Ο επιθεωρητισµός ξανάρχεται… Απάντηση θα πάρουν µ’ ενότητα κι αγώνα!

Ο επιθεωρητισµός ξανάρχεται… Απάντηση θα πάρουν µ’ ενότητα κι αγώνα!

  • |

Με τη δήλωση «Μετά από 41 χρόνια, γίνεται η έναρξη της αξιολόγησης, κατά οριζόντιο τρόπο, των εκπαιδευτικών µας» η Νίκη Κεραµέως επέλεξε να κηρύξει την έναρξη της ατοµικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Νίκος Αναστασιάδης

Έτσι επέ­λε­ξε να συν­δε­θεί µε µια εποχή κατά την οποία, σύ­µφω­να µε την Απο­γρα­φή του 1981, ο αναλ­φα­βη­τι­σµός (για τους πο­λί­τες άνω των 14 ετών) ήταν 22,2% του πλη­θυ­σµού, 14,6% για τους άν­δρες και 29,1% για τις γυ­ναί­κες, ενώ ταυ­τό­χρο­να ο επι­θε­ω­ρη­τής λει­τουρ­γού­σε ως όρ­γα­νο του κρα­τι­κού µη­χα­νι­σµού  και ήταν το φό­βη­τρο των εκ­παι­δευ­τι­κών. Επι­πρό­σθε­τα, η επι­λο­γή της να ξε­κι­νή­σει, εν µέσω µιας άτυ­πης προ­ε­κλο­γι­κής πε­ριό­δου, την ατο­µι­κή αξιο­λό­γη­ση, δεί­χνει ότι η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ θέλει να δώσει τα δια­πι­στευ­τή­ρια της στα πάσης φύσης ιδιω­τι­κά συ­µφέ­ρο­ντα ότι, ανε­ξάρ­τη­τα από το πο­λι­τι­κό κό­στος, θα προ­χω­ρή­σει στην απο­δό­µη­ση της δη­µό­σιας δω­ρε­άν παι­δεί­ας σα­ρώ­νο­ντας κάθε πι­θα­νό εµπό­διο όπως είναι ο κλά­δος των εκ­παι­δευ­τι­κών. Η πτώση συ­µµε­το­χής των εκ­παι­δευ­τι­κών στις εκλο­γές για την ΟΛΜΕ και τα ΔΣ των ΕΛΜΕ και το αδυ­νά­τι­σµα των εκ­παι­δευ­τι­κών σω­µα­τεί­ων, πι­θα­νό­τα­τα ήταν µια βα­σι­κή πα­ρά­µε­τρος που την οδή­γη­σε στο να το επι­χει­ρή­σει.

Ατο­µι­κή αξιο­λό­γη­ση ση­µαί­νει για όλα φταί­ει ο/η εκ­παι­δευ­τι­κός

Η ουσία της ατο­µι­κής αξιο­λό­γη­σης είναι η µε­τα­τό­πι­ση της ευ­θύ­νης στον/στην εκ­παι­δευ­τι­κό για την µα­θη­τι­κή επί­δο­ση. Είχε προη­γη­θεί η αυ­το­α­ξιο­λό­γη­ση της σχο­λι­κής µο­νά­δας στη βάση της λο­γι­κής ότι οι εκ­παι­δευ­τι­κοί ευ­θύ­νο­νται κατά βάση για την εύ­ρυ­θµη λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων. Η επι­κρά­τη­ση των πα­ρα­πά­νω λο­γι­κών ση­µαί­νει ότι αντί να ανα­ζη­τεί κα­νείς την ευ­θύ­νη για την διαρ­κή επι­δεί­νω­ση της κα­τά­στα­σης στη δη­µό­σια εκ­παί­δευ­ση στις κρα­τι­κές πο­λι­τι­κές, την ανα­ζη­τεί στις ανε­πάρ­κειες των εκ­παι­δευ­τι­κών.

