Καταλονία: Το κίνημα υπεράσπισης της ανεξαρτησίας και πάλι στους δρόμους

Καταλονία: Το κίνημα υπεράσπισης της ανεξαρτησίας και πάλι στους δρόμους

  • |

Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει ακριβώς ποια είναι τα πραγματικά νούμερα συμμετοχής στην γενική πολιτική απεργία που είναι σε εξέλιξη σήμερα Παρασκευή 18 Οκτώβρη στην Καταλονία και η οποία έχει παραλύσει τα πάντα.

Κατερίνα Σεργίδου

Οι πρώ­τες εκτι­μή­σεις κά­νουν λόγο για πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο κό­σμου. Οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις πε­ρι­λαμ­βά­νουν μπλο­κα­ρί­σμα­τα δρό­μου και τε­ρά­στιες πο­ρεί­ες σε όλους τους κε­ντρι­κούς δρό­μους της Βαρ­κε­λώ­νης. Η τε­ρά­στια δυ­να­μι­κή των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων έχει ανα­γκά­σει και τους πιο δι­στα­χτι­κούς αυ­το­νο­μι­στές ηγέ­τες να κα­λω­σο­ρί­σουν τις δια­δη­λώ­σεις. Αντί­στοι­χες δη­λώ­σεις στή­ρι­ξης  έχει κάνει και η δή­μαρ­χος της Βαρ­κε­λώ­νης Άντα Κο­λά­ου παρ’ όλο που την πε­ρί­ο­δο του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος του 2017 είχε κρα­τή­σει μια πιο με­τριο­πα­θή στάση. Η Βαρ­κε­λώ­νη έχει με­τα­τρα­πεί σε εμπό­λε­μη ζώνη για τέ­ταρ­τη συ­νε­χή μέρα, μετά την από­φα­ση του Ανώ­τα­του Δι­κα­στη­ρί­ου να κα­τα­δι­κά­σει εννέα ηγέ­τες του κι­νή­μα­τος ανε­ξαρ­τη­σί­ας και της προη­γού­με­νης κα­τα­λα­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης, με ποι­νές  φυ­λά­κι­σης από εννέα έως δε­κα­τρία χρό­νια. Στις κα­τη­γο­ρί­ες πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται η ανταρ­σία κατά της ισπα­νι­κής δη­μο­κρα­τί­ας και η υπε­ξαί­ρε­ση δη­μό­σιου χρή­μα­τος. Στο με­τα­ξύ έχει εκ­δο­θεί τρίτο ένταλ­μα σύλ­λη­ψης του πρώην προ­έ­δρου της κα­τα­λα­νι­κής αυ­το­νο­μί­ας Κάρ­λες Πουι­τζ­ντε­μόν ο οποί­ος βρί­σκε­ται εξό­ρι­στος στο Βέλ­γιο.

Στην Κα­τα­λο­νία βρί­σκο­νται ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυ­νά­μεις του ισπα­νι­κού κρά­τους που ενι­σχύ­ουν τις αστυ­νο­μι­κές επι­χει­ρή­σεις της κα­τα­λα­νι­κής αστυ­νο­μί­ας (mossos). Στο με­τα­ξύ έχει ανοί­ξει η συ­ζή­τη­ση για το εν­δε­χό­με­νο κι­νη­το­ποί­η­σης του ισπα­νι­κού στρα­τού σε πε­ρί­πτω­ση που οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις εντα­θούν.

Ο πρό­ε­δρος της Τζε­νε­ρα­τι­τάτ Κιμ Κόρα ανα­γκά­στη­κε να μι­λή­σει για κί­νη­μα πο­λι­τι­κής ανυ­πα­κο­ής, αν και οι δε­ξιές αυ­το­νο­μί­στι­κες δυ­νά­μεις προ­σπά­θη­σαν το προη­γού­με­νο διά­στη­μα να δια­χω­ρί­σουν τη θέση τους από συ­γκε­κρι­μέ­νες κι­νη­μα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες. Φαί­νε­ται ότι η καρ­διά του κι­νή­μα­τος είναι και πάλι οι επι­τρο­πές υπε­ρά­σπι­σης της κα­τα­λα­νι­κής δη­μο­κρα­τί­ας (CDR), στις οποί­ες σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες των επί­ση­μων συ­ντο­νι­στι­κών συμ­με­τέ­χουν πάνω από 400,000 πο­λί­τες. Ιδιαί­τε­ρα ελ­πι­δο­φό­ρο είναι και το γε­γο­νός ότι τις προη­γού­με­νες μέρες ορ­γα­νώ­θη­καν κι­νη­το­ποι­ή­σεις αλ­λη­λεγ­γύ­ης σε 20 πό­λεις της Ισπα­νί­ας, κυ­ρί­ως με κέ­ντρο τις δυ­νά­μεις της αρι­στε­ρής ορ­γά­νω­σης Αντι­κα­πι­τα­λί­στας. Στη πλα­τεία Που­έρ­τα ντελ Σολ  στη Μα­δρί­τη συ­γκε­ντρώ­θη­καν πάνω από 4000 άτομα, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας και επι­θέ­σεις από μι­κρές ομά­δες φα­σι­στών. Στο με­τα­ξύ οι δυ­νά­μεις του Podemos, στη­ρί­ζουν το δι­καί­ω­μα αυ­το­διά­θε­σης του κα­τα­λα­νι­κού λαού, ενώ ο νέος πο­λι­τι­κός ορ­γα­νι­σμός του Ινίγο Ερε­χόν υπε­ρα­σπί­ζε­ται την ενό­τη­τα του Ισπα­νι­κού Κρά­τους. Με­τριο­πα­θή στάση έχει κρα­τή­σει και η Ενω­μέ­νη Αρι­στε­ρά. Κε­ντρι­κό ρόλο στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις έχουν οι δυ­νά­μεις της αρι­στε­ρής κα­τα­λα­νι­κής ορ­γά­νω­σης CUP, ενώ κε­ντρι­κό ρόλο στη δη­μιουρ­γία του κι­νή­μα­τος αλ­λη­λεγ­γύ­ης οι δυ­νά­μεις των Αντι­κα­πι­τα­λί­στας.

Οι επό­με­νες βδο­μά­δες θα δεί­ξουν μέχρι που μπο­ρεί να φτά­σει το κί­νη­μα υπε­ρά­σπι­σης της δη­μο­κρα­τί­ας και της ανε­ξαρ­τη­σί­ας. Μέχρι τώρα το κε­ντρι­κό αί­τη­μα είναι η αμνη­στία στους πο­λι­τι­κούς κρα­τού­με­νους ενώ η συ­ζή­τη­ση για νέο δη­μο­ψή­φι­σμα βρί­σκε­ται στο τρα­πέ­ζι.

Σε κε­ντρι­κό πο­λι­τι­κό επί­πε­δο οι εξε­λί­ξεις δυ­σκο­λεύ­ουν το κόμμα των σο­σια­λι­στών (PSOE), που θα ήθελε η προ­ε­κλο­γι­κή πε­ρί­ο­δος να είναι πιο ομαλή. Οι εκλο­γές της 10ης Νο­έμ­βρη θα διε­ξα­χθούν με το κα­τα­λα­νι­κό ζή­τη­μα ανοι­χτό και τα πράγ­μα­τα θα κρι­θούν πε­ρισ­σό­τε­ρο στους δρό­μους και λι­γό­τε­ρο στις κάλ­πες.

/rproject.gr