά τί­πο­τα δεν έχει ακόμα κρι­θεί! Το είδος και το μέ­γε­θος της αντί­στα­σης του συ­νό­λου της εκ­παι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας και η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα με την οποία θα στα­θού­με συλ­λο­γι­κά και ενω­τι­κά, θα κρί­νουν προς τα πού θα γύρει η ζυ­γα­ριά. Όσοι και όσες πά­ρου­με αυτήν την από­φα­ση πρέ­πει να κα­τα­νο­ή­σου­με ότι για να κερ­δί­σου­με πρέ­πει να βά­λου­με όλες μας τις δυ­νά­μεις μέσα στα πρω­το­βάθ­μια όρ­γα­νά μας, να βοη­θή­σου­με να ξα­να­μπούν οι συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη, να βρε­θού­με μαζί με δυ­νά­μεις με τις οποί­ες θα χρεια­στεί να δη­μιουρ­γή­σου­με ένα ενιαίο μέ­τω­πο ενά­ντια στην επί­θε­ση της κυ­βέρ­νη­ση που θα φτά­νει μέχρι την ανα­τρο­πή της!

Τα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ έχουν ευ­θύ­νη να ενη­με­ρώ­σουν ανα­λυ­τι­κά τον κλάδο για τις αλ­λα­γές, να προ­ε­τοι­μά­σουν τις/τους ερ­γα­ζό­με­νες-ους για ου­σια­στι­κή ανα­μέ­τρη­ση με την κυ­βέρ­νη­ση, να προ­τά­ξουν τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες της λει­τουρ­γί­ας των σχο­λεί­ων.

Το ΥΠΑΙΘ και η κυ­βέρ­νη­ση συ­νε­χί­ζουν να νο­μο­θε­τούν έχο­ντας γυ­ρι­σμέ­νη την πλάτη στις/στους μα­θή­τριες-τές, τις/τους εκ­παι­δευ­τι­κούς και τις οι­κο­γέ­νειές τους. Γνω­ρί­ζουν ότι το επερ­χό­με­νο νο­μο­σχέ­διο είναι αντιεκ­παι­δευ­τι­κό, για αυτό και επι­διώ­κουν να το πε­ρά­σουν μέσα στο κα­τα­κα­λό­και­ρο. Ομο­λο­γούν βέ­βαια με αυτόν τον τρόπο τι πραγ­μα­τι­κά φο­βού­νται: την ορ­γα­νω­μέ­νη διεκ­δί­κη­ση και πάλη των εκ­παι­δευ­τι­κών μέσα από τα Σω­μα­τεία τους. Άλ­λω­στε, ήδη οι εκ­παι­δευ­τι­κοί έδω­σαν τις απα­ντή­σεις τους 5 φορές στην κυ­βέρ­νη­ση και στο ΥΠΑΙΘ (ηλε­κτρο­νι­κές εκλο­γές, αξιο­λό­γη­ση, κά­με­ρες στην τάξη, τη­λε-απου­σί­ες, επέ­κτα­ση ωρα­ρί­ου νη­πια­γω­γών). Το ίδιο θα κά­νουν και τώρα και αυτό η κυ­βέρ­νη­ση καλό είναι να το γνω­ρί­ζει.

Εί­μα­στε σε θέση μάχης για μια ακόμη φορά! Έχου­με τη δύ­να­μη να τους χα­λά­σου­με τα σχέ­δια! Απαι­τού­με από την κυ­βέρ­νη­ση και το ΥΠΑΙΘ να απο­σύ­ρουν το εν λόγω νο­μο­σχέ­διο και να πά­ρουν τώρα μέτρα για την προ­ε­τοι­μα­σία της επό­με­νης σχο­λι­κής χρο­νιάς με βάση τις διεκ­δι­κή­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων.

Τα ΔΣ των ΣΕΠΕ και των ΕΛΜΕ πρέ­πει να βρε­θούν σε ετοι­μό­τη­τα, να πά­ρουν άμε­σες πρω­το­βου­λί­ες ενη­μέ­ρω­σης των συ­να­δέλ­φων και να απα­ντή­σουν αγω­νι­στι­κά και άμεσα. Τα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ πρέ­πει να συ­νε­δριά­σουν άμεσα, να πά­ρουν θέση, να ανα­λά­βουν τις ευ­θύ­νες τους για την ορ­γά­νω­ση της πάλης του κλά­δου. Βά­ζο­ντας μπρο­στά τις ανά­γκες των μα­θη­τριων-ων μας και την πάλη για να μην πε­ρά­σει η αντιεκ­παι­δευ­τι­κή πο­λι­τι­κή.

/rproject.gr