Κυβέρνηση σε πανικό, χώρα σε λοκντάουν, κοινωνία σε απόγνωση

Κυβέρνηση σε πανικό, χώρα σε λοκντάουν, κοινωνία σε απόγνωση

  • |

Με τα αρνητικά ρεκόρ της πανδημίας να σπάνε το ένα μετά το άλλο, οι ά(χ)ριστοι της ΝΔ καταφεύγουν σε λοκντάουν, την ώρα που γκρέμισαν μόνοι τους την πλαστή και επικοινωνιακή κατασκευή περί επιτυχιών, σχεδιασμού και προγραμματισμού

Την ώρα που γρά­φο­νται αυτές οι γραμ­μές, ανα­κοι­νώ­θη­καν τα νέα αρ­νη­τι­κά ρεκόρ της 4ης Νο­εμ­βρί­ου στην Ελ­λά­δα που σχε­τί­ζο­νται με τις επί­ση­μες κα­τα­γρα­φές της παν­δη­μί­ας στη χώρα – 2.643 είναι οι νέοι ασθε­νείς, 179 οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι (λο­γι­κά όλοι σε ΜΕΘ, αν και κάτι τέ­τοιο δεν προ­κύ­πτει από τις επί­ση­μες ανα­φο­ρές) και 18 οι νε­κροί. Είναι, μα­κράν η χει­ρό­τε­ρη στιγ­μή και μέρα από τις 26 του πε­ρα­σμέ­νου Φλε­βά­ρη, όταν και δια­πι­στώ­θη­κε το πρώτο κρού­σμα covid-19 στη χώρα, και, δυ­στυ­χώς, δεν θα είναι η τε­λευ­ταία μαύρη σε­λί­δα σε αυτόν τον υγειο­νο­μι­κό και κρι­σια­κό μα­ρα­θώ­νιο. Και για να θυ­μη­θού­με τους Άγ­γλους, τί­πο­τα δεν έχει τε­λειώ­σει μέχρι να βγει η χο­ντρή να τρα­γου­δή­σει – κι αυτή η στιγ­μή αργεί πολύ, όπως φαί­νε­ται.

Γιάννης Νικολόπουλος

Κακά τα ψέ­μα­τα, η Ελ­λά­δα έχει μπει πια σε τρο­χιά δρα­μα­τι­κών συν­θη­κών και τρα­γι­κών κα­τα­στά­σε­ων που αντι­με­τώ­πι­σαν άλλες χώρες της Ευ­ρώ­πης είτε στο πρώτο είτε στο δεύ­τε­ρο κύμα της παν­δη­μί­ας, ανε­ξάρ­τη­τα από τον πλη­θυ­σμό, τις γε­ω­γρα­φι­κές ιδιαι­τε­ρό­τη­τες και τις κα­πι­τα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις της πα­ρα­γω­γής και της οι­κο­νο­μί­ας τους.

Με όλα όσα έχουν δια­δρα­μα­τι­στεί μέχρι τώρα, το συ­μπέ­ρα­σμα προ­κύ­πτει αβί­α­στα – σε κα­τά­στα­ση μό­νι­μου λο­κντά­ουν ήταν και είναι η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση ανα­στέλ­λο­ντας τη λει­τουρ­γία της.

Δεν κυ­βερ­νά, δεν διοι­κεί, δεν αντι­με­τω­πί­ζει την παν­δη­μία η κυ­βέρ­νη­ση του Μη­τσο­τά­κη. Μόνο για ρου­σφέ­τια, εκ­δου­λεύ­σεις και χα­τί­ρια στους κα­πι­τα­λι­στές και το κε­φά­λαιο, μέσα και έξω από τη χώρα, είναι ικα­νό­τα­τη και προ­θυ­μό­τα­τη.

