Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο τρόμος μπροστά στην κατάρρευση του ΕΣΥ

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο τρόμος μπροστά στην κατάρρευση του ΕΣΥ

  • |

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει ανοχύρωτο στον «πόλεμο» με τον κορωνοϊό, με ατομική, πρωθυπουργική, κυβερνητική και νεοφιλελεύθερη ευθύνη του Μητσοτάκη, των υπουργών και των ειδικών του.

Πα­ρα­κο­λου­θώ­ντας δια­δι­κτυα­κά ση­μα­ντι­κά απο­σπά­σμα­τα από την «ενη­μέ­ρω­ση» του λοι­μω­ξιο­λό­γου, Σω­τή­ρη Τσιό­δρα και του υφυ­πουρ­γού πο­λι­τι­κής προ­στα­σί­ας, Νίκου Χαρ­δα­λιά για την εξά­πλω­ση του κο­ρω­νοϊ­ού στην Ελ­λά­δα και τα «πιο» νέα μέτρα που επι­βάλ­λει η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και του Κυ­ριά­κου Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κη, σε μία απελ­πι­σμέ­νη προ­σπά­θεια να συ­γκρα­τή­σει τη δια­σπο­ρά, φου­ντώ­νο­ντάς την, απο­κα­λύ­φθη­κε πως ο με­γά­λος τρό­μος της κυ­βέρ­νη­σης-«με­γά­λου ασθε­νούς» είναι οι διοι­κη­τι­κές και υγειο­νο­μι­κές αντο­χές του συ­στή­μα­τος υγεί­ας και κυ­ρί­ως του Εθνι­κού Συ­στή­μα­τος Υγεί­ας και των δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων μπρο­στά στην επα­νά­καμ­ψη της παν­δη­μί­ας.

Γιάννης Νικολόπουλος

Με άλλα λόγια, οι μήνες του λο­κντά­ουν, που υπο­τί­θε­ται ότι συν τοις άλ­λοις θα ήταν και μήνες προ­ε­τοι­μα­σί­ας και ανα­διορ­γά­νω­σης του ΕΣΥ για τον «μακρό πό­λε­μο» με τον ιό, χά­θη­καν και δεν αξιο­ποι­ή­θη­καν. Από αυτή την άποψη, η Ελ­λά­δα δεν βρί­σκε­ται στο ση­μείο μηδέν, αλλά στο ση­μείο μείον δέκα, σε σχέση με τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τιο.

Η ευ­θύ­νη για αυτήν την κα­τά­στα­ση βα­ρύ­νει απο­κλει­στι­κά τον πρω­θυ­πουρ­γό, Κυ­ριά­κο Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κη, τους συ­ναρ­μό­διους υπουρ­γούς του και φυ­σι­κά, τους ει­δι­κούς της ει­δι­κής επι­τρο­πής του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, με πρώ­τον και χει­ρό­τε­ρο, τον Σω­τή­ρη Τσιό­δρα, που δεν έκα­ναν τον κόπο να ει­σα­κού­σουν τις εκ­κλή­σεις και τα αι­τή­μα­τα των αν­θρώ­πων της πρώ­της γραμ­μής, των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο ΕΣΥ, του υγειο­νο­μι­κού κό­σμου που έδωσε και δίνει τη «μάχη» της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας στα νο­σο­κο­μεία και τις μο­νά­δες εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας.

Σε αυτό το ση­μείο, ας μας επι­τρα­πεί να κά­νου­με μια σύ­γκρι­ση με μία χώρα, που αφε­νός, διά του κυ­βερ­νη­τι­κού εκ­προ­σώ­που, Στέ­λιου Πέτσα είχε γίνει προ­σπά­θεια να θε­ω­ρη­θεί «αντι­πα­ρά­δειγ­μα» για την αρ­χι­κή αντί­δρα­ση της, στην παν­δη­μία με σχε­τι­κό, συ­γκρι­τι­κό γρά­φη­μα στις 30 του Μάρτη, και αφε­τέ­ρου, υπο­τί­θε­ται ότι, σε κομ­βι­κά και θε­με­λιώ­δη θέ­μα­τα του συ­στή­μα­τος υγεί­ας και της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, θα μπο­ρού­σε να απο­τε­λέ­σει «πρό­τυ­πο» για τη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη κυ­βέρ­νη­ση της ελ­λη­νι­κής Δε­ξιάς, ει­δι­κά σε μια κα­κο­χω­νε­μέ­νη αντι­γρα­φή του ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νου συ­στή­μα­τος ασφά­λι­σης, στην υγεία και τη σύ­ντα­ξη – ανα­φέ­ρο­μαι στην Ολ­λαν­δία.

