Κώστας Παπαδάκης: Δικαιοσύνη για τους δολοφόνους, όχι για τις καθαρίστριες!

Κώστας Παπαδάκης: Δικαιοσύνη για τους δολοφόνους, όχι για τις καθαρίστριες!

  • |

Καταδίκη στην πράξη και όχι στα χαρτιά!

Επι­ση­μαί­να­με από τις 7/10/2020 ότι η Χρυσή Αυγή κα­τα­δι­κά­στη­κε, αλλά η δίκη δεν τε­λεί­ω­σε ακόμα. Και ότι οι απο­φά­σεις που εκ­κρε­μούν είναι ση­μα­ντι­κές καθώς μπο­ρούν να ολο­κλη­ρώ­σουν την κα­τα­δί­κη, αλλά μπο­ρούν και να την κα­τα­στή­σουν κενό γράμ­μα. Οι θριαμ­βο­λο­γί­ες, οι απο­λο­γι­σμοί, οι κρι­τι­κές, η διεκ­δί­κη­ση της νίκης, η μάχη της ευ­θύ­νης για το νέο ποι­νι­κό κώ­δι­κα και οι αντί­στοι­χες αντι­πα­ρα­θέ­σεις που κυ­ριάρ­χη­σαν τις μέρες αυτές ήταν άκαι­ρες, γιατί δια­σπούν, απο­προ­σα­να­το­λί­ζουν και δί­νουν πο­λι­τι­κές και νο­μι­κές ανά­σες και επι­χει­ρή­μα­τα στους κα­τα­δι­κα­σθέ­ντες.

Σύ­ντο­μα θα έχου­με την ευ­και­ρία να μι­λή­σου­με για όλα τα πα­ρα­πά­νω, για τα οποία άλ­λω­στε οι συ­νή­γο­ροι πο­λι­τι­κής αγω­γής γνω­ρί­ζου­με από πρώτο χέρι και έχου­με εκ­φρα­στεί επα­νει­λημ­μέ­να σε ανύ­πο­πτο χρόνο. Ως τότε δεν επι­τρέ­πε­ται καμ­μία επα­νά­παυ­ση.

Το κύριο ζή­τη­μα μετά την κα­τα­δί­κη ήταν η από­κρου­ση της προ­σπά­θειας των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων να πέ­σουν στα μα­λα­κά, τα ελα­φρυ­ντι­κά, οι ποι­νές, η ανα­σταλ­τι­κή δύ­να­μη της έφε­σης.

Το δι­κα­στή­ριο αθώ­ω­σε 11 και κα­τα­δί­κα­σε 57 κα­τη­γο­ρού­με­νους (22 για έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση, 7 για διεύ­θυν­ση, και 21 για έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση + από­πει­ρα αν­θρω­πο­κτο­νί­ας η συ­νέρ­γεια σε αν­θρω­πο­κτο­νία και 7 για πλημ­με­λή­μα­τα).

Στη συ­νέ­χεια ανα­γνώ­ρι­σε ελα­φρυ­ντι­κά σε 14 κα­τα­δι­κα­σθέ­ντες, ιδίως σε όλους όσους βρί­σκο­νταν σε με­τε­φη­βι­κή ηλι­κία κατά τον χρόνο τέ­λε­σης των πρά­ξε­ων τους (8), σε δύο για καλή συ­μπε­ρι­φο­ρά μετά την πράξη, έναν για πρό­τε­ρο σύν­νο­μο βίο και έναν για ει­λι­κρι­νή με­τα­μέ­λεια.

Απέρ­ρι­ψε τα αι­τη­θέ­ντα ελα­φρυ­ντι­κά της δήθεν μη εύ­λο­γης διάρ­κειας της δίκης, της μη τέ­λε­σης εγκλη­μα­τι­κών πρά­ξε­ων και της πα­ρα­βί­α­σης του τεκ­μη­ρί­ου αθω­ό­τη­τας, ενώ (με άλλη σύν­θε­ση) απέρ­ρι­ψε και την αί­τη­ση εξαί­ρε­σης του Λαγού.

