Ο ρατσισμός στα ΜΜΕ, η αλληλεγγύη στους δρόμους

Ο ρατσισμός στα ΜΜΕ, η αλληλεγγύη στους δρόμους

  • |

Το προσφυγικό ζήτημα συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αποτελεί μια ανοιχτή πληγή.

Όλες οι κυ­βερ­νή­σεις τα προη­γού­με­να χρό­νια επέ­με­ναν στη λο­γι­κή της απο­τρο­πής, της απώ­θη­σης και της απέ­λα­σης. Το ίδιο κάνει και η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και μά­λι­στα με αρ­κε­τά απο­φα­σι­στι­κό τρόπο. Οι πρό­σφυ­γες και οι με­τα­νά­στες είναι αντι­μέ­τω­ποι με μια εχθρι­κή πο­λι­τι­κή, που δεν τηρεί ούτε την προ­στα­σία θε­με­λιω­δών δι­καιω­μά­των.

Νικόλας Κολυτάς

Με­τα­φο­ρές στην εν­δο­χώ­ρα

Είναι γνω­στό ότι οι συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των προ­σφύ­γων στα στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης είναι τρα­γι­κές. Πρό­κει­ται για υπε­ρά­ριθ­μες δομές, χωρίς επαρ­κή στέ­γα­ση, με ελ­λι­πή θέρ­μαν­ση το χει­μώ­να και κλι­μα­τι­σμό το κα­λο­καί­ρι, με πολύ άσχη­μες συν­θή­κες υγιει­νής και ελ­λεί­ψεις σε σί­τι­ση, ρου­χι­σμό και ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη. Ιδιαί­τε­ρα κατά τους χει­με­ρι­νούς μήνες οι­κο­γέ­νειες με μικρά παι­διά βρέ­θη­καν στο έλεος του κρύου, της λά­σπης και της βρο­χής. Η κρα­τι­κή πρό­λη­ψη για όλα τα πα­ρα­πά­νω υπήρ­ξε μη­δα­μι­νή και έτσι τα στρα­τό­πε­δα έμοια­ζαν με απο­θή­κες ψυχών. Σύμ­φω­να με το «Εθνι­κό Συ­ντο­νι­στι­κό Κέ­ντρο Ελέγ­χου Συ­νό­ρων» μόνο στη Μόρια, σε μια δομή που μπο­ρεί να φι­λο­ξε­νή­σει 3.000 πρό­σφυ­γες, διέ­με­ναν 14.919. Αντι­λαμ­βά­νε­ται, λοι­πόν, και ο πιο αδαής το τι τρα­βού­σαν οι πρό­σφυ­γες σε αντί­στοι­χες δομές σε άλλα νησιά.

Με εγκλη­μα­τι­κή κα­θυ­στέ­ρη­ση η κυ­βέρ­νη­ση με­τα­φέ­ρει τμη­μα­τι­κά πρό­σφυ­γες στην εν­δο­χώ­ρα, χωρίς όμως να έχει εξα­σφα­λί­σει επαρ­κείς δομές, στις οποί­ες θα δια­μεί­νουν. Αυτό έχει ως απο­τέ­λε­σμα την αντί­δρα­ση των προ­σφύ­γων, που δεν αντέ­χουν να υπο­μεί­νουν ξανά τις ίδιες άθλιες συν­θή­κες. Η κυ­βέρ­νη­ση τους στοι­βά­ζει μέχρι και σε εγκα­τα­λειμ­μέ­να μο­να­στή­ρια προ­κει­μέ­νου να απο­συμ­φο­ρή­σει τα νησιά. Στην Ηλεία οι πρό­σφυ­γες αντέ­δρα­σαν αρ­νού­με­νοι να δια­μεί­νουν σε μο­να­στή­ρι που δεν πλη­ρού­σε στοι­χειώ­δεις προ­ϋ­πο­θέ­σεις και ύστε­ρα από πα­ρέμ­βα­ση του Διε­θνούς Ορ­γα­νι­σμού Με­τα­νά­στευ­σης, πάρ­θη­κε από­φα­ση για με­τα­φο­ρά τους σε άλλη δομή στη Βό­ρεια Ελ­λά­δα. Την ίδια στιγ­μή αυτή η κα­τά­στα­ση έδινε πά­τη­μα σε ακρο­δε­ξιά στοι­χεία να ξε­δι­πλώ­σουν για μια φορά ακόμη το ρα­τσι­στι­κό τους μίσος.

