Να σταματήσουμε τον ρατσιστικό κατήφορο κυβέρνησης-ΕΕ!

Να σταματήσουμε τον ρατσιστικό κατήφορο κυβέρνησης-ΕΕ!

  • |

Το προσφυγικό ζήτημα αποτελεί μια ανοιχτή πληγή. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια αποθήκη ψυχών και τα κέντρα κράτησης μοιάζουν με σύγχρονα κολαστήρια. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις από κοινού με την ΕΕ προσπαθούν να περιορίσουν τις προσφυγικές ροές με κάθε τρόπο, ακόμη κι αν αυτός συνεπάγεται το μη σεβασμό στοιχειωδών δικαιωμάτων, τις βίαιες απωθήσεις ή ακόμη και το θάνατο.

Νικόλας Κολυτάς

Διαρ­κείς τρα­γω­δί­ες

Πλέον οι θά­να­τοι από πνιγ­μούς, κρυο­πα­γή­μα­τα, πυρ­κα­γιές και μο­λύν­σεις δεν προ­κα­λούν εντύ­πω­ση. Και αυτό αναμ­φι­σβή­τη­τα πρέ­πει να μας προ­βλη­μα­τί­σει όλους. Οι πρό­σφυ­γες είναι εγκα­τα­λειμ­μέ­νοι σε υπε­ρά­ριθ­μα κέ­ντρα κρά­τη­σης και δομές ανί­κα­νες να τους φι­λο­ξε­νή­σουν αξιο­πρε­πώς. Πριν με­ρι­κές ημέ­ρες λόγω πυρ­κα­γιάς, που ξέ­σπα­σε σε κο­ντέι­νερ στη Μόρια, απαν­θρα­κώ­θη­καν μια γυ­ναί­κα και ένα παιδί. Η εί­δη­ση από μόνη της είναι ανα­τρι­χια­στι­κή. Όμως δεν πα­ρου­σιά­στη­κε ακρι­βώς έτσι. Τα πε­ρισ­σό­τε­ρα μέσα μι­λού­σαν για «εξέ­γερ­ση των φι­λο­ξε­νού­με­νων», για «επει­σό­δια με­τα­να­στών» και για «ζη­μιές σε πε­ριου­σί­ες». Ο θά­να­τος της γυ­ναί­κας και του παι­διού ήταν η σπό­ντα, η πα­ρά­πλευ­ρη απώ­λεια των εξε­γερ­μέ­νων.

Μόνο που η αλή­θεια είναι τε­λεί­ως δια­φο­ρε­τι­κή. Τα απαν­θρα­κω­μέ­να πτώ­μα­τα ήταν το απο­τέ­λε­σμα της απελ­πι­στι­κής κα­τά­στα­σης που επι­κρα­τεί στη Μόρια. Κατά πα­ρά­βα­ση του διε­θνούς δι­καί­ου, πάρα πολ­λοί άν­θρω­ποι στε­ρού­νται βα­σι­κών τους δι­καιω­μά­των στο όνομα της ευ­ρω­παϊ­κής ασφά­λειας και του δόγ­μα­τος «νόμος και τάξη». Μόλις λίγες ημέ­ρες πριν, πάλι στη Μόρια, ένα πε­ντά­χρο­νο παι­δά­κι από το Αφ­γα­νι­στάν πα­τή­θη­κε από ένα φορ­τη­γό, την ώρα που έπαι­ζε με ένα χαρ­τό­κου­το. Αντι­λαμ­βά­νε­ται, λοι­πόν, και ο πιο δύ­σπι­στος ότι οι συν­θή­κες κρά­τη­σης στη Λέσβο, όπως και αλλού, είναι τρα­γι­κές και τρι­σά­θλιες. Με­ρι­κές ημέ­ρες πριν, άλλοι επτά άν­θρω­ποι πνί­γη­καν ανοι­χτά των Οι­νουσ­σών, όταν ανα­τρά­πη­κε η βάρκα τους. Ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός των πνιγ­μέ­νων ήταν δύο γυ­ναί­κες, ένα βρέ­φος και τέσ­σε­ρα παι­διά.