Οι ποι­νές που επι­βλή­θη­καν σε όσους κα­τα­δι­κά­στη­καν για διεύ­θυν­ση βρί­σκο­νται κοντά στο ανώ­τα­το όριο. Στο ανώ­τα­το  όριο και η ποινή του δο­λο­φό­νου του Παύ­λου Φύσσα.  Όχι όμως των συ­νερ­γών του. Όχι πολ­λών άλλων κα­τα­δι­κα­σθέ­ντων για έντα­ξη που «γλύ­τω­σαν πολύ φτηνά» και άκου­σαν ποι­νές σχε­δόν στο ελά­χι­στο όριο με η χωρίς ελα­φρυ­ντι­κό. Και ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρο των δρα­στών της από­πει­ρας αν­θρω­πο­κτο­νί­ας των Αι­γύ­πτιων ψα­ρά­δων.

Οι τε­λευ­ταί­οι, πέντε δρά­στες που σύμ­φω­να με την από­φα­ση απο­πει­ρά­θη­καν νύχτα να σκο­τώ­σουν χτυ­πώ­ντας με σι­δε­ρέ­νιους λο­στούς από κοι­νού στο κε­φά­λι τον ανυ­πο­ψί­α­στο κοι­μι­σμέ­νο στην τα­ρά­τσα Αι­γύ­πτιο ψαρά, που ούτε ήξε­ραν ούτε τους ήξερε, και του άνοι­ξαν το σα­γό­νι στα δύο εγκα­τα­λεί­πο­ντάς τον αι­μό­φυρ­το γιατί νό­μι­ζαν ότι έχει πε­θά­νει για να πάνε βια­στι­κά να χτυ­πή­σουν και τους άλ­λους, «τι­μω­ρή­θη­καν» για το αδί­κη­μα αυτό καθώς και για την έντα­ξή τους σε εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση με την ποινή των δέκα ετών ο ένας (ο χωρίς ελα­φρυ­ντι­κό) και των επτά ετών οι άλλοι τέσ­σε­ρις (με το ελα­φρυ­ντι­κό της με­τε­φη­βι­κής ηλι­κί­ας αυτοί).

Εκτός ίσως από την διευ­θυ­ντι­κή επτά­δα (μάλ­λον τους έξι από τους επτά), όλοι οι υπό­λοι­ποι διεκ­δι­κούν από αύριο με αξιώ­σεις να τους δοθεί ανα­στέλ­λου­σα δύ­να­μη στην έφεση που θα ασκή­σουν. Αν γίνει δεκτή θα δούμε το αδια­νό­η­το, να πε­ρι­μέ­νουν άλλα τέσ­σε­ρα χρό­νια για να εκτί­σουν την ποινή τους. Και όλη η μα­κρό­χρο­νη και πο­λυ­πρό­σω­πη δίκη να κα­τα­λή­γει στη φυ­λά­κι­ση μόνο έξι η επτά κα­τη­γο­ρου­μέ­νων.

Η από­φα­ση επί των ποι­νών έχει πολλά λάθη και κιν­δυ­νεύ­ει να πα­ρα­δώ­σει στην ατι­μω­ρη­σία αρ­κε­τούς από αυ­τούς που έκρι­νε ένο­χους. Δεν ξέρω ποιο σκε­πτι­κό οδή­γη­σε στην από­φα­ση να κρι­θούν επιει­κέ­στε­ρα από τον εκτε­λε­στή του Φύσσα για το αδί­κη­μα της έντα­ξης στε­λέ­χη, πρω­το­πα­λί­κα­ρα και βου­λευ­τές της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, η να δοθεί ποινή μόνο επτά ετών στα μέλη της και παρ ολί­γον δο­λο­φό­νους του Αμπου­σίντ Εμπά­ρακ.

Μήπως τε­λι­κά οι ποι­νές που οδη­γούν στη φυ­λα­κή είναι μόνο για το «άλλο άκρο», η για τις κα­θα­ρί­στριες που πλα­στο­γρά­φη­σαν ένα απο­λυ­τή­ριο Δη­μο­τι­κού για να πιά­σουν δου­λειά ;

Για τους με­τα­νά­στες που «πα­ρα­νο­μούν» και για δρά­στες σο­βα­ρών έστω αλλά ακίν­δυ­νων για την αν­θρώ­πι­νη ζωή αδι­κη­μά­των ;

Η ζωή του Αμπου­σίντ Εμπά­ρακ άξιζε τε­λι­κά τόσο λι­γό­τε­ρο από τη ζωή ενός δι­κα­στή η ενός κε­φα­λαιο­κρά­τη ;