Οι εκ­παι­δευ­τι­κοί όµως είναι ερ­γα­ζό­µε­νοι στο δη­µό­σιο σύ­στη­µα παι­δεί­ας. Ακόµα και οι όποιες ανε­πάρ­κειές τους οφεί­λο­νται στην πα­ντε­λή αδια­φο­ρία του κρά­τους που όχι µόνο αρ­νεί­ται να υλο­ποι­ή­σει επι­µορ­φω­τι­κά προ­γρά­µµα­τα µε αξιώ­σεις αλλά έχει κα­ταρ­γή­σει τις όποιες άδειες δί­νο­νταν στο πα­ρελ­θόν για µε­τα­πτυ­χια­κές ή δι­δα­κτο­ρι­κές σπου­δές, αντι­κα­θι­στώ­ντας τες µε άδειες άνευ απο­δο­χών για πλη­ρω­µέ­να από την τσέπη των εκ­παι­δευ­τι­κών µε­τα­πτυ­χια­κά. Επί­σης κα­τήρ­γη­σε τα δι­δα­σκα­λεία στα οποία µε­τεκ­παι­δεύ­ο­νταν οι εκ­παι­δευ­τι­κοί της πρω­το­βά­θµιας εκ­παί­δευ­σης. Και στην επι­µόρ­φω­ση λοι­πόν έχει επι­κρα­τή­σει η λο­γι­κή της ατο­µι­κής ευ­θύ­νης µια και τα προ­αι­ρε­τι­κά προ­γρά­µµα­τα που προ­σφέ­ρει το υπουρ­γείο πέρα από τις δυ­σκο­λί­ες της εξ’ απο­στά­σε­ως µορ­φής τους, γί­νο­νται εκτός ωρα­ρί­ου ερ­γα­σί­ας. Φέτος για πρώτη φορά αυτό αφορά και την υπο­χρε­ω­τι­κή επι­µόρ­φω­ση των νε­ο­διό­ρι­στων εκ­παι­δευ­τι­κών.

Κατ’ αρχήν βέ­βαια σε ότι αφορά την λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων, η όλο και µε­γα­λύ­τε­ρη από­συρ­ση του κρά­τους είναι εµφα­νής. Η ελ­λι­πής συ­ντή­ρη­ση των σχο­λεί­ων, ο πε­πα­λαιω­µέ­νος στην κα­λύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση ηλε­κτρο­νι­κός εξο­πλι­σµός, οι ελ­λεί­ψεις ανα­λώ­σι­µων, η αδυ­να­µία να πλη­ρω­θούν λο­γα­ρια­σµοί ρεύ­µα­τος και αε­ρί­ου, τα κτι­ρια­κά προ­βλή­µα­τα (µα­θή­µα­τα γί­νο­νται ακόµα και σε container σε κά­ποια σχο­λεία) είναι µόνο κά­ποια από τα προ­βλή­µα­τα που αντι­µε­τω­πί­ζουν οι σχο­λι­κές µο­νά­δες. Και η απά­ντη­ση ανα­ζη­τεί­ται στην εύ­ρε­ση χρη­µα­το­δό­τη­σης από τη µεριά των εκ­παι­δευ­τι­κών.

Οι ελ­λεί­ψεις σε εκ­παι­δευ­τι­κό και υπο­στη­ρι­κτι­κό προ­σω­πι­κό που είναι ευ­θύ­νη του κρά­τους γί­νε­ται προ­σπά­θεια να κα­λυ­φτούν µέσα από το «τέ­ντω­µα» του εκ­παι­δευ­τι­κού προ­σω­πι­κού που επι­πλέ­ον έχει ανα­λά­βει κα­θή­κο­ντα που καµία σχέση δεν έχουν µε τη δι­δα­σκα­λία. Σε µια εποχή που όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο εµφα­νί­ζο­νται µα­θη­τές και µα­θή­τριες που δεν µπο­ρούν να εντα­χτούν στο σχο­λι­κό πλαί­σιο, για µια σειρά κοι­νω­νι­κούς λό­γους, και σε αυ­τούς να προ­σθέ­σου­µε και την κα­τα­στρο­φι­κή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­µί­ας από την µεριά της κυ­βέρ­νη­σης,  οι ψυ­χο­λό­γοι πα­ρέ­χο­νται µε το στα­γο­νό­µε­τρο, ενώ όλα τα χρό­νια της παν­δη­µί­ας κα­µµιά φρο­ντί­δα για νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό δεν υπήρ­ξε. Αντ’ αυτού εγκα­λού­νται και απει­λού­νται από την αστυ­νο­µία οι εκ­παι­δευ­τι­κοί για την πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τα της νε­ο­λαί­ας στα σχο­λεία. Την ίδια ώρα τα διοι­κη­τι­κά κα­θή­κο­ντα αυ­ξά­νο­νται διαρ­κώς µια που διά­φο­ροι νέοι θε­σµοί καθώς και η ίδια η λει­τουρ­γία των αξιο­λο­γή­σε­ων, απαι­τούν ατέ­λειω­τες ώρες ερ­γα­σί­ας και πο­λύ­ω­ρες συ­νε­δριά­σεις.

