Βολιβία: Ένα ακόμα ρατσιστικό πραξικόπημα ενάντια στους ιθαγενείς λαούς της!

Βολιβία: Ένα ακόμα ρατσιστικό πραξικόπημα ενάντια στους ιθαγενείς λαούς της!

  • |

Τι συμβαίνει τούτες τις μέρες στη Βολιβία; Και αν έχουμε να κάνουμε με ένα πραξικόπημα, τι θέλουν και επιδιώκουν και ενάντια σε ποιον στρέφονται οι πραξικοπηματίες; Την σαφέστερη και καλύτερη απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα την δίνει η ίδια η πρωταγωνίστρια του πραξικοπήματος, η αυτοανακηρυγμένη “μεταβατική πρόεδρος” της χώρας Ζανίν Άνιες όταν τολμά να τουϊτάρει τον εξής εύγλωττο διακαή πόθο της: “Ονειρεύομαι μια Βολιβία απαλλαγμένη από τις σατανικές ιθαγενικές ιεροτελεστίες, η πόλη δεν είναι για τους “Ινδιάνους”, καλύτερα αυτοί να πάνε στο Αλτιπλάνο ή στο Τσάκο”. Όπου Αλτιπλάνο είναι τα (πολύ ψηλά) βουνά και Τσάκο η άνυδρη σαβάνα…

Γιώργος Μητραλιάς

Ακόμα πιο εύ­γλωτ­τες από τα λόγια, είναι όμως οι πρά­ξεις που τα ακο­λού­θη­σαν. ‘Ετσι, εί­δα­με την Κα Άνιες να προ­σέρ­χε­ται στο προ­ε­δρι­κό μέ­γα­ρο για την “προ­ε­δρι­κή ορ­κο­μω­σία” της, κρα­δαί­νο­ντας θριαμ­βευ­τι­κά πάνω από το κε­φά­λι της μια τε­ρά­στια …Βίβλο, ενώ ο πραγ­μα­τι­κός εγκέ­φα­λος του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος ακρο­δε­ξιός ρα­τσι­στής Λουίς Φερ­νά­ντο Κα­μά­τσο και οι υπο­στη­ρι­κτές του φώ­να­ζαν το σύν­θη­μα “η Βο­λι­βία για το Χρι­στό, η Πα­τσα­μά­μα δεν θα ξα­να­μπεί ποτέ σε αυτό το μέ­γα­ρο”! Ολό­κλη­ρο πρό­γραμ­μα αν σκε­φτού­με ότι η Πα­τσα­μά­μα είναι η “Μη­τέ­ρα-Γη” αυτών των Ιθα­γε­νι­κών λαών που οι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες εξο­μοιώ­νουν με τον…Αντί­χρι­στο.

2019 11 15 02 BoliviaΚαι -προ­φα­νώς- για να μην υπάρ­χει καμιά αμ­φι­βο­λία για το στίγ­μα και τις προ­θέ­σεις των πρα­ξι­κο­πη­μα­τιών, την ίδια ώρα άλλοι υπο­στη­ρι­κτές τους άνα­βαν φω­τιές στο κέ­ντρο της πρω­τεύ­ου­σας Λα Πας καί­γο­ντας τη ση­μαία-σύμ­βο­λο των 36 ιθα­γε­νι­κών εθνών της Βο­λι­βί­ας, την πο­λύ­χρω­μη Ου­ϊ­πά­λα (Wiphala) που η κυ­βέρ­νη­ση του Έβο Μο­ρά­λες έχει ανα­βαθ­μί­σει σε επί­ση­μη ση­μαία τoυ “Πο­λυ­ε­θνι­κού Κρά­τους της Βο­λι­βί­ας”. Όλα αυτά τα κα­μώ­μα­τα των πρα­ξι­κο­πη­μα­τιών μπο­ρεί να θυ­μί­ζουν Με­σαί­ω­να και να είναι ίσως ακα­τα­νό­η­τα για τον Έλ­λη­να ανα­γνώ­στη, αλλά βγαί­νουν μέσα από το πιο επώ­δυ­νο γε­νο­κτο­νι­κό πα­ρελ­θόν για την συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των κα­τοί­κων της Βο­λι­βί­ας! Και με δε­δο­μέ­νο ότι πλη­θαί­νουν οι μαρ­τυ­ρί­ες για δο­λο­φο­νί­ες και βα­σα­νι­στή­ρια εκεί­νων που αντι­στέ­κο­νται στο πρα­ξι­κό­πη­μα, είναι εντε­λώς φυ­σι­κό να βλέ­που­με και να ακού­με ιθα­γε­νείς δια­δη­λω­τές και κυ­ρί­ως δια­δη­λώ­τριες να ουρ­λιά­ζουν ότι “τώρα όπως και τότε, μας σφά­ζουν με τη Βίβλο και με το σπαθί”!(1)

