Η δημόσια υγεία σε κώμα

Η δημόσια υγεία σε κώμα

  • |

Η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ απέναντι στη δημόσια υγεία συνεχίζεται ασταμάτητα.

Μια ματιά στα νού­με­ρα της παν­δη­μί­ας είναι αρ­κε­τή. Μόνο την τε­λευ­ταία εβδο­μά­δα του Αυ­γού­στου (22-28/8) εί­χα­με 50.579 κρού­σμα­τα και 202 θα­νά­τους. Δη­λα­δή πάνω από 7.000 κρού­σμα­τα και 28 νε­κρούς ημε­ρη­σί­ως. Και αυτά σε μια πε­ρί­ο­δο που θε­ω­ρεί­ται πιο χα­λα­ρή λόγω της θερ­μο­κρα­σί­ας και της πιο ήπιας νό­ση­σης για την πλειο­ψη­φία όσων κολ­λή­σουν τις πα­ραλ­λα­γές του covid-19 που είναι “ενερ­γές” αυτό το διά­στη­μα. 

Θοδωρής Πατσατζής

Το κα­λο­καί­ρι του 2022 ήταν το πιο “φο­νι­κό” κα­λο­καί­ρι στην Ελ­λά­δα με 2.700 νε­κρούς ως τώρα, την ώρα που το 2021 εί­χα­με το ίδιο διά­στη­μα 1.600 νε­κρούς και το 2020 εί­χα­με 90 νε­κρούς.

Είναι μια κα­τά­στα­ση που σύμ­φω­να με για­τρούς, που είναι σί­γου­ρο ότι δεν τα λένε για να αντι­πο­λι­τευ­τούν την κυ­βέρ­νη­ση, θα οδη­γή­σει εκ νέου σε εφιαλ­τι­κές κα­τα­στά­σεις στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία, αν δεν υπάρ­ξει βού­λη­ση να κα­λυ­φθούν τα κενά σε προ­σω­πι­κό και ΜΕΘ. Ακόμη και με αυτές τις ήπιες πα­ραλ­λα­γές της παν­δη­μί­ας υπάρ­χει δυ­σκο­λία αντι­με­τώ­πι­σης ει­δι­κά για τους πιο ηλι­κιω­μέ­νους. Σε συν­δυα­σμό με την έλ­λει­ψη οποιου­δή­πο­τε πρω­τό­κο­λου στους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας, με χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα το τι θα γίνει στα σχο­λεία, όλα δεί­χνουν ότι η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ μας αφή­νει εντε­λώς αβο­ή­θη­τους να αντι­με­τω­πί­σου­με την παν­δη­μία με μόνο όπλο τις αντο­χές των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα υπο­στε­λε­χω­μέ­να δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία. Αντο­χές που δεν είναι ανε­ξά­ντλη­τες παρά την υπερ­προ­σπά­θεια που κά­νουν οι για­τροί, οι νο­ση­λεύ­τριες και το υπό­λοι­πο προ­σω­πι­κό των νο­σο­κο­μεί­ων.

