Μαλαματίνα: Μια «μικρή» απεργία με μια μεγάλη αλληλεγγύη!

Μαλαματίνα: Μια «μικρή» απεργία με μια μεγάλη αλληλεγγύη!

  • |

Η  απεργία του Σωματείου εργαζομένων της ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ έχει κλείσει αισίως τρεις μήνες γεμάτους επιθέσεις από την εργοδοσία και την αστυνομία.

Πέρα από την πα­ρα­βί­α­ση των συμ­φω­νη­θέ­ντων στα πλαί­σια της εξυ­γί­αν­σης της εται­ρεί­ας -που αφο­ρού­σαν τη δια­τή­ρη­ση των θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας και των μι­σθών των συ­γκε­κρι­μέ­νων ερ­γα­ζο­μέ­νων με την κα­τάρ­γη­ση τμη­μά­των και απο­λύ­σε­ων- η διοί­κη­ση προ­χώ­ρη­σε για τρο­μο­κρα­τία και στις πα­ρά­νο­μες απο­λύ­σεις του Φραγ­γί­δη Γιάν­νη, Προ­έ­δρου του επι­χει­ρη­σια­κού σω­μα­τεί­ου στη Μα­λα­μα­τί­να και προ­έ­δρου της ΠΟΕΕΠ, και του Μερ­κε­νί­δη Αρι­στο­τέ­λη, Προ­έ­δρου του Συν­δι­κά­του Πω­λη­τών Οδη­γών και Βοη­θών στα Εμ­φια­λω­μέ­να Ποτά Β.Ε. και μέλος της Διοί­κη­σης του ΕΚΘ.

Ιωάννα Γαϊτάνη |

Από τη πρώτη στιγ­μή το σω­μα­τείο απά­ντη­σε με επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες απερ­γί­ες, κά­λε­σε σε αλ­λη­λεγ­γύη στο κα­θη­με­ρι­νό απερ­για­κό μπλό­κο στην πύλη του ερ­γο­στα­σί­ου και προ­σέ­φυ­γε στα δι­κα­στή­ρια. Η κυ­βέρ­νη­ση στέλ­νει τα ΜΑΤ που στρα­το­πε­δεύ­ουν στο ερ­γο­στά­σιο και επι­τί­θε­νται με χη­μι­κά στους εκα­το­ντά­δες αλ­λη­λέγ­γυους. Η από­φα­ση είναι ξε­κά­θα­ρη. Ο νόμος Χα­τζη­δά­κη  -που ποι­νι­κο­ποιεί  με­τα­ξύ άλλων  κάθε αγώνα των ερ­γα­ζο­μέ­νων- θα εφαρ­μο­στεί με κάθε τρόπο. Μετά από αυτό η μικρή απερ­γία λίγων ερ­γα­ζο­μέ­νων  παίρ­νει άλλες δια­στά­σεις. Τα αι­τή­μα­τα ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ Τις ΑΠΟ­ΛΥ­ΣΕΙΣ–ΥΠΟ­ΓΡΑ­ΦΗ ΣΥΛ­ΛΟ­ΓΙ­ΚΗΣ ΣΥΜ­ΒΑ­ΣΗΣ –ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡ­ΜΟ­ΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑ­ΤΖΗ­ΔΆ­ΚΗ ενο­ποιούν την Αρι­στε­ρά στο μπλό­κο και ανα­γκά­ζουν κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα να με­τα­φέ­ρουν τα δί­καια αι­τή­μα­τα στη βουλή.

Η απερ­γία όμως δεν μπο­ρεί να μεί­νει μόνο στην πύλη του ερ­γο­στα­σί­ου. Η ρι­ζο­σπα­στι­κή αρι­στε­ρά ανα­λαμ­βά­νει το άπλω­μα του αγώνα στη πόλη. Με παν­κι­νη­το­ποί­η­ση των δυ­νά­με­ών της στις πο­ρεί­ες του σω­μα­τεί­ου, με αφι­σο­κολ­λή­σεις, με συ­ζη­τή­σεις στο πα­νε­πι­στή­μιο και στις πλα­τεί­ες του κέ­ντρου, με τη φρο­ντί­δα να πα­ρεμ­βαί­νει το σω­μα­τείο στις συ­ναυ­λί­ες  (όπως του ΛΕΞ, όπου κα­τα­χει­ρο­κρο­τή­θη­κε  από 30.000 νε­ο­λαί­ους) και να συν­δέ­ε­ται  με τα κι­νή­μα­τα της αυ­το­διοί­κη­σης, του φε­μι­νι­σμού, του νερού κ.ά. και τέλος με γλέ­ντια οι­κο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης δεί­χνει το δρόμο της πραγ­μα­τι­κής τα­ξι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης. Την ώρα που γρά­φε­ται το άρθρο δύο επι­τρο­πές στή­ρι­ξης του αγώνα έχουν δη­μιουρ­γη­θεί  με στόχο να φτά­σει η πλη­ρο­φό­ρη­ση σε κάθε γει­το­νιά ανα­το­λι­κά και δυ­τι­κά της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Από τη Τού­μπα μέχρι τον Εύ­ο­σμο και τους Αμπε­λό­κη­πους το μή­νυ­μα ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡ­ΓΑ­ΖΟ­ΜΕ­ΝΩΝ ΣΤΗ ΜΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΙ­ΝΑ –Ο ΑΓΩ­ΝΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ θα βρε­θεί με αφί­σες σε κάθε στάση αστι­κού, με  πι­κε­το­φο­ρί­ες στις κα­φε­τέ­ριες και στις λαϊ­κές, με εκ­δη­λώ­σεις σε κάθε απο­μα­κρυ­σμέ­νη συ­νοι­κία.

Το μή­νυ­μα αυτό θα ακου­στεί και στις 9 /11. Γιατί  νίκη των ερ­γα­ζο­μέ­νων της Οι­νο­ποι­ί­ας και επι­τυ­χία της Γε­νι­κής Απερ­γί­ας θα είναι όχι μόνο η μη εφαρ­μο­γή του Νόμου Χα­τζη­δά­κη, αλλά και το έναυ­σμα αγώ­νων σε άλ­λους κλά­δους. Όπου η ασυ­δο­σία της ερ­γο­δο­σί­ας έρ­χε­ται να προ­στε­θεί στην εξά­πλω­ση της φτώ­χειας και στη διά­λυ­ση του κρά­τους πρό­νοιας. Όπου έρ­χε­ται να προ­στε­θεί και η επι­λο­γή της κυ­βέρ­νη­σης με την  αγορά πα­νά­κρι­βων επι­θε­τι­κών όπλων και ενί­σχυ­ση της αστυ­νο­μί­ας με εξο­πλι­σμό και προ­σλή­ψεις  αντί της στή­ρι­ξης των λαϊ­κών ει­σο­δη­μά­των  και του κοι­νω­νι­κού κρά­τους.

rproject.gr