Η ΝΔ, η κυ­βέρ­νη­ση, ο πρω­θυ­πουρ­γός, η επι­τρο­πή εμπει­ρο­γνω­μό­νων έχα­σαν πλή­ρως τον έλεγ­χο της εξά­πλω­σης του κο­ρω­νοϊ­ού κατά τη διάρ­κεια του κα­λο­και­ριού και λόγω του του­ρι­σμού και λόγω της εσκεμ­μέ­να πλημ­με­λούς κα­τα­γρα­φής της πραγ­μα­τι­κής δια­σπο­ράς του ιού στην κοι­νό­τη­τα, την πε­ρα­σμέ­νη άνοι­ξη και σή­με­ρα τρέ­χουν και δεν φτά­νουν – η παν­δη­μία ήταν προ πολ­λού εκτός ελέγ­χου και η κυ­βέρ­νη­ση, μο­νί­μως εκτός τόπου και χρό­νου.

Το Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου θα κη­ρύ­ξει γε­νι­κό λο­κντά­ουν στη χώρα, την ώρα που για πε­ρί­που έξι μήνες, η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση βρι­σκό­ταν στον κόσμο της και είχε κα­τε­βά­σει ρολά.

Δεν έκανε απο­λύ­τως τί­πο­τα για να απο­φύ­γει τα χει­ρό­τε­ρα με τα σωστά, τα γνω­στά, τα ορθά υγειο­νο­μι­κά μέτρα. Και δεν πρό­κει­ται να κάνει και απο­λύ­τως τί­πο­τα για να ανορ­θώ­σει την κοι­νω­νία της από­γνω­σης και του τρό­μου μπρο­στά στον πρό­ω­ρο θά­να­το και την οι­κο­νο­μι­κή κα­τα­στρο­φή. Η παν­δη­μία είναι κρίση και η κρίση γί­νε­ται ευ­και­ρία για πλιά­τσι­κο και τα­ξι­κή συ­ντρι­βή.

Η ΝΔ και προ­σω­πι­κά ο Κυ­ριά­κος Μη­τσο­τά­κης έχουν πε­τά­ξει την καυτή πα­τά­τα είτε στην υγεία είτε στην οι­κο­νο­μία, στα χέρια της κοι­νω­νί­ας και τις ευ­θύ­νες για τα δικά τους εγκλη­μα­τι­κά και ασυγ­χώ­ρη­τα λάθη στις πλά­τες των πο­λι­τών.

Και το τι συμ­βαί­νει στην υπό­λοι­πη Ευ­ρώ­πη, ούτε τους αθω­ώ­νει ούτε τους δι­καιο­λο­γεί με κά­ποιον τρόπο.

Δεν δι­δά­χθη­καν από τα λάθη των άλλων, δεν εφάρ­μο­σαν τα μόνα υγειο­νο­μι­κά μέτρα που ξέ­ρου­με άμεσα, ταυ­τό­χρο­να, πα­ράλ­λη­λα και ορθά, στα τεστ, στις απο­στά­σεις, στην κοι­νω­νι­κή απο­στα­σιο­ποί­η­ση, στην απο­συμ­φό­ρη­ση των μα­ζι­κών χώρων δου­λειάς, στην πρό­λη­ψη στα γη­ρο­κο­μεία ή τις φυ­λα­κές και τα στρα­τό­πε­δα κρά­τη­σης με­τα­να­στών, στις με­τα­φο­ρές και τις συ­γκοι­νω­νί­ες, στην εκ­παί­δευ­ση, στη σωστή ενη­μέ­ρω­ση για τη μάσκα ως μέσο ετε­ρο­προ­στα­σί­ας, στην ενί­σχυ­ση του Εθνι­κού Συ­στή­μα­τος Υγεί­ας και την επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα υγεί­ας, στην τι­θά­σευ­ση της Εκ­κλη­σί­ας και των αντιε­πι­στη­μο­νι­κών σκο­τα­δι­στι­κών αντι­λή­ψε­ων που ακού­στη­καν και από χείλη «επι­στη­μό­νων» και «κα­θη­γη­τών».

Γι’ αυτά τα συ­νε­χή αρ­νη­τι­κά ρεκόρ, για αυτές τις δια­δο­χι­κές, μαύ­ρες σε­λί­δες στην εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας στην Ελ­λά­δα κά­ποιοι φταί­νε. Όχι γε­νι­κά και αό­ρι­στα, συ­γκε­κρι­μέ­να φταί­ει η κυ­βέρ­νη­ση και οι κατ’ επάγ­γελ­μα και επ’ αμοι­βή απο­λο­γη­τές της και γε­λω­το­ποιοί της.

