Αγώνας για να παραμείνουν στις θέσεις τους όλοι οι συμβασιούχοι στους δήμους

Αγώνας για να παραμείνουν στις θέσεις τους όλοι οι συμβασιούχοι στους δήμους

  • |

Μαζική ήταν η συμμετοχή στην συγκέντρωση της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στους δήμους την Τρίτη 24 Μάη, με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ). Εργαζόμενοι από όλους τους δήμους της Αττικής συμμετείχαν δυναμικά στη συγκέντρωση.

Από το Δήμο Αθή­νας, το Δήμο Καλ­λι­θέ­ας, από τον Κο­ρυ­δαλ­λό, τη Νέα Ιωνία, το Δήμο Πε­ρι­στε­ρί­ου κ.α. πε­ρί­που 1.500 ερ­γα­ζό­με­νοι των δήμων συμ­με­τεί­χαν στη συ­γκέ­ντρω­ση που ξε­κί­νη­σε από τα γρα­φεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην πλα­τεία Κα­ραϊ­σκά­κη και κα­τέ­λη­ξε στο Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών και απαί­τη­σαν για μια ακόμη φορά να υπάρ­ξει μό­νι­μη και στα­θε­ρή ερ­γα­σία για όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους στους δή­μους. Την ίδια ώρα συ­γκε­ντρώ­σεις έγι­ναν και σε άλλες πό­λεις σε όλη την Ελ­λά­δα, όπως στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τη Λά­ρι­σα κ.α.

Θοδωρής Πατσατζής

Η απερ­γία και η συ­γκέ­ντρω­ση προ­έ­κυ­ψε μέσα από την πραγ­μα­τι­κή πίεση που ασκεί η κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα στους δή­μους και στην ηγε­σία της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Όπως δή­λω­σε στην εφη­με­ρί­δα μας ο Γιώρ­γος Γιαν­νό­που­λος, ερ­γα­ζό­με­νος στο Δήμο Αρ­γο­στο­λί­ου, «η απερ­γία δεν αφορά μόνο τους συμ­βα­σιού­χους Covid. Χωρίς αυ­τούς, χωρίς τους συμ­βα­σιού­χους 55-67, χωρίς τους συμ­βα­σιού­χους με συμ­βά­σεις έργου, χωρίς τους συμ­βα­σιού­χους από προ­γράμ­μα­τα του ΟΑΕΔ, χωρίς τους συμ­βα­σιού­χους από προ­γράμ­μα­τα ΕΣΠΑ, κα­νέ­νας δήμος σε όλη τη χώρα δεν θα μπο­ρού­σε να λει­τουρ­γή­σει. Δεν θα μπο­ρού­σε να προ­σφέ­ρει τί­πο­τα στους δη­μό­τες του και ει­δι­κά σε κα­θο­ρι­στι­κές υπη­ρε­σί­ες, όπως η κα­θα­ριό­τη­τα και το πρά­σι­νο. Χώρια που οι ανά­γκες είναι τέ­τοιες που μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιούν το συμ­βα­σιού­χο σε οποια­δή­πο­τε θέση και για οποια­δή­πο­τε δου­λειά. Η κα­τά­στα­ση αυτή δεν είναι τυ­χαία. Έχουν σχέ­διο να προ­χω­ρή­σουν σε ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις υπη­ρε­σιών και το­μέ­ων δου­λειάς των δήμων».