Το “τότε” πα­ρα­πέ­μπει βέ­βαια στους Ισπα­νούς κον­κι­στα­δό­ρες που δεν πε­ριο­ρί­στη­καν να “ανα­κα­λύ­ψουν” και να …εκ­χρι­στια­νί­σουν μια αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο προ πολ­λού κα­τοι­κη­μέ­νη από δε­κά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ντό­πιους με σπου­δαί­ους πο­λι­τι­σμούς, αλλά φρό­ντι­σαν και να τους αφα­νί­σουν στη με­γα­λύ­τε­ρη γε­νο­κτο­νία που έχει γνω­ρί­σει μέχρι σή­με­ρα η αν­θρω­πό­τη­τα.(2) Αυτήν ακρι­βώς την αγριαν­θρω­πι­κή και ρα­τσι­στι­κή πα­ρά­δο­ση -που συ­νε­χί­στη­κε χωρίς δια­κο­πή για πέντε αιώ­νες!- επι­κα­λού­νται και θέ­λουν να ανα­βιώ­σουν σή­με­ρα οι νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ροι “δη­μο­κρά­τες” σαν την Κα Άνιες, τον κ. Κα­μά­τσο και τους ομοί­ους τους, που δεν μπο­ρούν να συ­νη­θί­σουν στην ιδέα ότι οι ιθα­γε­νείς από­γο­νοι των Ίνκας μπο­ρεί να μην είναι μόνον υπη­ρέ­τες και δού­λοι τους.

2019 11 15 03 BoliviaΜε άλλα λόγια, το πρα­ξι­κό­πη­μα -επει­δή για κα­ρα­μπι­νά­το πρα­ξι­κό­πη­μα πρό­κει­ται- απο­τε­λεί το νιο­στό κρίκο στην ατέ­λειω­τη αλυ­σί­δα των σφα­γών και λοι­πών κα­τα­στο­λών και τα­πει­νώ­σε­ων που επι­φύ­λα­ξαν εδώ και αιώ­νες οι Ευ­ρω­παί­οι αποι­κιο­κρά­τες στα ιθα­γε­νή έθνη της Βο­λι­βί­ας, αλλά και ολά­κε­ρης της Αμε­ρι­κής, βό­ρειας και νό­τιας! Δη­λα­δή, δεν στο­χεύ­ει πρω­τί­στως τον Έβο Μο­ρά­λες και το κα­θε­στώς του, αλλά κάτι πολύ με­γα­λύ­τε­ρο και πιο ου­σια­στι­κό: Την τε­ρά­στια πλειο­ψη­φία των ιθα­γε­νών εθνών και τον προ­αιώ­νιο αγώνα τους για να κα­το­χυ­ρώ­σουν τα δη­μο­κρα­τι­κά και εθνι­κά δι­καιώ­μα­τα και ελευ­θε­ρί­ες τουςΦυ­σι­κά, το γε­γο­νός ότι αυτοί οι ηγέ­τες των ρα­τσι­στι­κών συμ­μο­ριών που σκο­τώ­νουν, λιν­τσά­ρουν και πυρ­πο­λούν σπί­τια πο­λι­τι­κών αντι­πά­λων τους, τυ­χαί­νει να είναι ακρο­δε­ξιοί τσι­φλι­κά­δες και επι­χει­ρη­μα­τί­ες δεν είναι απλή σύμ­πτω­ση. Είναι η πάντα χρή­σι­μη υπεν­θύ­μι­ση ότι οι από πάνω χρη­σι­μο­ποί­η­σαν και συ­νε­χί­ζουν να χρη­σι­μο­ποιούν τον πιο άγριο και βίαιο ρα­τσι­σμό σαν βα­σι­κό αν όχι κύριο όπλο τους για να τρο­μο­κρα­τή­σουν και να υπο­τά­ξουν τους από κάτω…