Και τα κυ­βερ­νη­τι­κά και τη­λε­ο­πτι­κά ή δια­δι­κτυα­κά δι­κα­στή­ρια των στη­μέ­νων δικών με τις προει­λημ­μέ­νες και με­ρο­λη­πτι­κές απο­φά­σεις περί ατο­μι­κής ευ­θύ­νης και μόνο, κά­ποια στιγ­μή, πρέ­πει να εκ­δώ­σουν ετυ­μη­γο­ρί­ες που θα υπο­δει­κνύ­ουν και τους κυ­βερ­νη­τι­κούς ενό­χους και υπευ­θύ­νους. Ιδού με­ρι­κά δείγ­μα­τα ενο­χής και ευ­θυ­νών που προη­γή­θη­καν της τε­λευ­ταί­ας, μαύ­ρης και εξαι­ρε­τι­κά κακής, απο­λο­γι­στι­κής ενη­μέ­ρω­σης για τον κο­ρω­νο­ϊό στην Ελ­λά­δα, δείγ­μα­τα που προ­έ­κυ­ψαν από τις δη­μό­σιες το­πο­θε­τή­σεις στε­λε­χών της κυ­βέρ­νη­σης και του κόμ­μα­τος της ΝΔ.

Όταν η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη πέ­φτει θύμα των δικών της ψε­μά­των

Βγαί­νει ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας, Βα­σί­λης Κο­ντο­ζα­μά­νης και, σε μια ανε­πι­τυ­χή από­πει­ρα να κα­θη­συ­χά­σει τον ελ­λη­νι­κό λαό, δια­πι­στώ­νει ότι το Εθνι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας δια­θέ­τει 331 κλί­νες ΜΕΘ για πε­ρι­στα­τι­κά covid-19. Στους υπο­λο­γι­σμούς του, συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται οι νέες 40 κλί­νες στο «Σω­τη­ρία» και οι 43 που ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Βα­σί­λης Κι­κί­λιας για τα νο­σο­κο­μεία της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Καμία από αυτές δεν έχει τεθεί σε κα­θε­στώς πλή­ρους λει­τουρ­γί­ας ακόμη με απο­τέ­λε­σμα, όπως κα­ταγ­γέλ­λε­ται, βα­ριές πε­ρι­πτώ­σεις ασθε­νών με covid-19 ει­δι­κά από τη Βό­ρεια Ελ­λά­δα να με­τα­φέ­ρο­νται σε άλλα νο­σο­κο­μεία της επι­κρά­τειας, πχ στην Πάτρα. Με άλλα λόγια, την ώρα που ο αριθ­μός των δια­σω­λη­νω­μέ­νων αυ­ξά­νε­ται συ­νε­χώς και κάθε μέρα (135,143,169, 179 τις τε­λευ­ταί­ες 4 μέρες), το ΕΣΥ δια­θέ­τει το πολύ 248 (πραγ­μα­τι­κές) κλί­νες ΜΕΘ για την πε­ρί­θαλ­ψη όσων βα­ριών ασθε­νών του κο­ρω­νοϊ­ού κρι­θεί απα­ραί­τη­τη η ει­σα­γω­γή σε μο­νά­δα εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας.

Το κυ­βερ­νη­τι­κό αφή­γη­μα που πρώτα υπο­σχό­ταν μέσα στο φθι­νό­πω­ρο και μετά μέχρι τις 31 Δε­κεμ­βρί­ου ότι θα υπήρ­χαν ετοι­μο­πό­λε­μες 1.200 κλί­νες ΜΕΘ covid-19 κα­ταρ­ρέ­ει σαν πύρ­γος από τρα­που­λό­χαρ­τα από τα ίδια τα χείλη των υπουρ­γών της κυ­βέρ­νη­σης.