Κα­θα­ρί­στριες

Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στη δια­δή­λω­ση πα­ρό­τι βγήκε αρ­χι­κά για τους συμ­βα­σιού­χους λόγω Covid συμ­με­τεί­χαν ακόμη και σχο­λι­κές κα­θα­ρί­στριες οι οποί­ες μπαί­νουν, καθώς τα σχο­λεία κλεί­νουν σε λίγες μέρες, ξανά σε κα­θε­στώς επι­σφά­λειας. Η Βάσω Ακρι­βού, σχο­λι­κή κα­θα­ρί­στρια στο δήμο Αθή­νας μας είπε πε­ρισ­σό­τε­ρα. «Σή­με­ρα μπο­ρού­σα­με να εί­μα­στε πολ­λές πε­ρισ­σό­τε­ρες ερ­γα­ζό­με­νες στην κα­θα­ριό­τη­τα των σχο­λεί­ων στην κι­νη­το­ποί­η­ση. Μας έχει επη­ρε­ά­σει η πο­λυ­διά­σπα­ση των σω­μα­τεί­ων. Πριν λίγες μέρες εί­χα­με μια 48ωρη απερ­γία που την γνω­ρί­ζα­νε μόνο αυτοί που τη διορ­γά­νω­σαν και προ­τι­μού­σαν αντί για τους δρό­μους να συ­να­ντιού­νται σε κά­ποια υπουρ­γι­κά γρα­φεία χωρίς να μά­θου­με ποτέ ούτε τι συ­ζή­τη­σαν. Άλλες εί­μα­στε γραμ­μέ­νες στο σω­μα­τείο των κα­θα­ρι­στριών κι άλλες σε σω­μα­τεία των δήμων. Ο αγώ­νας είναι κοι­νός. Εί­μα­στε όλοι-ες με συμ­βά­σεις και χρειά­ζε­ται να αγω­νι­στού­με όλοι μαζί για τη μο­νι­μο­ποί­η­σή μας. Γιατί χωρίς εμάς δεν θα λει­τουρ­γού­σαν τα σχο­λεία αλλά και σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις λόγω των τρί­ω­ρων συμ­βά­σε­ων δεν θα αρ­κού­σα­με, αν οι δήμοι δεν έφερ­ναν στα σχο­λεία συ­να­δέλ­φισ­σες από την κα­θα­ριό­τη­τα των δρό­μων. Μόνο όλοι μαζί μπο­ρού­με να τους νι­κή­σου­με».

Για τους συμ­βα­σιού­χους ερ­γα­ζό­με­νους οι αγώ­νες είναι η μόνη λύση για να εξα­σφα­λί­σουν τις θέ­σεις ερ­γα­σί­ας τους. Η Ελένη Χρι­στο­πού­λου, συμ­βα­σιού­χος Covid στο Δήμο Καλ­λι­θέ­ας ήταν ξε­κά­θα­ρη σε αυτό. «Για να μας ακού­σουν. Για να νι­κή­σου­με χρειά­ζε­ται η μέ­γι­στη συμ­με­το­χή των συμ­βα­σιού­χων και όλων των ερ­γα­ζο­μέ­νων στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις. Αλ­λιώς θα μεί­νου­με μόνοι και θα αλ­λη­λο­φα­γω­νό­μα­στε από προ­κή­ρυ­ξη σε προ­κή­ρυ­ξη για να ανα­κυ­κλώ­νε­τε η ανερ­γία, δου­λεύ­ο­ντας 8μηνα ή 12μη­να, με αντί­στοι­χης διάρ­κειας δια­κο­πές από την ερ­γα­σία μας. Η ηγε­σία της Ομο­σπον­δί­ας μας θα έπρε­πε ήδη να είχε δώσει ημε­ρο­μη­νί­ες και δρά­σεις για τη συ­νέ­χεια των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων και όχι να πε­ρι­μέ­νει τι θα μας ξη­με­ρώ­σει αύριο. Αντί­στοι­χα και τα πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεία δεν γί­νε­ται να πε­ρι­μέ­νουν μόνο την ΠΟΕ-ΟΤΑ. Μπο­ρούν και είναι άμεση ανά­γκη να ορ­γα­νώ­σουν τους ερ­γα­ζό­με­νους στους χώ­ρους δου­λειάς σε κάθε δήμο, να ορ­γα­νώ­σουν και το­πι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις ώστε να βοη­θή­σουν να γίνει πιο πιε­στι­κός και απο­τε­λε­σμα­τι­κός ο αγώ­νας για τη μο­νι­μο­ποί­η­ση όλων των συμ­βα­σιού­χων».

