Κανένας εφησυχασμός: Αντιφασιστική νίκη και στο δεύτερο βαθμό!

Κανένας εφησυχασμός: Αντιφασιστική νίκη και στο δεύτερο βαθμό!

  • |

Η  πάλη ενάντια στο φασισμό είναι μια διαδικασία διαρκής και πολυεπίπεδη. Δεν επικυρώνεται απλώς με μια πρωτόδικη δικαστική απόφαση. Χρειάζονται πολλά περισσότερα τόσο σε δικαστικό όσο και σε κινηματικό επίπεδο.

Στις 15 Ιου­νί­ου, 18 μήνες μετά την κα­τα­δί­κη της Χρυ­σής Αυγής, η υπό­θε­ση επα­νέρ­χε­ται σε δεύ­τε­ρο βαθμό στις αί­θου­σες των δι­κα­στη­ρί­ων. Η δίκη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Πε­ντα­με­λές Εφε­τείο Κα­κουρ­γη­μά­των και οι δι­κη­γό­ροι της Πο­λι­τι­κής Αγω­γής έχουν υπο­βά­λει αί­τη­μα να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην αί­θου­σα τε­λε­τών του Εφε­τεί­ου Αθη­νών, η οποία έχει με­γα­λύ­τε­ρη χω­ρη­τι­κό­τη­τα και είναι ικανή να εξα­σφα­λί­σει το εύ­ρυθ­μο της δια­δι­κα­σί­ας.

Νικόλας Κολυτάς

Η δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκ­δί­κα­ση είναι υψί­στης πο­λι­τι­κής ση­μα­σί­ας. Σε μια πε­ρί­ο­δο που η κυ­βέρ­νη­ση εφαρ­μό­ζει σκλη­ρές αντι­προ­σφυ­γι­κές πο­λι­τι­κές, που ο θε­σμι­κός ρα­τσι­σμός φο­ρά­ει νέα πο­λι­τι­κά κο­στού­μια και που ακόμη και οι πρω­το­δί­κως κα­τα­δι­κα­σθέ­ντες δρα­στη­ριο­ποιού­νται πο­λι­τι­κά μέσα από τα κελιά της φυ­λα­κής, η διαρ­κής επα­γρύ­πνη­ση του αντι­φα­σι­στι­κού κι­νή­μα­τος και η συ­σπεί­ρω­ση γύρω από τις θέ­σεις της Πο­λι­τι­κής Αγω­γής μπο­ρεί να απο­δει­χθεί πολύ κρί­σι­μη.

Κα­νείς δεν μπο­ρεί να έχει εμπι­στο­σύ­νη στη δι­κα­στι­κή εξου­σία και στην κρίση της. Μην ξε­χνά­με ότι παρά τη με­γα­λειώ­δη νίκη του αντι­φα­σι­στι­κού κι­νή­μα­τος τον Οκτώ­βριο του 2020, υπάρ­χουν και με­λα­νά ση­μεία στην εκ­δί­κα­ση. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα είναι η με­τα­βο­λή της κα­τη­γο­ρί­ας από­πει­ρας αν­θρω­πο­κτο­νί­ας σε βάρος των συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ σε επι­κίν­δυ­νη σω­μα­τι­κή βλάβη, πράγ­μα το οποίο συ­νε­πά­γε­ται την πα­ρα­γρα­φή του εγκλή­μα­τος, αφού τον Σε­πτέμ­βριο του 2021 συ­μπλη­ρώ­θη­καν οκτώ χρό­νια από την τέ­λε­σή του. Την ίδια στιγ­μή ένα από τα πρω­το­πα­λί­κα­ρα της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, ο πυ­ρη­νάρ­χης Νί­καιας, Γιώρ­γος Πα­τέ­λης, απο­φυ­λα­κί­στη­κε μετά από αί­τη­σή του, και κάτω από την κοι­νω­νι­κή κα­τα­κραυ­γή ο Άρειος Πάγος άσκη­σε αναί­ρε­ση κατά της από­φα­σης και ζή­τη­σε επι­στρο­φή του Χρυ­σαυ­γί­τη στη φυ­λα­κή.

Ο δρό­μος που χά­ρα­ξε το αντι­φα­σι­στι­κό κί­νη­μα στην πρω­το­βάθ­μια εκ­δί­κα­ση της Χρυ­σής Αυγής δεν πρέ­πει να ξε­χα­στεί. Οι δε­κά­δες χι­λιά­δες άν­θρω­ποι που πλημ­μύ­ρι­σαν το Εφε­τείο ζη­τώ­ντας την κα­τα­δί­κη των νε­ο­να­ζί ήταν πυ­ξί­δα για το πώς πρέ­πει να κι­νη­θεί ευ­ρύ­τε­ρα το κί­νη­μα και η Αρι­στε­ρά: Με ενό­τη­τα στη δράση, εστί­α­ση στα πραγ­μα­τι­κά επί­δι­κα και μα­ζι­κο­ποί­η­ση στο δρόμο. Οι συ­νή­γο­ροι των θυ­μά­των, το πα­ρα­τη­ρη­τή­ριο της δίκης, οι πο­λι­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις, οι αντι­φα­σι­στι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις και η συ­σπεί­ρω­ση ενός ευ­ρύ­τε­ρου κομ­μα­τιού της κοι­νω­νί­ας γύρω από την κα­τα­δί­κη της Χρυ­σής Αυγής, πέ­τυ­χαν κάτι πρω­το­φα­νές και ρι­ζο­σπα­στι­κό στα εγ­χώ­ρια χρο­νι­κά.

Πα­τώ­ντας πάνω σε αυτή την εμπει­ρία, και προ­χω­ρώ­ντας την πέντε βή­μα­τα πα­ρα­κά­τω, οφεί­λου­με να μην εφη­συ­χά­σου­με ούτε λεπτό, και να απαι­τή­σου­με να πα­ρα­μεί­νουν οι νε­ο­να­ζί εκεί που ανή­κουν: Στη φυ­λα­κή.

/rproject.gr