Και μπρο­στά σε αυτή την άκρως προ­βλη­μα­τι­κή κα­τά­στα­ση η κυ­βέρ­νη­ση συ­νε­χί­ζει να στο­χο­ποιεί τα θύ­μα­τα, που έχουν ρι­σκά­ρει τα πάντα για να προ­σεγ­γί­σουν την «πο­λι­τι­σμέ­νη Ευ­ρώ­πη». Τα μέτρα του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου για το προ­σφυ­γι­κό ζή­τη­μα είναι προ­κλη­τι­κά όχι μόνο λόγω του ίδιου του πε­ριε­χο­μέ­νου τους, αλλά και της χρο­νι­κής στιγ­μής κατά την οποία λαμ­βά­νο­νται, ελά­χι­στες μέρες μετά από αυτές τις τρα­γω­δί­ες. Η πο­λι­τι­κή της ΝΔ συ­νο­ψί­ζε­ται στο επι­κίν­δυ­νο τρί­πτυ­χο απο­τρο­πή-κα­τα­στο­λή-απέ­λα­ση, θυ­μί­ζο­ντας πο­λι­τι­κές ακρο­δε­ξιών κυ­βερ­νή­σε­ων.

 

Η αντι­προ­σφυ­γι­κή επί­θε­ση της ΝΔ

Στην πρε­μιέ­ρα της «Ώρας του Πρω­θυ­πουρ­γού» στη βουλή, ο Κυ­ριά­κος Μη­τσο­τά­κης με­το­νό­μα­σε το προ­σφυ­γι­κό ζή­τη­μα σε «με­τα­να­στευ­τι­κό». Δεν πρό­κει­ται, όμως, απλώς για ένα παι­χνί­δι λέ­ξε­ων, αλλά για επα­να­προσ­διο­ρι­σμό του προ­βλή­μα­τος σε νέα βάση, που θα απο­τυ­πω­θεί και σε πιο οξυ­μέ­νες πο­λι­τι­κές.

Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ψευδή στοι­χεία, ο ίδιος ισχυ­ρί­στη­κε ότι συ­γκρι­τι­κά με το 2015 οι άν­θρω­ποι που περ­νούν τα σύ­νο­ρα, στην πλειο­ψη­φία τους δεν είναι πρό­σφυ­γες, αλλά οι­κο­νο­μι­κοί με­τα­νά­στες, γε­γο­νός που δια­ψεύ­δουν τα στοι­χεία της Ύπα­της Αρ­μο­στεί­ας του ΟΗΕ τα οποία κά­νουν λόγο για προ­σφυ­γι­κές ροές σε υψη­λό­τα­τα πο­σο­στά. Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι ότι η κυ­βέρ­νη­ση ξα­να­βα­φτί­ζει το πρό­βλη­μα για να επα­να­προσ­διο­ρί­σει τις πο­λι­τι­κές της σε ακόμη πιο σκλη­ρή και ρα­τσι­στι­κή βάση.

Συ­γκε­κρι­μέ­να έγινε λόγος για ενί­σχυ­ση της φύ­λα­ξης των συ­νό­ρων, δη­μιουρ­γία κλει­στών προ­α­να­χω­ρη­σια­κών κέ­ντρων, δέκα χι­λιά­δες απε­λά­σεις μέχρι το τέλος του 2020 και αυ­ξη­μέ­νη αυ­στη­ρό­τη­τα του πλαι­σί­ου αί­τη­σης και χο­ρή­γη­σης ασύ­λου. Μι­λά­με για τον ορι­σμό της αντι­προ­σφυ­γι­κής πο­λι­τι­κής. Ήδη τις τε­λευ­ταί­ες εβδο­μά­δες έχουν αυ­ξη­θεί κατά δε­κά­δες οι πα­ρα­θα­λάσ­σιες πε­ρι­πο­λί­ες στο Αι­γαίο, ενώ κα­νείς δεν φαί­νε­ται να αμ­φι­σβη­τεί το ρόλο της Frontex και του NATO στην πε­ριο­χή. Την ίδια στιγ­μή μπαί­νουν σε εφαρ­μο­γή τα σχέ­δια για εγκλει­σμό σε προ­α­να­χω­ρη­σια­κά κέ­ντρα όσων «δεν δι­καιού­νται άσυλο ή απορ­ρί­φθη­κε η αί­τη­σή τους».