Βγαί­νει ο βου­λευ­τής της ΝΔ, Κων­στα­ντί­νος Κυ­ρα­νά­κης και κα­τη­γο­ρεί την πα­γκό­σμια επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα ως «κα­τώ­τε­ρη των πε­ρι­στά­σε­ων», επει­δή δεν έχει κυ­κλο­φο­ρή­σει το ασφα­λές και απο­τε­λε­σμα­τι­κό εμ­βό­λιο για τον κο­ρω­νο­ϊό. Εκεί­νο που ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Βα­σί­λης Κι­κί­λιας προσ­διό­ρι­ζε ότι η Ελ­λά­δα θα έχει πα­ρα­λά­βει έως τα Χρι­στού­γεν­να και το ίδιο που ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυ­ριά­κος Μη­τσο­τά­κης θα έδινε δω­ρε­άν σε όλους τους Έλ­λη­νες πο­λί­τες (άρα, θα απέ­κλειε τους με­τα­νά­στες ή τους επο­χι­κά ερ­γα­ζό­με­νους και τους του­ρί­στες), ενώ οι εκ­πρό­σω­ποι Τύπου της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης τό­νι­ζαν, τρα­βώ­ντας το αυτί στα κυ­βερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη, ότι τέ­τοιο εν­δε­χό­με­νο δεν είναι ορατό στον προ­βλε­πτό ορί­ζο­ντα. Και σε αυτό το ση­μείο η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ πέ­φτει θύμα των δικών της ψε­μά­των προς τον ελ­λη­νι­κό λαό και εμ­φα­νί­ζο­νται προ­βε­βλη­μέ­να στε­λέ­χη της ως… αντι­τσιο­δρι­κά.

Ήδη από την πε­ρα­σμέ­νη άνοι­ξη, ο ιε­ρο­ψάλ­της της λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας και επι­κε­φα­λής της επι­τρο­πής εμπει­ρο­γνω­μό­νων, Σω­τή­ρης Τσιό­δρας έχει επι­ση­μά­νει ότι το μέχρι σή­με­ρα ερευ­νη­τι­κό εν­δια­φέ­ρον για την πα­ρα­γω­γή εμ­βο­λί­ων ενα­ντί­ον κο­ρω­νοϊ­ών, πα­ρό­μοιων με αυτόν που μας τα­λαι­πω­ρεί σή­με­ρα, δεν έχει κα­τα­λή­ξει σε ασφα­λές και απο­τε­λε­σμα­τι­κό εμ­βό­λιο. Μά­λι­στα, τότε, τό­νι­ζε πως οι όποιες απο­φά­σεις παίρ­νο­νται για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας δεν θα πρέ­πει να πε­ρι­στρέ­φο­νται απο­κλει­στι­κά και μόνο γύρω από την πα­ρα­σκευή ενός τέ­τοιου εμ­βο­λί­ου – μετά εν­δε­χο­μέ­νως έκανε και αυτός, κω­λο­τού­μπα απο­λαμ­βά­νο­ντας τον ρόλο του κυ­βερ­νη­τι­κού εκ­προ­σώ­που και απο­λο­γη­τή του πρω­θυ­πουρ­γού.

Από την άλλη πλευ­ρά, ο πα­γκό­σμιος εται­ρι­κός και κρα­τι­κός αντα­γω­νι­σμός που έχει και έντο­να γε­ω­πο­λι­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά έχει στε­ρή­σει τη συ­νερ­γα­σία ανά­με­σα στις δια­φο­ρε­τι­κές, ερευ­νη­τι­κές ομά­δες, αλλά αυτό, οι συ­νε­πείς αστοί και κα­πι­τα­λι­στές που ομνύ­ουν στο κέρ­δος, την υπε­ρο­χή του πλού­του και τον κα­νι­βα­λι­κό αντα­γω­νι­σμό «ο θά­να­τος σου, η ζωή μου» (και στην κοι­νω­νία και στις εται­ρεί­ες) θα έπρε­πε να το πε­ρι­μέ­νουν, κι ας είναι πι­θα­νώς κα­τα­στρο­φι­κό για όλους εμάς τους υπό­λοι­πους και στις συν­θή­κες που βιώ­νου­με – εξάλ­λου, όπως έχει πει και ένας άλλος υπουρ­γός της κυ­βέρ­νη­σης υπε­ρα­σπι­ζό­με­νος τις πρα­κτι­κές δια­φθο­ράς και εκ­βια­σμών της Νο­βάρ­τις, έτσι λει­τουρ­γεί ο φαρ­μα­κευ­τι­κός κα­πι­τα­λι­σμός.