 

ΜΜΕ και προ­σφυ­γι­κό

Αυτό που προ­κα­λεί εντύ­πω­ση είναι η επι­κοι­νω­νια­κή κά­λυ­ψη των πα­ρα­πά­νω γε­γο­νό­των. Η πλειο­ψη­φία των ΜΜΕ έδει­ξε με­γα­λύ­τε­ρη ευαι­σθη­σία για τις μπρι­ζό­λες των «Ενω­μέ­νων Μα­κε­δό­νων» παρά για τα δί­καια αι­τή­μα­τα των προ­σφύ­γων και τις μα­ζι­κό­τα­τες δρά­σεις αλ­λη­λεγ­γύ­ης. Στο πε­ρί­φη­μο μπάρ­μπε­κιου που στή­θη­κε από ακρο­δε­ξιούς απέ­να­ντι από προ­σφυ­γι­κή δομή στα Δια­βα­τά, πα­ρα­βρέ­θη­καν λίγοι «υπερ­πα­τριώ­τες» και ο Πα­να­γιώ­της Ψω­μιά­δης. Τα βί­ντεο και οι φω­το­γρα­φί­ες τούς δεί­χνουν να τρώνε λαί­μαρ­γα τα κα­λα­μά­κια, φο­ρώ­ντας μπλού­ζες με ελ­λη­νι­κές ση­μαί­ες και τον ήλιο της Βερ­γί­νας, αντί να δεί­χνουν τα πει­να­σμέ­να προ­σφυ­γό­που­λα που ζη­τούν τα απο­λύ­τως στοι­χειώ­δη για να ζή­σουν αξιο­πρε­πώς. Αυτό προ­φα­νώς εξυ­πη­ρε­τεί τη συ­νο­λι­κό­τε­ρη αντι­προ­σφυ­γι­κή κα­τεύ­θυν­ση που έχει υιο­θε­τή­σει η ΝΔ.

Η συ­γκε­κρι­μέ­νη απάν­θρω­πη με­θο­δο­λο­γία αντι­με­τώ­πι­σης ενός σο­βα­ρού ζη­τή­μα­τος πολ­λές φορές, όμως, επι­φέ­ρει τα αντί­στρο­φα απο­τε­λέ­σμα­τα. Εκτός από τις τρι­βές στο ίδιο το εσω­τε­ρι­κό της ΝΔ, με την Μπα­κο­γιάν­νη να προ­σπα­θεί να μα­ζέ­ψει τα ασυμ­μά­ζευ­τα των Κυ­ρα­νά­κη­δων και των Μπο­γδά­νων, το πιο ση­μα­ντι­κό είναι ότι υπάρ­χουν μα­ζι­κές αντι­δρά­σεις από την πλειο­ψη­φία του κό­σμου. Στα Γιαν­νι­τσά και την Κα­τε­ρί­νη οι πολύ μι­κρές εθνι­κι­στι­κές μα­θη­τι­κές δια­δη­λώ­σεις που έτυ­χαν ιδιαί­τε­ρης προ­σο­χής από τα ΜΜΕ, πήραν την απά­ντη­σή τους από το με­γα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι της εκ­παι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας. Το 15με­λές μα­θη­τι­κό συμ­βού­λιο του Μου­σι­κού Σχο­λεί­ου Σερ­ρών εξέ­δω­σε μια υπο­δειγ­μα­τι­κή ανα­κοί­νω­ση με την οποία κα­λω­σό­ρι­ζε τα προ­σφυ­γό­που­λα στα σχο­λεία. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι και μα­θη­τι­κά συμ­βού­λια έχουν συ­στή­σει επι­τρο­πές αλ­λη­λεγ­γύ­ης και κα­λω­σο­ρί­σμα­τος των προ­σφύ­γων. Όλα τα πα­ρα­πά­νω βέ­βαια δέ­χο­νται τον απο­κλει­σμό των κυ­ρί­αρ­χων μί­ντια, που εστιά­ζουν σε λίγες δε­κά­δες άτομα που φω­νά­ζουν συν­θή­μα­τα μί­σους.