Ο Μη­τσο­τά­κης, με απε­λά­σεις, βία και κα­τα­στο­λή, ισχυ­ρί­ζε­ται ότι θα απο­συμ­φο­ρή­σει τα νησιά και πα­ράλ­λη­λα πε­τά­ει το τυ­ρά­κι της «διε­θνο­ποί­η­σης» του ζη­τή­μα­τος, χωρίς όμως να προσ­διο­ρί­ζει πώς, καθώς φαί­νε­ται να απο­δέ­χε­ται πλή­ρως τη συμ­φω­νία ΕΕ-Ελ­λά­δας-Τουρ­κί­ας που συ­νυ­πέ­γρα­ψε η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

 

Όχι στην Ευ­ρώ­πη Φρού­ριο

Στην πρό­σφα­τη συ­νά­ντη­ση με τον Γερ­μα­νό Υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών Χορστ Ζε­ε­χό­φερ στο μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου, ο Κυ­ριά­κος Μη­τσο­τά­κης τό­νι­σε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ότι «δεν μπο­ρού­με να δε­χτού­με να συ­νε­χί­ζο­νται οι ροές και να μην κά­νου­με τί­πο­τα. Πρέ­πει να βρού­με τρόπο να στα­μα­τή­σου­με τις ροές», δια­μη­νύ­ο­ντας ου­σια­στι­κά ότι η Ελ­λά­δα ανα­μέ­νε­ται να σκλη­ρύ­νει ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο τη στάση της και να εντεί­νει τις επα­να­προ­ω­θή­σεις. Με­ρι­κές ημέ­ρες πριν, ο Χορστ Ζε­ε­χό­φερ συ­να­ντή­θη­κε στην Τουρ­κία με τον Έλ­λη­να επί­τρο­πο Με­τα­να­στευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής Δη­μή­τρη Αβρα­μό­που­λο, με τον Τούρ­κο Υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών Σου­λεϊ­μάν Σοϊ­λού και τον Τούρ­κο Υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Με­βλούτ Τσα­βού­σο­γλου.

Όλοι τους συμ­φώ­νη­σαν με την ανά­γκη εν­δυ­νά­μω­σης της Συμ­φω­νί­ας ΕΕ-Τουρ­κί­ας την οποία υπέ­γρα­ψε η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ενώ ο Ζε­ε­χό­φερ με ένα ξε­νο­φο­βι­κό κρε­σέ­ντο τό­νι­σε ότι «Αν δεν βοη­θή­σου­με, το λέω στον γερ­μα­νι­κό λαό, αυτοί οι άν­θρω­ποι αργά ή γρή­γο­ρα θα βρί­σκο­νται σε όλη την Ευ­ρώ­πη και κυ­ρί­ως στην Γερ­μα­νία», ανα­φε­ρό­με­νος προ­φα­νώς στους πρό­σφυ­γες, ενώ πα­ράλ­λη­λα τά­χθη­κε υπέρ των σκλη­ρών πο­λι­τι­κών απο­τρο­πής, δη­λώ­νο­ντας ότι «μια λει­τουρ­γι­κή δια­δι­κα­σία επι­στρο­φής στην Τουρ­κία απο­θαρ­ρύ­νει άλ­λους πρό­σφυ­γες να πά­ρουν αυτόν το δρόμο».

