Υπουργείο Εργασίας-Επιθεώρηση Εργασίας: Όποιος σωστά κινείται,… δυσμενώς μετακινείται!

Υπουργείο Εργασίας-Επιθεώρηση Εργασίας: Όποιος σωστά κινείται,… δυσμενώς μετακινείται!

  • |

Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο του Υπουργείου Εργασίας. Ως Αντί-Λογος, έχουμε χρέος να ενημερώσουμε έγκαιρα και έγκυρα όλους τους συναδέλφους για το πλέον πρόσφατό “επιτυχημένο” παράδειγμα human resources management (που λένε και στον 8ο όροφο της Σταδίου).

Μετά από την αυ­θαί­ρε­τη, πα­ρά­τυ­πη και εξορ­γι­στι­κή με­τα­κί­νη­ση 10 στε­λε­χών της Επι­τε­λι­κής Δομής στον ΟΑΕΔ με την μορφή «σύ­στα­σης ομά­δας ερ­γα­σί­ας», την οποία η πο­λι­τι­κή ηγε­σία πήρε άρον-άρον πίσω χάρη στην συλ­λο­γι­κή αντί­δρα­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων, ήρθε η αιφ­νι­δια­στι­κή με­τα­κί­νη­ση του συ­να­δέλ­φου Επι­θε­ω­ρη­τή Ερ­γα­σί­ας και μέ­λους της συλ­λο­γι­κό­τη­τάς μας, Αλέ­ξαν­δρου Κυ­τί­νου. Ο συ­νά­δελ­φος με­τα­κι­νεί­ται από το Τμήμα Επι­θε­ώ­ρη­σης Ερ­γα­σί­ας Κε­ντρι­κού Τομέα Πει­ραιά στο Τμήμα Επι­θε­ώ­ρη­σης Ερ­γα­σί­ας Κε­ρα­τσι­νί­ου, χωρίς να ερω­τη­θεί ή να υπάρ­ξει προη­γού­με­νη ενη­μέ­ρω­ση του.

Η με­τα­κί­νη­ση του γί­νε­ται από ένα Τμήμα που είναι ήδη υπο­στε­λε­χω­μέ­νο, στο οποίο ο ίδιος με αί­τη­ση του πρίν μόλις 2 χρό­νια το­πο­θε­τή­θη­κε προς ένα Τμήμα όπου δεν υπάρ­χει καν κενή ορ­γα­νι­κή θέση!!!

Ο συ­νά­δελ­φος μας Επι­θε­ω­ρη­τής Ερ­γα­σί­ας υπη­ρε­τεί στο συ­γκε­κρι­μέ­νο Τμήμα επι­τε­λώ­ντας, σύμ­φω­να με την γνώμη των συ­να­δέλ­φων του, την δου­λειά του με άρι­στο τρόπο.

Η από­φα­ση με­τα­κί­νη­σης του υπο­γρά­φη­κε την 1η ημέρα της κα­λο­και­ρι­νής άδειας του…

Η από­φα­ση με­τα­κί­νη­σης του υπο­γρά­φη­κε την ημέρα που αυτός και άλλοι 3 συ­νά­δελ­φοι του από το Τμήμα Επι­θε­ώ­ρη­σης Ερ­γα­σί­ας ενη­μέ­ρω­σαν και εγ­γρά­φως, με υπη­ρε­σια­κό ση­μεί­ω­μα που βρί­σκε­ται στην διοι­κη­τι­κή ιε­ραρ­χία και την πο­λι­τι­κή ηγε­σία, σχε­τι­κά με πε­ρί­ερ­γα φαι­νό­με­να μα­ζι­κών «προ­σαρ­μο­γών στη νο­μι­μό­τη­τα» επι­χει­ρή­σε­ων που πρό­κει­ται να ελεγ­χθούν, λίγο πριν διε­ξα­χθεί ο προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νος έλεγ­χος. Για τα φαι­νό­με­να αυτά, είχαν προη­γη­θεί πολ­λές προ­φο­ρι­κές ενη­με­ρώ­σεις των συ­να­δέλ­φων προς την διοι­κη­τι­κή ιε­ραρ­χία, χωρίς ωστό­σο αντα­πό­κρι­ση…

Την ώρα που ο Πρω­θυ­πουρ­γός και η πο­λι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου πα­νη­γυ­ρί­ζουν πίσω από την πο­λυ­δά­πα­νη φού­σκα της Ψη­φια­κής Κάρ­τας Ερ­γα­σί­ας, η οποία χωρίς συ­νε­χείς επι­τό­πιους ελέγ­χους είναι απλώς μια ψη­φια­κή τρύπα στο νερό, οι μά­χι­μοι Επι­θε­ω­ρη­τές Ερ­γα­σί­ας με­τα­κι­νού­νται δυ­σμε­νώς τι­μω­ρού­με­νοι για το γε­γο­νός ότι υπε­ρα­σπί­ζο­νται την ανε­ξαρ­τη­σία του Επι­θε­ω­ρη­τή Ερ­γα­σί­ας.

Κα­λού­με τον Υπουρ­γό κ. Χα­τζη­δά­κη, τον νε­ο­διο­ρι­σθέ­ντα Διοι­κη­τή της Επι­θε­ώ­ρη­σης Ερ­γα­σί­ας κ. Τσι­λι­βά­κη και την Υπη­ρε­σια­κή Γραμ­μα­τέα του Υπουρ­γεί­ου κα Τρια­ντα­φύλ­λου να ανα­κα­λέ­σουν άμεσα την πα­ρά­τυ­πη και αυ­θαί­ρε­τη από­φα­ση με­τα­κί­νη­σης του Αλέ­ξαν­δρου Κυ­τί­νου.

Απαι­τού­με να εξε­τα­στούν όπως τους αρ­μό­ζει τα όσα πε­ρι­γρά­φουν ανα­λυ­τι­κά και με στοι­χεία στο έγ­γρα­φό τους οι 4 Επι­θε­ω­ρη­τές Ερ­γα­σί­ας του Τμή­μα­τος Επι­θε­ώ­ρη­σης Ερ­γα­σί­ας Κε­ντρι­κού Τομεά Πει­ραιά. Να κι­νη­θούν άμεσα οι δέ­ου­σες ελεγ­κτι­κές δια­δι­κα­σί­ες για τη σε βάθος έρευ­να των ζη­τη­μά­των που θί­γο­νται.

Κα­λού­με τα συλ­λο­γι­κά μας όρ­γα­να, (Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Υπουρ­γεί­ου Ερ­γα­σί­ας, στον οποίο είναι μέλος ο Αλέ­ξαν­δρος, Συλ­λό­γους Επι­θε­ω­ρη­τών Ερ­γα­σί­ας, Ο.Σ.ΥΠ.Ε, ΑΔΕΔΥ) να το­πο­θε­τη­θούν ξε­κά­θα­ρα και ομό­φω­να ενά­ντια στην συ­γκε­κρι­μέ­νη πα­ρα­δειγ­μα­τι­κή με­τα­κί­νη­ση-δί­ω­ξη.

Θα εί­μα­στε πάντα μαζί με τον συ­νά­δελ­φο και με κάθε ερ­γα­ζό­με­νο/η που μά­χε­ται με αξιο­πρέ­πεια για την δου­λειά του και για την κοι­νω­νία.

Αντί-Λογος, συλλογικότητα εργαζομένων στο Υπ. Εργασίας

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.