Η κυ­βέρ­νη­ση, που φρό­ντι­σε για ακόμη μια φορά να υπάρ­ξει το μέ­γι­στο δυ­να­τό κέρ­δος για τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες του του­ρι­σμού, από το πλή­ρες άνοιγ­μα και την πλήρη χα­λά­ρω­ση των μέ­τρων ενά­ντια στην παν­δη­μία, συ­νε­χί­ζει να εφαρ­μό­ζει “θε­ρα­πεί­ες” που δεν πρό­κει­ται να βγά­λουν τη δη­μό­σια υγεία από το κώμα. Συ­νε­χί­ζε­ται η ανα­στο­λή ερ­γα­σί­ας των υγειο­νο­μι­κών που δεν έχουν εμ­βο­λια­στεί και που αυτή τη στιγ­μή υπο­λο­γί­ζο­νται ότι είναι κάτι λι­γό­τε­ρο από 2.000. Επί­σης συ­νε­χί­ζε­ται η μη πρό­σλη­ψη μό­νι­μου προ­σω­πι­κού, με σή­ριαλ της χρο­νιάς την πρό­σλη­ψη 3.720 νο­ση­λευ­τριών-ων. Είναι βέ­βαιο ότι ο υπουρ­γός υγεί­ας και ο πρω­θυ­πουρ­γός θα πα­νη­γυ­ρί­σουν ότι υλο­ποιούν την στε­λέ­χω­ση της δη­μό­σιας υγεί­ας και είναι σί­γου­ρο ότι θα λένε ψέμ­μα­τα. Όχι μόνο γιατί πρό­κει­ται για προ­σλή­ψεις που είχαν προ­γραμ­μα­τι­στεί πριν την παν­δη­μία και γί­νο­νται 3 χρό­νια αρ­γό­τε­ρα. Όχι μόνο γιατί είναι σί­γου­ρο ότι δεν κα­λύ­πτουν τα κενά σε νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό που είναι πάνω από 25.000 αλλά και γιατί δεν πρό­κει­ται για κά­λυ­ψη νέων θέ­σε­ων. Επί της ου­σί­ας με όσα προ­βλέ­πει ο δια­γω­νι­σμός το 85-90% των θέ­σε­ων αυτών ανα­μέ­νε­ται να κα­λυ­φθούν από τους υπάρ­χο­ντες συμ­βα­σιού­χους ερ­γα­ζό­με­νους στα νο­σο­κο­μεία που μο­ριο­δο­τού­νται αδρά. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι που οι συμ­βά­σεις τους θα έλη­γαν στο τέλος του 2022 και ως το Μάρτη του 2023, θα γί­νουν μό­νι­μο προ­σω­πι­κό αλλά τα τε­ρά­στια κενά στην υγεία θα πα­ρα­μεί­νουν.

Την ίδια ώρα δεν προ­κη­ρύσ­σε­ται καμία θέση για για­τρούς αλλά και υπό­λοι­πο προ­σω­πι­κό (πχ τραυ­μα­τιο­φο­ρείς) που είναι υπε­ρα­πα­ραί­τη­το για να λει­τουρ­γούν τα νο­σο­κο­μεία και όχι μόνο για πε­ρι­στα­τι­κά covid. Για­τροί αρ­χί­ζουν να πα­ραι­τού­νται με απο­τέ­λε­σμα να υπο­λει­τουρ­γούν ή να βγαί­νουν εκτός λει­τουρ­γί­ας τμή­μα­τα και κλι­νι­κές νο­σο­κο­μεί­ων όπως έγινε στο ακτι­νο­λο­γι­κό του νο­σο­κο­μεί­ου Ιε­ρά­πε­τρας. Η επα­νε­δραί­ω­ση των ερ­γο­λά­βων κα­θα­ριό­τη­τας στα νο­σο­κο­μεία οδη­γεί σε ατυ­χή­μα­τα με πρό­σφα­το πα­ρά­δειγ­μα τον ακρω­τη­ρια­σμό ερ­γα­ζό­με­νης στα πλυ­ντή­ρια του νο­σο­κο­μεί­ου παί­δων Αγλα­ΐα Κυ­ρια­κού. Εξι­σώ­νο­νται τα κα­θή­κο­ντα των νο­ση­λευ­τριών Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης με αυτές της Τε­χνο­λο­γι­κής και της Πα­νε­πι­στη­μια­κής Εκ­παί­δευ­σης χωρίς να εξι­σώ­νο­νται και οι μι­σθοί. Νο­σο­κο­μεία στην Αθήνα, όπως η Παμ­μα­κά­ρι­στος, να εφη­με­ρεύ­ουν χωρίς ακτι­νο­λο­γι­κό και χει­ρουρ­γι­κό που κα­λύ­πτο­νται όταν και εφό­σον το θυ­μη­θεί το υπουρ­γείο υγεί­ας.