Όλα δεί­χνουν ότι δια­μορ­φώ­νε­ται μια ακόμη πιο ζο­φε­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για τους πρό­σφυ­γες. Στις πρό­σφα­τες συ­να­ντή­σεις η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ ζή­τη­σε να μην ισχύ­ει, πλέον, ο γε­ω­γρα­φι­κός και εθνο­τι­κός πε­ριο­ρι­σμός στις επα­να­προ­ω­θή­σεις, προ­κει­μέ­νου να έχει τη δυ­να­τό­τη­τα να στεί­λει πίσω στην Τουρ­κία αι­τού­ντες άσυλο, ανε­ξαρ­τή­τως τόπου δια­μο­νής και χωρίς πε­ριο­ρι­σμό εθνι­κό­τη­τας.

 

Οι αλ­λα­γές στο άσυλο

Το ση­μείο, όμως, στο οποίο πραγ­μα­τι­κά ορ­γιά­ζει η κυ­βέρ­νη­ση ΝΔ είναι οι αλ­λα­γές που φέρ­νει στη δια­δι­κα­σία αί­τη­σης και χο­ρή­γη­σης ασύ­λου. Στις ρυθ­μί­σεις του ανα­με­νό­με­νου νο­μο­σχε­δί­ου ανα­φέ­ρε­ται ότι «σε πε­ρί­πτω­ση που οι αλ­λο­δα­ποί κατά την υπο­δο­χή δεν συμ­μορ­φώ­νο­νται προς τις απο­φά­σεις με­τα­φο­ράς τους σε άλλες δομές, τεκ­μαί­ρε­ται ότι δεν επι­θυ­μούν την προ­στα­σία και πα­ρα­πέ­μπο­νται σε δια­δι­κα­σί­ες επι­στρο­φής. Στό­χος μας να μην μπουν κα­θό­λου στο σύ­στη­μα όσοι εξαρ­χής ακόμα και πριν την κα­τα­γρα­φή τους δεν συμ­μορ­φώ­νο­νται» και «μετά την κα­τα­γρα­φή, εφό­σον οι αι­τού­ντες τε­λι­κά πα­ρα­μέ­νουν στο σύ­στη­μα, αλλά δεν συμ­μορ­φώ­νο­νται προς τις απο­φά­σεις με­τα­φο­ράς, τότε η αί­τη­σή τους εξε­τά­ζε­ται με τα­χύρ­ρυθ­μη εξέ­τα­ση εντός 3 ημε­ρών. Και αυτό διότι συ­νά­γε­ται ότι έχουν υπο­βά­λει την αί­τη­ση μόνο για να κα­θυ­στε­ρή­σουν την απο­μά­κρυν­σή τους. Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση πα­ρα­βιά­ζουν το κα­θή­κον συ­νερ­γα­σί­ας τους και αυτό επι­φέ­ρει συ­νέ­πειες».

Με την πρό­φα­ση της κα­τά­χρη­σης των δια­δι­κα­σιών χο­ρή­γη­σης ασύ­λου από τους αι­τού­ντες, η κυ­βέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να κάνει το βίο αβί­ω­το στους πρό­σφυ­γες, υιο­θε­τώ­ντας πολύ αυ­στη­ρά και αυ­ταρ­χι­κά μέτρα απέ­να­ντι σε άτομα που χρή­ζουν αν­θρω­πι­στι­κής βο­ή­θειας και διε­θνούς προ­στα­σί­ας. Πα­ράλ­λη­λα, αφαι­ρεί από τα κρι­τή­ρια που κα­θο­ρί­ζουν τους ευά­λω­τους πρό­σφυ­γες όσους εκ­δη­λώ­νουν με­τα­τραυ­μα­τι­κό στρες, αυ­στη­ρο­ποιώ­ντας τα κρι­τή­ρια προσ­διο­ρι­σμού της ευά­λω­της κα­τά­στα­σης και πα­ρα­βιά­ζο­ντας στοι­χειώ­δη δι­καιώ­μα­τα και την ια­τρι­κή δε­ο­ντο­λο­γία. Οι ια­τρι­κές βε­βαιώ­σεις της ευά­λω­της κα­τά­στα­σης θα χο­ρη­γού­νται μόνο από δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία, μέτρο που είχε προ­σπα­θή­σει να εφαρ­μό­σει και ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, αλλά πάρ­θη­κε πίσω μετά από έντο­νες αντι­δρά­σεις ορ­γα­νώ­σε­ων.