 

Ευ­θύ­νες και κα­θή­κο­ντα

Προ­φα­νώς για όλα τα πα­ρα­πά­νω υπάρ­χουν σα­φέ­στα­τες ευ­θύ­νες. Η ΝΔ συ­νε­χί­ζει και ως ένα βαθμό εμπλου­τί­ζει μια ήδη εχθρι­κή πο­λι­τι­κή προς τους πρό­σφυ­γες. Πα­τά­ει πάνω στη Συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας, στο ΝΑΤΟ στο Αι­γαίο, στη Frontex στα σύ­νο­ρα και στις ήδη υπο­βαθ­μι­σμέ­νες δομές που αξιο­ποί­η­σε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει ένα βήμα πα­ρα­κά­τω. Να δυ­σκο­λέ­ψει τις δια­δι­κα­σί­ες χο­ρή­γη­σης ασύ­λου, να αυ­ξή­σει τις πε­ρι­πο­λί­ες στα πα­ρά­λια των νη­σιών, να με­τε­γκα­τα­στή­σει τους πρό­σφυ­γες σε εν­δε­χό­με­νες κλει­στές δομές στο προ­σε­χές μέλ­λον και να αυ­ξή­σει τον αριθ­μό των απε­λά­σε­ων. Το σύ­νο­λο της αντι­προ­σφυ­γι­κής αυτής πο­λι­τι­κής απαι­τεί και την ανά­λο­γη δη­μο­σιο­γρα­φι­κή κά­λυ­ψη. Αυτός είναι και ο λόγος που τα ΜΜΕ εστιά­ζουν στη ρα­τσι­στι­κή ανάρ­τη­ση του πα­λαί­μα­χου πο­δο­σφαι­ρι­στή Αλέξη Αλε­ξαν­δρή, παρά στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις χι­λιά­δων αν­θρώ­πων υπέρ των προ­σφύ­γων.

Όλα τα πα­ρα­πά­νω κα­θι­στούν ανα­γκαία την επα­γρύ­πνη­ση και την πε­ρε­ταί­ρω ενερ­γο­ποί­η­ση του αντι­ρα­τσι­στι­κού κι­νή­μα­τος και του κό­σμου της αλ­λη­λεγ­γύ­ης. Οι δια­δη­λώ­σεις, τα ψη­φί­σμα­τα, οι συ­γκε­ντρώ­σεις υπο­δο­χής και η ου­σιώ­δης σύν­δε­ση με τη με­γά­λη μάζα των προ­σφύ­γων απο­τε­λούν τα πρώτα ανα­γκαία βή­μα­τα απά­ντη­σης στο ρα­τσι­στι­κό κα­τή­φο­ρο της κυ­βέρ­νη­σης. Απέ­να­ντι στη στο­χο­ποί­η­ση και το στιγ­μα­τι­σμό των προ­σφύ­γων και των με­τα­να­στών πρέ­πει να προ­τά­ξου­με την αντί­θε­σή μας στις πο­λι­τι­κές που γεν­νούν φτώ­χεια, πό­λε­μο και ρα­τσι­σμό. Μόνο έτσι θα μπο­ρέ­σου­με να ελ­πί­ζου­με σε ένα κα­λύ­τε­ρο μέλ­λον για όλους και όλες.

rproject.gr