Βέ­βαια, τόσο το κα­θαυ­τό ορ­γα­νω­τι­κό και διοι­κη­τι­κό σχήμα του ολ­λαν­δι­κού κρά­τους που θυ­μί­ζει σε πάρα πολλά, κα­θη­με­ρι­νά και υγειο­νο­μι­κά, θέ­μα­τα, συ­νο­μο­σπον­δία αυ­ταρ­κών πό­λε­ων όσο και το σύ­στη­μα υγειο­νο­μι­κής πε­ρί­θαλ­ψης, που ανέ­κα­θεν είχε στον πυ­ρή­να του την ιδιω­τι­κή ασφά­λι­ση και τη συμ­με­το­χή των επι­χει­ρή­σε­ων του κλά­δου, δεν έχουν και πάρα πολ­λές ομοιό­τη­τες ή ανα­λο­γί­ες με τα κρα­τού­ντα ή τα σχε­δια­ζό­με­να στην Ελ­λά­δα, ει­δι­κά αν σκε­φτού­με ότι υπάρ­χουν κα­πι­τα­λι­σμοί και κα­τσα­πλια­δι­σμοί, αστοί και αρ­χο­ντο­χω­ριά­τες, «ξε­σκο­λι­σμέ­νοι» παί­κτες πρώ­της πα­γκό­σμιας τα­χύ­τη­τας και κου­το­πό­νη­ροι ου­ρα­γοί από κάθε άποψη.

Αλλά τέλος πά­ντων, ας δούμε κά­ποια πράγ­μα­τα, σή­με­ρα, από τη στιγ­μή που οι δύο χώρες μάλ­λον αντι­με­τω­πί­ζουν, σε πολλά ζη­τή­μα­τα και πα­ρα­μέ­τρους, βίους αντί­θε­τους στην εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας και πέρα από τις εύ­λο­γες αντιρ­ρή­σεις, την κρι­τι­κή και την τα­ξι­κή πο­λε­μι­κή που οφεί­λου­με να δια­τη­ρού­με, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κα­τεύ­θυν­ση. Είτε προς τον ευ­ρω­παϊ­κό Νότο, είτε προς τον ευ­ρω­παϊ­κό Βορρά, εντός και εκτός της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης.