Άλλο ση­μείο των ρυθ­μί­σε­ων που τρα­βά­ει την προ­σο­χή, είναι η δια­δι­κα­σία επα­νε­ξέ­τα­σης των αι­τή­σε­ων. Πα­ρό­τι ακυ­ρώ­νε­ται η πρό­σφα­τη εξαγ­γε­λία του ΚΥΣΕΑ περί εξά­λει­ψης της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εξέ­τα­σης των αι­τή­σε­ων, θε­σπί­ζε­ται ότι στην τρι­με­λή επι­τρο­πή στο δεύ­τε­ρο βαθμό θα συμ­με­τέ­χουν μόνο δι­κα­στι­κοί και δεν θα υπάρ­χει μέλος της Ύπα­της Αρ­μο­στεί­ας, ενώ ο τέ­ταρ­τος βαθ­μός κρί­σης κα­ταρ­γεί­ται με με­τα­φο­ρά της εκ­δί­κα­σης των υπο­θέ­σε­ων στα Πρω­το­δι­κεία με ακυ­ρω­τι­κό έλεγ­χο.

Είναι σαφής η στό­χευ­ση της αυ­στη­ρο­ποί­η­σης του πλαι­σί­ου χο­ρή­γη­σης ασύ­λου σε τέ­τοιο βαθμό, ώστε να εκτι­να­χθεί ο αριθ­μός των απε­λά­σε­ων. Εν­δει­κτι­κό είναι ότι η κυ­βέρ­νη­ση θε­σπί­ζει την αυ­το­πρό­σω­πη πα­ρου­σία του πρό­σφυ­γα σε κάθε στά­διο της δια­δι­κα­σί­ας, δυ­σχε­ραί­νο­ντας το δεύ­τε­ρο βαθμό εξέ­τα­σης που μέχρι σή­με­ρα συ­νί­στα­το απλώς στην εξέ­τα­ση του φα­κέ­λου του εν­δια­φε­ρό­με­νου. Επί­σης, η προ­σφυ­γή στο δεύ­τε­ρο βαθμό θα γί­νε­ται με αι­τιο­λο­γη­μέ­νο δι­κό­γρα­φο και όχι απλώς με συ­μπλή­ρω­ση εντύ­που, όπως γί­νε­ται σή­με­ρα. Το πώς θα συ­ντάσ­σο­νται όμως αυτά τα δι­κό­γρα­φα, από τη στιγ­μή που ο προ­βλε­πό­με­νος θε­σμός της δω­ρε­άν νο­μι­κής βο­ή­θειας υπο­λει­τουρ­γεί, είναι ένα κομ­βι­κό ερώ­τη­μα.

Η υπο­κρι­σία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ

Οι συ­γκε­κρι­μέ­νες πο­λι­τι­κές της ΝΔ στο προ­σφυ­γι­κό δεν κα­τέ­βη­καν από τον ου­ρα­νό. Οι συ­γκε­κρι­μέ­νες πο­λι­τι­κές ξε­δι­πλώ­νο­νται πάνω στα απο­μει­νά­ρια της προ­σφυ­γι­κής πο­λι­τι­κής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Πάνω στη συμ­φω­νία ΕΕ-Ελ­λά­δας-Τουρ­κί­ας που εγκλω­βί­ζει χι­λιά­δες πρό­σφυ­γες στην ελ­λη­νι­κή επι­κρά­τεια και υπό άθλιες συν­θή­κες. Τα στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης, οι φρά­χτες στον Έβρο και το ΝΑΤΟ στο Αι­γαίο είναι λίγα από αυτά που έφερε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στον τομέα του προ­σφυ­γι­κού. Οι πρό­σφυ­γες επί «κυ­βέρ­νη­σης της Αρι­στε­ράς» συ­νέ­χι­ζαν να ζουν σε πα­ρα­πήγ­μα­τα με ελ­λι­πή θέρ­μαν­ση και απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες υγιει­νής, με ανε­παρ­κή ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη και τε­ρά­στιες ελ­λεί­ψεις σε ζη­τή­μα­τα σί­τι­σης και ρου­χι­σμού. Η Μόρια όπως και άλλα κέ­ντρα κρά­τη­σης λει­τούρ­γη­σαν σαν σύγ­χρο­να κο­λα­στή­ρια, που θα λει­τουρ­γού­σαν απο­τρε­πτι­κά για την έλευ­ση νέων προ­σφυ­γι­κών ροών στην Ελ­λά­δα.