Δεν φτά­νει που αυτός που κατά το πα­ρα­πεμ­πτι­κό βού­λευ­μα έδωσε την εντο­λή για την από­πει­ρα αν­θρω­πο­κτο­νί­ας στους δρά­στες δεν πα­ρα­πέμ­φθη­κε για ηθική αυ­τουρ­γία ;

Δεν φτά­νει που δε­κά­δες κα­κουρ­γή­μα­τα που τα πραγ­μα­τι­κά τους πε­ρι­στα­τι­κά δέ­χε­ται το πα­ρα­πεμ­πτι­κό βού­λευ­μα δεν απο­δό­θη­καν στους διευ­θυ­ντές της ΧΑ με απο­τέ­λε­σμα να πε­ριο­ρι­στεί η πα­ρα­πο­μπή τους κατ ου­σί­αν μόνο για την πράξη της διεύ­θυν­σης ;

Δεν φτά­νει που δε­κά­δες άλλα μέλη της ίδια εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης δεν έφτα­σαν ποτέ στο εδώ­λιο ;

Δεν φτά­νει η αστυ­νο­μι­κή ανοχή στη δράση της ΧΑ μέχρι και τη δο­λο­φο­νία Φύσσα ;  Η μήπως δεν έχει γίνει αντι­λη­πτή η προ­σπά­θεια της ΕΛΑΣ να εξι­λε­ω­θεί με τον κα­θη­με­ρι­νό επι­κοι­νω­νια­κό βομ­βαρ­δι­σμό για την ετοι­μό­τη­τά της για συλ­λή­ψεις των κα­τα­δι­κα­σθέ­ντων κλπ ;

Η από­φα­ση για τις ποι­νές είναι για δε­κά­δες κα­τη­γο­ρου­μέ­νους είναι ανα­ντί­στοι­χη και ου­σια­στι­κά ανα­τρέ­πει την από­φα­ση για την κα­τα­δί­κη και δεν δεί­χνει διά­θε­ση του δι­κα­στη­ρί­ου να φτά­σει μέχρι το τέλος στην απο­νο­μή δι­καιο­σύ­νης. Η λαϊκή απαί­τη­ση για κα­τα­δί­κη στην πράξη και όχι στα χαρ­τιά πα­ρα­μέ­νει. Και εξαρ­τά­ται πλέον απο­κλει­στι­κά και μόνο από την από­φα­ση του δι­κα­στη­ρί­ου για το ανα­σταλ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα των εφέ­σε­ων. Αυτή θα κα­θο­ρί­σει αν τε­λι­κά η από­φα­ση θα δι­καιώ­σει τα θύ­μα­τα, όταν μά­λι­στα έχει ανα­γνω­ρι­σθεί ο εγκλη­μα­τι­κός χα­ρα­κτή­ρας της Χ.Α.

//rproject.grΑθήνα, 14/10/2020

Κώ­στας Πα­πα­δά­κης

ΚΛΙ­ΜΑ­ΚΩ­ΣΗ ΠΟΙ­ΝΩΝ ΚΑ­ΤΑ­ΔΙ­ΚΑ­ΣΘΕ­ΝΤΩΝ

Ζ Ω Ν Η  Α΄

–  ΙΣΟ­ΒΙΑ + 10 ΕΤΗ à ΡΟΥ­ΠΑ­ΚΙΑΣ (1 ΚΑ­ΤΗ­ΓΟ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΝΟΣ)

–  13 ΧΡΟ­ΝΙΑ à ΔΙΕΥ­ΘΥ­ΝΤΕΣ (6 ΚΑ­ΤΗ­ΓΟ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΝΟΙ)

ΓΕΡ­ΜΕ­ΝΗΣ, ΚΑ­ΣΙ­ΔΙΑ­ΡΗΣ. ΛΑΓΟΣ, ΜΙ­ΧΑ­ΛΟ­ΛΙΑ­ΚΟΣ, ΠΑ­ΝΑΙΩ­ΤΑ­ΡΟΣ, ΠΑΠ­ΠΑΣ

Ζ Ω Ν Η   Β΄

–  10 ΧΡΟ­ΝΙΑ à ΚΑ­ΖΑΝ­ΤΖΟ­ΓΛΟΥ, ΠΑ­ΤΕ­ΛΗΣ, ΠΑ­ΝΤΑ­ΖΗΣ (3 ΚΑ­ΤΗ­ΓΗ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΝΟΙ)