Δυ­στυ­χώς μέχρι και σή­με­ρα η ηγε­σία της ΠΟΕ-ΟΤΑ εκ­με­ταλ­λευό­με­νοι και τα απο­τε­λέ­σμα­τα του πρό­σφα­του συ­νε­δρί­ου της που έδω­σαν δύ­να­μη στην ΣΥΝΑΝ (πρώην ΠΑΣΚΕ) να ελέγ­χει πλή­ρως τις εξε­λί­ξεις, δεν έχει δώσει στίγ­μα συ­νέ­χειας και κλι­μά­κω­σης του αγώνα, δί­νο­ντας δι­καί­ω­μα στην κυ­βέρ­νη­ση και την ΚΕΔΕ (Κε­ντρι­κή Ένωση Δήμων Ελ­λά­δας) να αρ­νού­νται να κρα­τή­σουν στη δου­λειά τους συμ­βα­σιού­χους με­τα­τρέ­πο­ντας τις συμ­βά­σεις τους σε αο­ρί­στου χρό­νου. Άρα όντως θα παί­ξουν κα­τα­λυ­τι­κό ρόλο οι πρω­το­βου­λί­ες από τα κάτω στους χώ­ρους δου­λειάς. Πρω­το­βου­λί­ες που θα προ­σπα­θούν να ενο­ποι­ή­σουν τον αγώνα για τη μο­νι­μο­ποί­η­ση όλων των συμ­βα­σιού­χων. Πρω­το­βου­λί­ες που πρέ­πει να είναι σχε­τι­κά άμε­σες καθώς τις αμέ­σως επό­με­νες μέρες τε­λειώ­νουν οι πε­ρισ­σό­τε­ρες συμ­βά­σεις των συμ­βα­σιού­χων Covid που είναι πα­νελ­λα­δι­κά πε­ρί­που 4.000 ερ­γα­ζό­με­νοι.

Λεφτά για τις ανά­γκες μας

Άλ­λω­στε το επι­χεί­ρη­μα ότι οι δήμοι δεν έχουν λεφτά κα­ταρ­γεί­ται από την ίδια την κυ­βέρ­νη­ση και όχι μόνο επει­δή δα­πα­νά χωρίς λόγο και αιτία δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ σε εξο­πλι­σμούς. Οι δήμοι όταν θέλει η κυ­βέρ­νη­ση να επι­χο­ρη­γού­νται οι υπη­ρε­σί­ες της Ελ­λη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, του Λι­με­νι­κού Σώ­μα­τος – Ελ­λη­νι­κής Ακτο­φυ­λα­κής και του Πυ­ρο­σβε­στι­κού Σώ­μα­τος θα βρί­σκουν λεφτά αρκεί να υπάρ­ξει από­φα­ση του «οι­κεί­ου συμ­βου­λί­ου» τους. Αυτό ψη­φί­στη­κε πρό­σφα­τα στη Βουλή στο άρθρο 16 του νο­μο­σχε­δί­ου του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη για την ψη­φιο­ποί­η­ση των δια­δι­κα­σιών επι­δό­σε­ων εγ­γρά­φων. Τα λεφτά δεν θα δί­νο­νται για να εξυ­πη­ρε­τού­νται οι δη­μό­τες αλλά για να κα­λύ­πτο­νται ανά­γκες της αστυ­νο­μί­ας και του Λι­με­νι­κού που έτσι ιε­ραρ­χού­νται πάνω από την ποιό­τη­τα ζωής του κα­θέ­να μας. Είναι λοι­πόν στο χέρι των ερ­γα­ζο­μέ­νων, μό­νι­μων και συμ­βα­σιού­χων, των δήμων να αγω­νι­στούν ώστε τα λεφτά αυτά να κα­τα­λή­ξουν στις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες των δη­μο­τών και στη μο­νι­μο­ποί­η­ση των συμ­βα­σιού­χων.

/rproject.gr