Αυτό άλ­λω­στε είχε δη­λώ­σει ήδη από το 2015 ο τότε Υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη Γιάν­νης Πα­νού­σης, λέ­γο­ντας ότι «η Ελ­λά­δα θα έπρε­πε να ασκεί και απο­τρε­πτι­κή πο­λι­τι­κή στο με­τα­να­στευ­τι­κό», γε­γο­νός που εφάρ­μο­σε αρ­γό­τε­ρα ο Γιάν­νης Μου­ζά­λας. Πάνω σε αυτά τα πε­πραγ­μέ­να πα­τά­ει σή­με­ρα η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη και εξαγ­γέλ­λει με τόση ευ­κο­λία τα σκλη­ρά μέτρα της. Κι όμως, ο σου­ρε­α­λι­σμός συ­νε­χί­ζε­ται. Το τμήμα δι­καιω­μά­των του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που επί μία τε­τρα­ε­τία σφύ­ρι­ζε αδιά­φο­ρα, ξαφ­νι­κά δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε ξανά και ορ­γά­νω­σε συ­γκέ­ντρω­ση έξω από τη ΓΑΔΑ την Τε­τάρ­τη 2/10 υπό τον τίτλο «Σκού­πα στις σκού­πες του ρα­τσι­σμού – Οι πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες δεν είναι μόνοι». Κι όμως, επί κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ οι με­τα­νά­στες και οι πρό­σφυ­γες ήταν απελ­πι­στι­κά μόνοι. Μόνοι και εγκα­τα­λειμ­μέ­νοι την ώρα που αντι­ρα­τσι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις και συλ­λο­γι­κό­τη­τες αντι­με­τω­πί­ζο­νταν ως γρα­φι­κές και ότι «κά­νουν πλά­τες στον Μη­τσο­τά­κη», κάθε φορά που έφερ­ναν το προ­σφυ­γι­κό στην κε­ντρι­κή πο­λι­τι­κή συ­ζή­τη­ση.

 

Η ανά­γκη απά­ντη­σης

Απέ­να­ντι στην «Ευ­ρώ­πη Φρού­ριο», στα κλει­στά σύ­νο­ρα και τους φρά­χτες πρέ­πει να υπάρ­ξει μα­ζι­κή αντί­δρα­ση. Η συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας είτε επι­στρέ­φει τους πρό­σφυ­γες και πάλι στην κα­τα­στρο­φή, είτε τους εγκλω­βί­ζει σε άθλιες συν­θή­κες, είτε τους ρουφά ανά­λο­γα με το τι ανά­γκες σε ερ­γα­τι­κό δυ­να­μι­κό έχουν τα πλού­σια κράτη της ΕΕ.

Δεν υπάρ­χει αμ­φι­βο­λία ότι η προ­σφυ­γι­κή κρίση στην Ελ­λά­δα έχει πε­ρά­σει σε μια νέα φάση. Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη έχει στον πυ­ρή­να της την αντι­προ­σφυ­γι­κή πο­λι­τι­κή, γε­γο­νός που ανα­βαθ­μί­ζει τα κα­θή­κο­ντα του αντι­ρα­τσι­στι­κού κι­νή­μα­τος.