Έτσι λοι­πόν, στην «απο­τυ­χη­μέ­νη» Ολ­λαν­δία, στις 20 Μαρ­τί­ου, όταν το αρ­μό­διο υπουρ­γείο Ια­τρι­κής Πε­ρί­θαλ­ψης ανέ­λα­βε ο σο­σιαλ­δη­μο­κρά­της Μάρ­τιν φαν Ράιν, υπήρ­χαν, για πλη­θυ­σμό 17,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κα­τοί­κων, 984 κλί­νες ΜΕΘ. Όταν ο φαν Ράιν πα­ρέ­δω­σε το υπουρ­γείο στις 9 Ιου­λί­ου, στη λαϊ­κο­δε­ξιά, Τα­μά­ρα φαν Αρκ, οι κλί­νες ΜΕΘ ήταν 2.066 με προ­ο­πτι­κή να γί­νουν 2.450. Πα­ράλ­λη­λα, ιδρύ­θη­καν από τα μέσα Απρι­λί­ου και με­τέ­πει­τα, 16 ει­δι­κά κέ­ντρα υγεί­ας για ασθε­νείς με covid-19 και δια­με­ρι­σμα­τι­κά, εξε­τα­στι­κά κέ­ντρα, στις πλέον κρί­σι­μες πό­λεις με τη με­γα­λύ­τε­ρη δια­σπο­ρά του ιού (Τίλ­μπουργκ, Μπρέ­ντα, Άρνεμ, Χάγη, Αϊ­ντ­χό­βεν κ.α.), ενώ το Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Εκ­θε­σια­κό Κέ­ντρο της Χάγης και το Κέ­ντρο Ναυ­τι­κών Εκ­θέ­σε­ων του Ρό­τερ­νταμ, με­τα­τρά­πη­καν σε νο­σο­κο­μεία, 2.500 και 4.000 κλι­νών αντί­στοι­χα, απο­κλει­στι­κά για ασθε­νείς του κο­ρω­νοϊ­ού, με αντί­στοι­χη ορ­γά­νω­ση κλει­στών γυ­μνα­στη­ρί­ων και εκ­θε­σια­κών κέ­ντρων σε νο­σο­κο­μεία, και σε άλλες πό­λεις (Αϊ­ντ­χό­βεν, Άμ­στερ­νταμ). Ταυ­τό­χρο­να, έχει ξε­κι­νή­σει και βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, ρι­ζι­κό πρό­γραμ­μα επα­νεκ­παί­δευ­σης προ­σω­πι­κού, σε αστυ­νο­μι­κούς, πυ­ρο­σβέ­στες, ναυα­γο­σώ­στες και κυ­ρί­ως αε­ρο­συ­νο­δούς της KLM, ώστε αφε­νός να στε­λε­χω­θεί η πρω­το­βάθ­μια φρο­ντί­δα, με δια­κο­μι­στές, δια­σώ­στες και νο­σο­κό­μους, και αφε­τέ­ρου να κα­τα­πο­λε­μη­θεί η ανερ­γία του λο­κντά­ουν και της οι­κο­νο­μι­κής ύφε­σης, ει­δι­κά στις αε­ρο­με­τα­φο­ρές.

Στο ίδιο πλαί­σιο, ορ­γα­νώ­θη­καν και στε­λε­χώ­θη­καν 650 κι­νη­τές ομά­δες υγεί­ας, (πολ­λές προ­ϋ­πήρ­χαν στο πλαί­σιο της πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας και του οι­κο­γε­νεια­κού για­τρού) επι­φορ­τι­σμέ­νες με την εξέ­τα­ση και την πα­ρα­κο­λού­θη­ση των ασθε­νών κατ’ οίκον. Τα τεστ που πραγ­μα­το­ποιού­νται όπως και οι υφα­σμά­τι­νες ή ια­τρι­κές μά­σκες, όπου έχουν δια­νε­μη­θεί και για όσες κα­τη­γο­ρί­ες ερ­γα­ζο­μέ­νων απαι­τού­νται, δεν βα­ρύ­νουν το πορ­το­φό­λι των πο­λι­τών – πα­ρε­μπι­πτό­ντως, το μο­ρια­κό τεστ ανί­χνευ­σης στοι­χί­ζει 60 ευρώ, ενώ στην Ελ­λά­δα, πε­ρί­που 300, και η απλή, ια­τρι­κή μάσκα, 0,55 λεπτά, την ώρα που στην Ελ­λά­δα στοι­χί­ζει του­λά­χι­στον 0,80 λεπτά του ευρώ. Εξαί­ρε­ση απο­τε­λεί το αε­ρο­δρό­μιο του Σίπ­χολ, όπου οι προ­συ­σκευα­σμέ­νες μά­σκες για τους επι­βά­τες των πτή­σε­ων, στοι­χί­ζουν 5 ευρώ η μία  (στην Ολ­λαν­δία, δεν υπάρ­χει θέ­σπι­ση γε­νι­κευ­μέ­νης και κα­θη­με­ρι­νής χρή­σης μά­σκας στον πλη­θυ­σμό, με εξαί­ρε­ση τους δή­μους του Ρό­τερ­νταμ και του Άμ­στερ­νταμ).