Πέραν τού­των, καμία εται­ρεία και κα­νέ­να κρά­τος, πλην της Κίνας και της Ρω­σί­ας και με πολ­λές επι­φυ­λά­ξεις ή αστε­ρί­σκους, δεν κά­νουν λόγο για μα­ζι­κούς εμ­βο­λια­σμούς πριν το δεύ­τε­ρο ή τρίτο τρί­μη­νο του 2021, και εφό­σον υπάρ­χουν θε­τι­κές ει­δή­σεις από τις κλι­νι­κές έρευ­νες και τις δο­κι­μές σε αν­θρώ­πους μέσα στον Δε­κέμ­βριο. Με άλλα λόγια, οι όποιοι κυ­βερ­νη­τι­κοί και κρα­τι­κοί σχε­δια­σμοί δεν μπο­ρούν να βα­σί­ζο­νται στο εμ­βό­λιο έως τον Μάιο, Ιού­νιο του 2021. Και βάλε. Και αν (αν…) υπάρ­ξει εμ­βό­λιο. Κι αν αυτό το εμ­βό­λιο ή τα εμ­βό­λια δεν μπουν στη μάχη των γε­ω­πο­λι­τι­κών αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυ­νά­μεις της υφη­λί­ου.

Κα­τώ­τε­ρη των πε­ρι­στά­σε­ων επο­μέ­νως και απο­λύ­τως επι­κίν­δυ­νη και αν­θυ­γιει­νή και σε αυτό το ση­μείο, συλ­λαμ­βά­νε­ται η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ που φλό­μω­σε τον κόσμο στα ψέ­μα­τα για το ζή­τη­μα του εμ­βο­λί­ου (και για την ακρί­βεια, των εμ­βο­λί­ων) προ­σπα­θώ­ντας να με­τα­θέ­σει τις δικές της, κο­λοσ­σιαί­ες ευ­θύ­νες για την τροπή που παίρ­νει η παν­δη­μία στην Ελ­λά­δα, πρώτα στους πο­λί­τες και σή­με­ρα πλέον στις διε­θνείς, επι­στη­μο­νι­κές ομά­δες και τα δια­φο­ρε­τι­κά στά­δια δο­κι­μών και έρευ­νας στα οποία βρί­σκο­νται τα διά­φο­ρα εμ­βό­λια ανά τον κόσμο.

Πάντα κά­ποιος άλλος φταί­ει και όχι η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη που ολο­φά­νε­ρα πά­σχει από σύν­δρο­μα του στιλ «μας έκα­τσε η στρα­βή στη βάρ­δια, αλλά εί­μα­στε εντε­λώς ά(χ)ρι­στοι, ανί­κα­νοι και ανί­δε­οι και δεν ξέ­ρου­με τι να κά­νου­με (πέρα από την επι­βο­λή ενός λο­κντά­ουν στα κου­του­ρού και επει­δή δεν ενι­σχύ­θη­κε χθες το Εθνι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας ή δεν επι­τά­χθη­κε προ­χθές ο ιδιω­τι­κός το­μέ­ας υγεί­ας στο σύ­νο­λο του)».