Η απά­ντη­ση στα μέτρα της ΝΔ δεν βρί­σκε­ται στην όψιμη ευαι­σθη­σία του τμή­μα­τος δι­καιω­μά­των του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ούτε στην έντα­ξη στο παι­χνί­δι των θε­σμι­κών αντι­πο­λι­τευ­τι­κών εντυ­πώ­σε­ων. Κα­νέ­νας δεν πρέ­πει να αντλή­σει πο­λι­τι­κή υπε­ρα­ξία στις πλά­τες των κα­τα­τρεγ­μέ­νων αυτού του κό­σμου. Το ζή­τη­μα των προ­σφύ­γων και των με­τα­να­στών πρέ­πει να τεθεί με σο­βα­ρούς όρους στην πο­λι­τι­κή πάλη, μέσα από την οι­κο­δό­μη­ση ενός μα­ζι­κού και δυ­να­μι­κού κι­νή­μα­τος που θα αμ­φι­σβη­τεί τις κυ­βερ­νη­τι­κές και ευ­ρω­παϊ­κές πο­λι­τι­κές. Που θα συν­δέ­ε­ται με τους πρό­σφυ­γες στα κέ­ντρα κρά­τη­σης και θα διεκ­δι­κεί από κοι­νού τα αι­τή­μα­τά τους.

Είναι πολύ ση­μα­ντι­κό η ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά να παί­ξει πρω­το­πό­ρο ρόλο σε αυτή την κα­τεύ­θυν­ση. Ο αντι­ρα­τσι­σμός και οι αγώ­νες των προ­σφύ­γων πρέ­πει να συν­δε­θούν με τα αντι­πο­λε­μι­κά και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά αι­τή­μα­τα. Ο αγώ­νας για ανοι­χτά σύ­νο­ρα, για διώ­ξι­μο του NATO και της Frontex, για κα­τάρ­γη­ση των στρα­το­πέ­δων συ­γκέ­ντρω­σης και αντι­κα­τά­στα­σής τους με επαρ­κείς δομές φι­λο­ξε­νί­ας και για ενα­ντί­ω­ση στα πο­λε­μι­κά σχέ­δια και τις νέες βά­σεις είναι κοι­νός. Οι πο­λι­τι­κές της πε­ρι­χα­ρά­κω­σης, του ρα­τσι­σμού και της ξε­νο­φο­βί­ας πρέ­πει να συ­να­ντή­σουν την ορ­γα­νω­μέ­νη αντί­δρα­ση συλ­λο­γι­κο­τή­των, φο­ρέ­ων και ορ­γα­νώ­σε­ων σε κάθε χώρο.

Με­τα­να­στευ­τι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες, αντι­ρα­τσι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες και ορ­γα­νώ­σεις του ευ­ρύ­τε­ρου κι­νή­μα­τος πρέ­πει να συ­να­ντη­θούν στο δρόμο, στα σχο­λεία, στις σχο­λές και στους ερ­γα­σια­κούς χώ­ρους και να κα­τα­στή­σουν σαφές στον Μη­τσο­τά­κη ότι δεν είναι ελεύ­θε­ρος να κάνει ό,τι θέλει. Ότι απέ­να­ντί του έχει ένα ισχυ­ρό και μα­ζι­κό κί­νη­μα που στέ­κε­ται στο πλευ­ρό των προ­σφύ­γων και δεν θα αφή­σει να γίνει πράξη η ρα­τσι­στι­κή ατζέ­ντα. Είναι χρέος όλων μας να στα­θού­με στο ύψος των απαι­τή­σε­ων και των πε­ρι­στά­σε­ων. Και αυτό πρέ­πει να γίνει σή­με­ρα. Μόνο έτσι θα βά­λου­με φρένο στα εγκλη­μα­τι­κά σχέ­διά τους. Μόνο έτσι θα ζή­σου­με αλ­λιώς.

rproject.gr