Ο επι­θε­ω­ρη­τι­σµός ξα­νάρ­χε­ται

Η αξιο­λό­γη­ση, πέρα από τα πα­ρα­πά­νω, θα δη­µιουρ­γή­σει ένα κλίµα αυ­ταρ­χι­σµού και τρο­µο­κρα­τί­ας στα σχο­λεία. Η ενί­σχυ­ση του ρόλου των διευ­θυ­ντών και διευ­θυ­ντριών που θα είναι και οι αξιο­λο­γη­τές των «συ­να­δέλ­φων» τους θα απο­βεί µοι­ραία για το ρόλο του συλ­λό­γου δι­δα­σκό­ντων. Οι µέ­ντο­ρες και οι εν­δο­σχο­λι­κοί συ­ντο­νι­στές θα κα­τα­κε­ρµα­τί­σουν τους συλ­λό­γους και θα διαρ­ρα­γούν οι σχέ­σεις ανά­µε­σα στους/στις εκ­παι­δευ­τι­κούς. Οι σύ­µβου­λοι εκ­παί­δευ­σης παι­δα­γω­γι­κής και επι­στη­µο­νι­κής ευ­θύ­νης, αντί να προ­σπα­θούν να στη­ρί­ξουν τους εκ­παι­δευ­τι­κούς στο πο­λυ­σύν­θε­το έργο τους θα λει­τουρ­γούν ως εξω­τε­ρι­κοί αξιο­λο­γη­τές δυ­σφη­µώ­ντας κάθε προ­χώ­ρη­µα της παι­δα­γω­γι­κής επι­στή­µης.

Ταυ­τό­χρο­να η εφα­ρµο­γή των εξε­τά­σε­ων PISA  σε όλα τα σχο­λεία θα µε­τα­φέ­ρει άµεσα την ευ­θύ­νη για την επί­δο­ση των µα­θη­τών στις πλά­τες των εκ­παι­δευ­τι­κών. Η επί­δο­ση στις εξε­τά­σεις αυτές θα χα­ρα­κτη­ρί­ζει τα σχο­λεία και θα βάζει πίεση στους/στις διευ­θυ­ντές/τριες τους. Και µε τη σειρά τους θα τη µε­τα­φέ­ρουν στους εκ­παι­δευ­τι­κούς δη­µιουρ­γώ­ντας µια ζο­φε­ρή πρα­γµα­τι­κό­τη­τα στην τάξη.

Ποιος όµως είναι ο απώ­τε­ρος στό­χος της αξιο­λό­γη­σης σχο­λι­κών µο­νά­δων και εκ­παι­δευ­τι­κών;

Η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ πέρα από όλα τα άλλα ήρθε για να επι­τα­χύ­νει την εφα­ρµο­γή των νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρων πο­λι­τι­κών. Ήρθε να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σει ότι αγαθό είχε απο­µεί­νει δη­µό­σιο. Η παι­δεία είναι ένα από αυτά. Και η αξιο­λό­γη­ση θα τη βοη­θή­σει να το πε­τύ­χει. Και γι’ αυτό χρειά­ζε­ται πει­θαρ­χη­µέ­νους, σιω­πη­λούς και πει­θή­νιους εκ­παι­δευ­τι­κούς. Που θα δέ­χο­νται να λει­τουρ­γούν τα σχο­λεία µε οποιο­δή­πο­τε κό­στος και παρά τις οποιεσ­δή­πο­τε ελ­λεί­ψεις. Με χα­µη­λούς µι­σθούς, ελα­στι­κές σχέ­σεις ερ­γα­σί­ας και δου­λειά εκτός ερ­γα­σια­κού ωρα­ρί­ου. Σε µια σι­σύ­φεια προ­σπά­θεια να λει­τουρ­γή­σουν µια εκ­παί­δευ­ση η οποία θα µα­στί­ζε­ται από την έλ­λει­ψη χρη­µα­το­δό­τη­σης. Η κα­τά­στα­ση και το burnout των εκ­παι­δευ­τι­κών στις ΗΠΑ, την Βρε­τα­νία, και όπου έχει εφα­ρµο­στεί αυτού του εί­δους η αξιο­λό­γη­ση, δεί­χνει το µέλ­λον που µας επι­φυ­λάσ­σουν. Η προ­σπά­θεια ανα­τρο­πής των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων στην δη­µό­σια εκ­παί­δευ­ση, είναι ένας πρώ­τος στό­χος σε αυτή την κα­τεύ­θυν­ση. Η άρση της µο­νι­µό­τη­τας µε την σύν­δε­ση της µε την αξιο­λό­γη­ση στους/στις νε­ο­διό­ρι­στους εκ­παι­δευ­τι­κούς δεί­χνει τις προ­θέ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης για όλο τον κλάδο. Με απώ­τε­ρο στόχο τη µε­τα­φο­ρά του εκ­παι­δευ­τι­κού προ­σω­πι­κού στους δή­µους, που είναι και ένας από τους λό­γους για τον οποίο γί­νο­νται οι µε­γά­λες κι­νη­το­ποι­ή­σεις στην Πορ­το­γα­λία.