Με λε­λο­γι­σμέ­να αλλά και γε­νι­κής εφαρ­μο­γής μέτρα κοι­νω­νι­κής απο­στα­σιο­ποί­η­σης, με βα­σι­κό την κά­θε­τη απα­γό­ρευ­ση οποιασ­δή­πο­τε συ­γκέ­ντρω­σης άνω των 10 αν­θρώ­πων, η χώρα που μέ­τρα­γε έως τις αρχές Μαΐου, 1.500-1.800 νέα κρού­σμα­τα, «βαριά» κρού­σμα­τα, κάθε μέρα, και πε­ρί­που 400-420 νε­κρούς, κάθε μέρα, μετρά σή­με­ρα, λι­γό­τε­ρα από 480 νέα κρού­σμα­τα, «βα­ριάς» ή «ήπιας» μορ­φής και έχει λι­γό­τε­ρους από δύο νε­κρούς, ανά τρεις-τέσ­σε­ρις μέρες, ενώ οι νο­ση­λευό­με­νοι στα ει­δι­κά κέ­ντρα υγεί­ας και τις ΜΕΘ δεν ξε­περ­νούν κα­θη­με­ρι­νά τους 90-95. Και οι αριθ­μοί με επι­μέ­ρους δια­κυ­μάν­σεις σε άλλες υγειο­νο­μι­κές πε­ρι­φέ­ρειες στα­θε­ρο­ποιού­νται και αλλού, μειώ­νο­νται, πάντα σε σύ­γκρι­ση με την επι­κρα­τού­σα κα­τά­στα­ση τον Μάρ­τιο και τον Απρί­λιο.

(πα­ρέν­θε­ση : Για να μην ξε­χνιό­μα­στε – μι­λά­με για την ίδια κυ­βέρ­νη­ση ανο­χής και συ­νερ­γα­σί­ας στην Ολ­λαν­δία, του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος με πρω­θυ­πουρ­γό, τον Μαρκ Ρούτε, που χρειά­στη­κε με­ρι­κές εβδο­μά­δες για να πα­ρα­δε­χτεί δη­μό­σια, ότι δεν κα­τα­γρά­φει όλους τους νε­κρούς από την covid-19, στη χώρα, παρά μόνο όσους κα­τα­λή­γουν σε νο­σο­κο­μεία και ΜΕΘ και πως η παν­δη­μία σε ολ­λαν­δι­κό έδα­φος είχε τα πρώτα κρού­σμα­τα έξι ολό­κλη­ρες εβδο­μά­δες, προ­τού δια­πι­στω­θεί το πρώτο, «βαρύ» πε­ρι­στα­τι­κό στις 26 Φε­βρουα­ρί­ου, στο Τίλ­μπουργκ).

Πα­ρό­λα αυτά, η Ελ­λά­δα του Κυ­ριά­κου Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κη, τι αντί­στοι­χο, έχει κάνει;Ει­δι­κά, στην ορ­γά­νω­ση και τη στε­λέ­χω­ση νέων νο­σο­κο­μεί­ων και ΜΕΘ. Πόσα νέα νο­σο­κο­μεία έχουν ιδρυ­θεί, πόσες ΜΕΘ και­νούρ­γιες έχουν λει­τουρ­γή­σει και στε­λε­χω­θεί, πόσο προ­σω­πι­κό είτε έχει προ­σλη­φθεί είτε έχει επα­νεκ­παι­δευ­θεί. Ας ση­μειώ­σου­με και τούτο – ότι τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα της Ολ­λαν­δί­ας βα­ρύ­νουν τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και το μει­κτό σύ­στη­μα ασφά­λι­σης των πο­λι­τών και χρη­μα­το­δό­τη­σης των νο­σο­κο­μεί­ων κατά 2,2 δις ευρώ.

Προ­τού ορι­σμέ­να «ξυ­πνο­πού­λια» φω­νά­ξουν πως «ορί­στε, οι πλού­σιοι Ολ­λαν­δοί και ο ευ­ρω­παϊ­κός Βορ­ράς, έχουν λεφτά για να ρί­ξουν στα νο­σο­κο­μεία τους, οι Νό­τιοι και οι Έλ­λη­νες δεν έχου­με», ας θυ­μη­θού­με ότι τα 2,2 δις ευρώ είναι το σύ­νο­λο των πε­ρι­κο­πών στον ελ­λη­νι­κό κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό για την υγεία, και πιο συ­γκε­κρι­μέ­να τη χρη­μα­το­δό­τη­ση του ΕΣΥ, όπως αυτές θε­σπί­στη­καν και εφαρ­μό­στη­καν από το δεύ­τε­ρο μνη­μό­νιο και μετά, από τις δια­δο­χι­κές κυ­βερ­νή­σεις της ΝΔ σε συ­νερ­γα­σία με το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, και του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, σε συ­νερ­γα­σία με τους ΑΝΕΛ και διά­φο­ρους πρό­θυ­μους.