Να λοι­πόν γιατί η απά­ντη­ση των Αϋ­μά­ρας, των Κέ­τσουα και των άλλων ιθα­γε­νών λαών ήταν και είναι άμεση, μα­ζι­κή και τρο­με­ρά μα­χη­τι­κή. Την ώρα που γρά­φο­νται αυτές οι αρά­δες, για τέ­ταρ­τη συ­νε­χή μέρα κα­τε­βαί­νουν στη Λα Πας οι ατέ­λειω­τες φά­λαγ­γες των ιθα­γε­νών ερ­γα­τών της πόλης του Ελ Άλτο (πάνω από 1 εκα­τομ­μύ­ριο κά­τοι­κοι) που από τα 4.000 μέτρα του υψο­μέ­τρου του δεί­χνει να σκύ­βει πάνω από την πρω­τεύ­ου­σα της Βο­λι­βί­ας. Τρέ­χο­ντας σε σχη­μα­τι­σμούς, ανε­μί­ζο­ντας τις πο­λύ­χρω­μες “Ου­ϊ­πά­λα” τους και κρα­δαί­νο­ντας τα κο­ντά­ρια τους, οι ιθα­γε­νείς δια­δη­λω­τές και δια­δη­λώ­τριες με τις πα­ρα­δο­σια­κές τους εν­δυ­μα­σί­ες, στους οποί­ους έχουν προ­στε­θεί σή­με­ρα χι­λιά­δες άλλοι αγρό­τες και με­ταλ­λω­ρύ­χοι από τις 20 επαρ­χί­ες και το εσω­τε­ρι­κό της χώρας, φτά­νουν από πα­ντού και γε­μί­ζουν το κέ­ντρο της Λα Πας, έχο­ντας επι­κε­φα­λής τους τις αγρο­τι­κές πο­λι­το­φυ­λα­κές των “Κόκ­κι­νων Πόν­τσος” (Ponchos Rojos). Όμως, αντί­θε­τα από τον Μο­ρά­λες που από το Με­ξι­κό πλη­θαί­νει τις δη­λώ­σεις με τις οποί­ες ζη­τά­ει “διά­λο­γο” και “ει­ρή­νευ­ση της χώρας”, αυτοί οι δια­δη­λω­τές επι­μέ­νουν να ζη­τά­νε “το κε­φά­λι του φα­σί­στα Κα­μά­τσο” και την “από­συρ­ση της Άνιες”, ενώ όλοι μαζί φω­νά­ζουν ρυθ­μι­κά δυο ση­μα­δια­κές λέ­ξεις: “ Guerra Civil (Εμ­φύ­λιος πό­λε­μος) !

2019 11 15 04 BoliviaΔεν μπο­ρού­με να προ­βλέ­ψου­με πώς θα κα­τα­λή­ξει αυτή η φο­βε­ρή σύ­γκρου­ση. Ωστό­σο, είναι ήδη βέ­βαιο και εντυ­πω­σιά­ζει το (ιστο­ρι­κό) γε­γο­νός ότι τα ιθα­γε­νή έθνη που απο­τε­λούν και την τε­ρά­στια πλειο­ψη­φία του βο­λι­βια­νού λαού, δεν φο­βού­νται πια τον λευκό δυ­νά­στη τους, τον κοι­τά­ζουν στα μάτια και δεί­χνουν απο­φα­σι­σμέ­να να δώ­σουν τα πάντα για να απο­κρού­σουν το πρα­ξι­κό­πη­μά του. Και ακρι­βώς επει­δή η αντί­δρα­σή τους είναι τόσο μα­ζι­κή, τόσο ενω­τι­κή, τόσο μα­χη­τι­κή και τόσο απο­φα­σι­σμέ­νη, για αυτό και οι μέρες περ­νούν χωρίς να γέρ­νει η πλά­στιγ­γα υπέρ των ρα­τσι­στών πρα­ξι­κο­πη­μα­τιών και των βο­ρειο­α­με­ρι­κα­νών προ­στα­τών τους, που στα­δια­κά δεί­χνουν να χά­νουν την πρω­το­βου­λία των κι­νή­σε­ων που είχαν αρ­χι­κά. Την ώρα που η γει­το­νι­κή Χιλή συ­γκλο­νί­ζε­ται από μια παλ­λαϊ­κή κι­νη­το­ποί­η­ση διαρ­κεί­ας ενά­ντια στις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές που εγκαι­νί­α­σε -πα­γκο­σμί­ως- η αι­μα­το­βαμ­μέ­νη δι­κτα­το­ρία του Πι­νο­τσέτ, η εξέ­γερ­ση των λαών της Βο­λι­βί­ας έρ­χε­ται να συ­μπλη­ρώ­σει την ει­κό­να μιας Λα­τι­νι­κής Αμε­ρι­κής που μοιά­ζει με ηφαί­στειο έτοι­μο να εκρα­γεί. Και το βέ­βαιο είναι ότι ποτέ άλ­λο­τε όσο σή­με­ρα δεν ήταν τόσο επί­και­ρη η ιστο­ρι­κή φράση του ιν­δάλ­μα­τος των ιθα­γε­νών λαών της Βο­λι­βί­ας, του ηρω­ι­κού ηγέτη της δη­μο­κρα­τι­κής και πλη­βεια­κής ιθα­γε­νι­κής εξέ­γερ­σης του 1780 Τού­πακ Κα­τά­ρι, που λίγο πριν από τον δια­με­λι­σμό του από τους Ισπα­νούς τυ­ράν­νους προει­δο­ποιού­σε: “Θα επι­στρέ­ψω και θα είμαι εκα­τομ­μύ­ρια”!…