–  10 ΧΡΟ­ΝΙΑ à ΜΑΤ­ΘΑΙΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝ­ΣΗ (1 ΚΑ­ΤΗ­ΓΟ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΝΟΣ)

–  9 ΧΡΟ­ΝΙΑ à ΦΥΣ­ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑ­ΦΡΥ­ΝΤΙ­ΚΑ (9 ΚΑ­ΤΗ­ΓΟ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΝΟΙ)

Ζ Ω Ν Η   Γ΄

–  7 ΧΡΟ­ΝΙΑ à ΔΡΑ­ΣΤΕΣ ΑΙ­ΓΥ­ΠΤΙΩΝ ΜΕ ΕΛΑ­ΦΡΥ­ΝΤΙ­ΚΑ (ΑΓΡΙΟ­ΓΙΑΝ­ΝΗΣ, ΕΥ­ΓΕ­ΝΙ­ΚΟΣ, ΜΑ­ΡΙΑΣ, ΠΑ­ΠΑ­ΔΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ) (4 ΚΑ­ΤΗ­ΓΟ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΝΟΙ)

΄-  7 ΧΡΟ­ΝΙΑ à ΔΡΑ­ΣΤΕΣ ΦΥΣΣΑ ΜΕ ΕΛΑ­ΦΡΥ­ΝΤΙ­ΚΑ (ΑΝΑ­ΔΙΩ­ΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ, ΣΚΑΛ­ΚΟΣ, ΧΡΥ­ΣΑ­ΦΙ­ΤΗΣ) (4 ΚΑ­ΤΗ­ΓΟ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΝΟΙ)

–  7 ΧΡΟ­ΝΙΑ à ΕΝΤΑ­ΞΗ (ΑΠΟ­ΣΤΟ­ΛΟΥ, ΗΛΙΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ, ΚΟΥ­ΖΗ­ΛΟΣ) (3 ΚΑ­ΤΗ­ΓΟ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΝΟΙ)

Ζ Ω Ν Η   Δ΄

–  6 ΧΡΟ­ΝΙΑ à ΕΝΤΑ­ΞΗ (12 ΚΑ­ΤΗ­ΓΟ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΝΟΙ)

ΓΡΕ­ΓΟΣ, ΖΑ­ΡΟΥ­ΛΙΑ, ΖΗ­ΣΙ­ΜΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ, ΚΟΥ­ΚΟΥ­ΤΣΗΣ, ΛΙΑ­ΚΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ, ΜΠΑΡ­ΜΠΑ­ΡΟΥ­ΣΗΣ, ΠΑ­ΠΑ­ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙΟΥ, ΠΟ­ΠΟ­ΡΗ, ΣΙΑ­ΤΟΥ­ΝΗΣ, ΣΤΕΡ­ΓΙΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ, ΣΤΡΑ­ΤΟΣ, ΤΣΑ­ΚΑ­ΝΙ­ΚΑΣ

–  5 ΧΡΟ­ΝΙΑ à ΕΝΤΑ­ΞΗ (ΔΑ­ΣΚΑ­ΛΑ­ΚΗΣ) (1 ΚΑ­ΤΗ­ΓΟ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΝΟΣ)

–  5 ΧΡΟ­ΝΙΑ à ΕΝΤΑ­ΞΗ ΜΕ ΕΛΑ­ΦΡΥ­ΝΤΙ­ΚΟ (4 ΚΑ­ΤΗ­ΓΟ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΝΟΙ)

ΑΛΕ­ΞΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ, ΑΡ­ΒΑ­ΝΙ­ΤΗΣ, ΜΙΧΟΣ, ΜΠΟΥ­ΚΟΥ­ΡΑΣ

–  4 ΧΡΟ­ΝΙΑ à ΕΝΤΑ­ΞΗ, ΠΑΜΕ (ΧΑ­ΤΖΗ­ΔΑ­ΚΗΣ) (1 ΚΑ­ΤΗ­ΓΟ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΝΟΣ)

–  ΠΛΗΜ­ΜΕ­ΛΗ­ΜΑ­ΤΑ (8 ΚΑ­ΤΗ­ΓΟ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΝΟΙ)

ΠΡΟ­ΒΛΕ­ΨΕΙΣ : Ζώνη Δ΄ ανα­σταλ­τι­κή δύ­να­μη, Ζώνες Γ΄ και Β  παί­ζε­ται, Ζώνη Α’ όχι ανα­σταλ­τι­κή δύ­να­μη