Αυτές οι πε­ρι­κο­πές οδή­γη­σαν στην απο­ψί­λω­ση του ΕΣΥ, το κλεί­σι­μο νο­σο­κο­μεί­ων και κέ­ντρων υγεί­ας, πάρα πολλά ήταν κομ­βι­κής ση­μα­σί­ας στο Λε­κα­νο­πέ­διο, την εκ­μη­δέ­νι­ση των προ­σλή­ψε­ων, τη γε­νι­κή με­τα­νά­στευ­ση για­τρών και νο­ση­λευ­τών στο εξω­τε­ρι­κό, την απο­δυ­νά­μω­ση των ΜΕΘ, τον μα­ρα­σμό των μο­νά­δων υγεί­ας στην πε­ρι­φέ­ρεια και τα νησιά. Με άλλα λόγια, τα χρή­μα­τα, όπως και τα νο­σο­κο­μεία και οι επι­στή­μο­νες και οι κλι­νι­κές, υπήρ­χαν, αλλά, οι νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ροι κα­τσα­πλιά­δες εν Ελ­λά­δι, τα εξα­φά­νι­σαν και τα λε­η­λά­τη­σαν. Και σή­με­ρα, βγά­ζουν στρα­το­πε­δι­κές δια­τα­γές της σει­ράς, για την… ατο­μι­κή ευ­θύ­νη και τη… μάσκα!

Έτσι, χθες, φτά­σα­με στο ση­μείο, να επα­νεμ­φα­νί­ζε­ται, ου­σια­στι­κά έντρο­μος ο Τσιό­δρας και να ομο­λο­γεί, κα­θα­ρά, ότι η επα­νά­καμ­ψη της παν­δη­μί­ας και η άνο­δος στους αριθ­μούς των κα­τα­γε­γραμ­μέ­νων κρου­σμά­των φο­βί­ζουν την κυ­βέρ­νη­ση, επει­δή το σύ­στη­μα υγεί­ας δεν θα αντέ­ξει.

Με άλλα λόγια, η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, ο «με­γά­λος (νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρος) ασθε­νής» της χώρας, δεν αξιο­ποί­η­σε τον πο­λύ­τι­μο χρόνο του λο­κντά­ουν για να ενι­σχύ­σει το σύ­στη­μα υγεί­ας, αλλά τον εκ­με­ταλ­λεύ­τη­κε κυ­νι­κά και πα­νά­θλια, για να κάνει μπίζ­νες με τους βα­ρό­νους των ΜΜΕ, μι­κρούς, με­γά­λους και μι­κρο­με­σαί­ους και με τον ιδιω­τι­κό τομέα υγεί­ας, είτε στα τεστ, είτε στις προ­μή­θειες, είτε στις μά­σκες και το κό­στος τους.

Κάτι τε­λευ­ταίο και ου­σιώ­δες – αξί­ζει να υπεν­θυ­μί­σου­με ότι η κα­θη­με­ρι­νή «φω­το­γρα­φία» της στα­τι­στι­κής των κρου­σμά­των σε όλες τις χώρες, είναι μια με­τα­χρο­νο­λο­γη­μέ­νη απο­τύ­πω­ση που ανα­φέ­ρε­ται πε­ρί­που 10-12 μέρες πίσω. Με άλλα λόγια, η ση­με­ρι­νή ή η αυ­ρια­νή ή η με­θαυ­ρια­νή ανα­κοί­νω­ση κρου­σμά­των πα­ρου­σιά­ζει την εξά­πλω­ση του κο­ρω­νοϊ­ού στα μέσα Ιου­λί­ου. Το τι έχει συμ­βεί από τα μέσα Ιου­λί­ου και μετά, θα φανεί στις επό­με­νες δύο εβδο­μά­δες. Και ξέ­ρου­με όλοι τι θα εμ­φα­νι­στεί και ποιοι έχουν τις βα­σι­κές, εκτε­λε­στι­κές και κυ­βερ­νη­τι­κές, απα­ρά­γρα­πτες ευ­θύ­νες για αυτό που θα εμ­φα­νι­στεί.

s://rproject.gr