Ταυ­τό­χρο­να η κα­τά­στα­ση χει­ρο­τε­ρεύ­ει και σε πα­ρο­χές και στην Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας (ΠΦΥ). Στις 22 Αυ­γού­στου η Συ­ντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώνα Ανα­πή­ρων (ΣΕΑΑΝ) πραγ­μα­το­ποί­η­σε κι­νη­το­ποί­η­ση έξω από το υπουρ­γείο Υγεί­ας  απαι­τώ­ντας από την κυ­βέρ­νη­ση να πάρει πίσω την από­φα­ση, για πε­ρι­κο­πές των ανα­λώ­σι­μων υψη­λής τε­χνο­λο­γί­ας για τους δια­βη­τι­κούς.

Οι­κο­γε­νεια­κός για­τρός

Από την 1η Σε­πτέμ­βρη έχει τεθεί σε εφαρ­μο­γή η από­φα­ση της κυ­βέρ­νη­σης να εφαρ­μο­στεί ο θε­σμός του οι­κο­γε­νεια­κού για­τρού. Ένας θε­σμός που θα έπρε­πε να τεί­νει στην προ­σπά­θεια να πα­ρέ­χο­νται ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες στον κα­θέ­να μας γί­νε­ται θε­σμός πα­ρε­μπό­δι­σης της πρό­σβα­σης στη δη­μό­σια υγεία. Θε­σμός που πε­ρισ­σό­τε­ρο θα χρη­σι­μο­ποιεί­ται για να έχει πε­ρισ­σό­τε­ρα έσοδα το κρά­τος, καθώς όποιος δεν εγ­γρα­φεί σε Οι­κο­γε­νεια­κό Ιατρό θα πλη­ρώ­νει ακρι­βό­τε­ρα τα φάρ­μα­κά του αλλά και τις εξε­τά­σεις του και από 1/9/2023 δεν θα έχει προ­τε­ραιό­τη­τα για να επι­σκε­φθεί ια­τρεία σε Κέ­ντρα Υγεί­ας, δη­μό­σιες δομές και νο­σο­κο­μεία. Και εδώ επι­κρα­τεί η λο­γι­κή του κρε­ο­πω­λεί­ου καθώς ο κάθε για­τρός αντί να πα­ρα­κο­λου­θεί στενά ένα μικρό αριθ­μό αν­θρώ­πων για να μπο­ρεί να έχει πλήρη ει­κό­να και να προ­λα­βαί­νει πι­θα­νά προ­βλή­μα­τα μπο­ρεί να επι­φορ­τι­στεί με πλή­θος ασθε­νών. Ως 2.000 ασθε­νείς ανά για­τρό προ­βλέ­πο­νται.

Η εγκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης χρειά­ζε­ται συ­ντο­νι­σμέ­νη αντι­με­τώ­πι­ση και αγώ­νες από υγειο­νο­μι­κούς με τη συ­μπα­ρά­στα­ση όλων μας. Ήδη μέσα στο κα­λο­καί­ρι υπήρ­ξαν κι­νη­το­ποι­ή­σεις υγειο­νο­μι­κών (Στο Θριά­σιο Νο­σο­κο­μείο, στο Αγλα­ΐα Κυ­ρια­κού, στο νο­σο­κο­μείο Αγίου Νι­κο­λά­ου Κρή­της κ.α.) αλλά και λαϊ­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις (πχ Αγρί­νιο) για τη σω­τη­ρία της δη­μό­σιας υγεί­ας. Κι­νη­το­ποι­ή­σεις που πρέ­πει να γε­νι­κευ­τούν άμεσα το επό­με­νο διά­στη­μα για να “βγει από το κώμα” η δη­μό­σια υγεία.

rproject.gr/