Η µεί­ω­ση της κρα­τι­κής χρη­µα­το­δό­τη­σης και η µε­τα­φο­ρά του κό­στους στις πλά­τες των γο­νιών και των εκ­παι­δευ­τι­κών, ταυ­τό­χρο­να µε τη δη­µιουρ­γία επι­χει­ρη­µα­τι­κών ευ­και­ριών για τον ιδιω­τι­κό τοµέα είναι στους µη δια­κη­ρυ­γµέ­νους στό­χους της κυ­βέρ­νη­σης. Η προ­σπά­θεια για απο­µα­ζι­κο­ποί­η­ση της δη­µό­σιας δω­ρε­άν παι­δεί­ας θα προ­χω­ρή­σει χέρι χέρι µε το τσά­κι­σµα των ερ­γα­σια­κών κα­τα­κτή­σε­ων των εκ­παι­δευ­τι­κών. Το πέ­τα­γµα δε­κά­δων χι­λιά­δων παι­διών έξω από το δη­µό­σιο σχο­λείο (όπως έγινε µε την ελά­χι­στη βάση ει­σα­γω­γής) προ­ϋ­πο­θέ­τει και την ενα­πό­θε­ση της ευ­θύ­νης. Οι εκ­παι­δευ­τι­κοί λοι­πόν είναι αυτοί που θα φταί­νε και αυ­τούς πρέ­πει να κα­τη­γο­ρή­σει η κοι­νω­νία.  Και εδώ µπαί­νει η αξιο­λό­γη­ση.

Δε θα γί­νου­µε οι απο­διο­πο­µπαί­οι τρά­γοι για την διά­λυ­ση της δη­µό­σιας παι­δεί­ας

Το τε­λευ­ταίο διά­στη­µα η Ευ­ρώ­πη συ­γκλο­νί­ζε­ται από τις µε­γα­λειώ­δεις κι­νη­το­ποι­ή­σεις των εκ­παι­δευ­τι­κών. Σε Ουγ­γα­ρία, Πορ­το­γα­λία, Βρε­τα­νία οι εκ­παι­δευ­τι­κές οµο­σπον­δί­ες απαι­τούν αύ­ξη­ση των µι­σθών τους και συ­γκρού­ο­νται µε τις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές στην εκ­παί­δευ­ση. Τον ίδιο δρόµο πρέ­πει να ακο­λου­θή­σου­µε και εδώ. Στη­ρί­ζο­ντας µε κάθε τρόπο τις προ­τά­σεις των εκ­παι­δευ­τι­κών οµο­σπον­διών για απερ­για­κή κλι­κά­κω­ση και απερ­γία αποχή από την αξιο­λό­γη­ση. Υπε­ρα­σπί­ζο­ντας τους/τις νε­ο­διό­ρι­στους/ες συ­να­δέλ­φους και ταυ­τό­χρο­να υπε­ρα­σπί­ζο­ντας το δη­µό­σιο σχο­λείο. Ανα­πτύσ­σο­ντας ένα πα­νεκ­παι­δευ­τι­κό µέ­τω­πο και προ­σπα­θώ­ντας να συν­δε­θού­µε και µε άλ­λους κλά­δους που αγω­νί­ζο­νται όπως κά­νουν και οι εκ­παι­δευ­τι­κοί στη Βρε­τα­νία. Λει­τουρ­γώ­ντας ως πυ­ρο­δό­της των αντι­στά­σε­ων σε µια κοι­νω­νία που είναι ορ­γι­σµέ­νη αλλά χρειά­ζε­ται να εµπνευ­στεί για να ορ­γα­νώ­σει την αντί­στα­σή της. Μια κοι­νω­νία και ένα ερ­γα­τι­κό κί­νη­µα, που αν µπει σε κί­νη­ση, µπο­ρεί να στεί­λει την αξιο­λό­γη­ση και τους νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρους εµπνευ­στές της εκεί που τους αξί­ζει. Στο σκου­πι­δο­τε­νε­κέ της ιστο­ρί­ας!

rproject.gr