Ση­μειώ­σεις

1. Οποιοσ­δή­πο­τε μπο­ρεί να πα­ρα­κο­λου­θή­σει σε ζω­ντα­νή με­τά­δο­ση τις δια­δη­λώ­σεις και τις άλλες ση­μα­ντι­κές εξε­λί­ξεις στη Βο­λι­βία χάρη στο τη­λε­ο­πτι­κό κα­νά­λι TELESUR της Βε­νε­ζου­έ­λας. Αρκεί να πιά­νει τοn δο­ρυ­φό­ρο Astra ή απλώς να πλη­κτρο­λο­γή­σει την ιστο­σε­λί­δα του Telesur φρο­ντί­ζο­ντας να κλι­κά­ρει πάνω στο ση­μείο “En Vivo” : https://​www.​telesurtv.​net.

2. Εν­δει­κτι­κό της επι­μο­νής των επι­γό­νων των γε­νο­κτό­νων να δια­τη­ρούν ζω­ντα­νή την ανά­μνη­ση της γε­νο­κτο­νί­ας και συ­νά­μα τον τρόμο που εξα­κο­λου­θεί να προ­κα­λεί, είναι και το εξής πρό­σφα­το γε­γο­νός: Λίγο μετά την ανά­λη­ψη των κα­θη­κό­ντων του, ο νέος κε­ντρο­α­ρι­στε­ρός πρό­ε­δρος του Με­ξι­κού Αντρές Ομπρα­ντόρ ζή­τη­σε επί­ση­μα από το Ισπα­νι­κό Κρά­τος να ζη­τή­σει δη­μό­σια συγ­γνώ­μη για τα εγκλή­μα­τα που διέ­πρα­ξαν οι Ισπα­νοί κα­τα­κτη­τές ενά­ντια στους λαούς της Λα­τι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Η απά­ντη­ση όλων των ισπα­νι­κών κομ­μά­των, με εξαί­ρε­ση τους Podemos, ήταν όχι μόνο να απορ­ρί­ψουν το αί­τη­μα του Ομπρα­ντόρ αλλά και να τον κα­ταγ­γεί­λουν ως…προ­βο­κά­το­ρα. Αυτή η αντί­δρα­σή τους ήταν εντε­λώς ανα­με­νό­με­νη καθώς το Ισπα­νι­κό Κρά­τος τους επι­μέ­νει να …τιμά κάθε χρόνο τους γε­νο­κτό­νους προ­γό­νους του με με­γά­λη στρα­τιω­τι­κή πα­ρέ­λα­ση, ενώ­πιον του βα­σι­λιά και των αρ­χη­γών κομ­μά­των, την ημέρα της εθνι­κής εορ­τής προς τιμή της λε­γό­με­νης Hispanidad! Δεν εκ­πλήσ­σει το γε­γο­νός ότι αυτή την εθνι­κή εορτή προς τιμή των γε­νο­κτό­νων της Λα­τι­νι­κής Αμε­ρι­κής εμπνεύ­στη­κε και εγκαι­νί­α­σε το 1958 ο φα­σί­στας δι­κτά­το­ρας Φράν­κο…

rproject.gr/