Βγαί­νει, τέλος, ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυ­ριά­κος Μη­τσο­τά­κης και σε δια­δο­χι­κές φά­σεις, από τον πε­ρα­σμέ­νο Σε­πτέμ­βριο έως και πριν από λίγες μέρες, πα­ρα­δέ­χε­ται ότι κατά το πρώτο κύμα της παν­δη­μί­ας, την πε­ρα­σμέ­νη άνοι­ξη, η Ελ­λά­δα είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει συ­γκρι­τι­κά με άλλες χώρες πολύ λίγα τεστ και γι’ αυτό είχε εμ­φα­νί­σει και πολύ λίγα κρού­σμα­τα. Η ομο­λο­γία αυτή εξη­γεί κα­λύ­τε­ρα από κάθε άλλη το γε­γο­νός ότι υπάρ­χουν μό­νι­μες εστί­ες ανα­ζω­πύ­ρω­σης και εξά­πλω­σης του κο­ρω­νοϊ­ού στη Βό­ρεια Ελ­λά­δα και ει­δι­κά στη Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νία (Κα­στο­ριά, Κο­ζά­νη, Πέλλα) που από τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τιο ήταν το βα­σι­κό επί­κε­ντρο της παν­δη­μί­ας στη χώρα – μαζί με την πε­ριο­χή της Ξάν­θης και τα βό­ρεια προ­ά­στια της Αθή­νας (κατά συ­νέ­πεια, δεν φταί­ει για όλα ο του­ρι­σμός των δειγ­μα­το­λη­ψιών στις πύλες ει­σό­δου και των στα τυφλά ανοιγ­μά­των). Τι χρεί­αν έχου­με άλλων μαρ­τύ­ρων για τα ψέ­μα­τα και τις πλα­στο­γρα­φί­ες στις οποί­ες κα­τέ­φυ­γε η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη για να εμ­φα­νί­σει μια ει­κο­νι­κή και κάλ­πι­κη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα «επι­τυ­χιών» στο μέ­τω­πο της παν­δη­μί­ας; Τα ομο­λο­γεί ο ίδιος ο πρω­θυ­πουρ­γός. Τα μαρ­τυ­ρά­ει χωρίς ξύλο.

Επο­μέ­νως, τι πε­ρισ­σό­τε­ρο να σχο­λιά­σου­με εμείς; Η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη ομο­λο­γεί τα ψέ­μα­τα της που κο­στί­ζουν σε ασθε­νείς και σε ζωές και φέρ­νουν το ένα μετά το άλλο τα αρ­νη­τι­κά ρεκόρ στην υγειο­νο­μι­κή κρίση που ζούμε σε όλη την Ευ­ρώ­πη και τον κόσμο.

Η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη πα­ρα­δέ­χε­ται τις εγκλη­μα­τι­κές ευ­θύ­νες της για την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας στην Ελ­λά­δα.

Δεν ίδρυ­σαν ΜΕΘ και δεν ενί­σχυ­σαν το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας, επει­δή πό­ντα­ραν όλα τους τα λεφτά σε ένα εμ­βό­λιο που δεν υπάρ­χει και εν­δε­χο­μέ­νως να μην υπάρ­ξει και σή­με­ρα κα­τα­φεύ­γουν σε ανυ­πό­στα­τες και άθλιες κα­τη­γο­ρί­ες ενα­ντί­ον ερευ­νη­τι­κών ομά­δων ξένων κρα­τών και εται­ρειών που κατά τα άλλα δεν κρα­τούν τις τύχες της χώρας και της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας στα χέρια τους για να ισχυ­ρί­ζο­νται ορι­σμέ­νοι ξε­διά­ντρο­πα ότι πραγ­μα­το­ποί­η­σαν λίγα τεστ για να απο­κα­λυ­φθούν αντί­στοι­χα, πολύ λίγα κρού­σμα­τα.

Κι αν πέ­φτει η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση, θύμα των ψε­μά­των της, δεν της χρω­στά­ει κάτι η ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία να βρί­σκε­ται μπρο­στά σε έναν υγειο­νο­μι­κό και οι­κο­νο­μι­κό Αρ­μα­γεδ­δώ­να, επει­δή στη ΝΔ, το κρά­τος και το κε­φά­λαιο βρί­σκο­νται ανί­κα­νοι, επι­κίν­δυ­νοι, κου­το­πό­νη­ροι και ρου­σφε­το­λά­γνοι ά(χ)ρι­στοι που αδυ­να­τούν να ανα­λά­βουν τις ατο­μι­κές, κυ­βερ­νη­τι­κές και διοι­κη­τι­κές, ευ­θύ­νες τους για μια σο­βα­ρή και υπεύ­θυ­νη δου­λειά, στην πιο κρί­σι­μη και σκο­τει­νή ώρα των τε­λευ­ταί­ων ετών.

/rproject.gr/

Τα σχόλια είναι κλειστά.