Αποχαιρετώντας τον Μάκη Σέρβο

Αποχαιρετώντας τον Μάκη Σέρβο

  • |

Ο Μάκης Σέρβος, που πέθανε χθες σε ηλικία 67 χρόνων, υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς συντρόφους της άκρας Αριστεράς που ανέδειξε η δεκαετία του 1970.

Μπήκε στο κί­νη­μα στην εποχή της εξέ­γερ­σης του Πο­λυ­τε­χνεί­ου. Η έντα­ξή του υπήρ­ξε ορι­στι­κή, κρά­τη­σε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Αντώνης Νταβανέλος

Ο Μάκης ταυ­τί­στη­κε με το βαθύ ρι­ζο­σπα­στι­σμό των ερ­γα­τι­κών αγώ­νων της πρώ­ι­μης Με­τα­πο­λί­τευ­σης: με τα Ερ­γο­στα­σια­κά Σω­μα­τεία, με τις Επι­τρο­πές Αγώνα, με την αλ­λη­λεγ­γύη σε κάθε διω­κό­με­νο-η, με την Ομάδα για μια Προ­λε­τα­ρια­κή Αρι­στε­ρά. Υπήρ­ξε ένα από τα πρό­σω­πα που συμ­βό­λι­ζαν τον «χώρο» εκεί­νης της επο­χής, αυτό το πιο δρα­στή­ριο και πιο «από τα κάτω» τμήμα της άκρας Αρι­στε­ράς της Με­τα­πο­λί­τευ­σης.

Στις αρχές της βα­ριάς δε­κα­ε­τί­ας του ’80, ο Μάκης δεν ακο­λού­θη­σε την τάση ούτε προς την ιδιώ­τευ­ση, ούτε προς την ιδε­ο­λο­γι­κή με­τα­τό­πι­ση. Είχε ήδη κα­τα­λή­ξει στο συ­μπέ­ρα­σμα ότι οι στρα­τη­γι­κές επι­λο­γές είναι κα­θο­ρι­στι­κές και γι’ αυτό θα πρέ­πει να πα­ρα­μέ­νουν αδια­πραγ­μά­τευ­τες.

Ήταν με­γά­λη η συμ­βο­λή του στην «Επι­τρο­πή για το Στρα­τό», σε μια με­τω­πι­κή δράση κα­θο­ρι­στι­κής ση­μα­σί­ας για την επι­βί­ω­ση της επα­να­στα­τι­κής Αρι­στε­ρά κατά τη δύ­σκο­λη «με­τά­βα­ση» από τις συ­νή­θειες της πάλης μέσα «στο κρά­τος της Δε­ξιάς» στις νέες ανα­γκαί­ες συ­νή­θειες μέσα στα χρό­νια της ανα­τέλ­λου­σας πα­σο­κι­κής ει­κο­σα­ε­τί­ας.

Ο Μάκης έδρα­σε για ένα ση­μα­ντι­κό χρο­νι­κό διά­στη­μα σαν μέλος της Ομά­δας Συ­ντρό­φων της Άκρας Αρι­στε­ράς. Στη συ­νέ­χεια προ­σπα­θώ­ντας να συν­δέ­σει τη στρα­τη­γι­κή ακαμ­ψία του με την ανα­γκαία τα­κτι­κή ευ­ε­λι­ξία, στα ακόμα πιο δύ­σκο­λα χρό­νια της δε­κα­ε­τί­ας του ’90, με­λέ­τη­σε βα­θύ­τε­ρα την ιτα­λι­κή και τη λα­τι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη εμπει­ρία.

Μια βα­σι­κή πτυχή της πο­λι­τι­κο­ποί­η­σης του Μάκη ήταν η πάλη ενά­ντια στην κρα­τι­κή κα­τα­στο­λή και η ορ­γά­νω­ση της αλ­λη­λεγ­γύ­ης στα θύ­μα­τά της. Από την Επι­τρο­πή για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση του Γ. Σε­ρί­φη μέχρι τη Συ­σπεί­ρω­ση Ενά­ντια στην Κρα­τι­κή Τρο­μο­κρα­τία, ο Μάκης ήταν εκεί.

Θα τον θυ­μό­μα­στε πάντα με σε­βα­σμό, με αγάπη, με συ­ντρο­φι­κό­τη­τα.

Εκ μέ­ρους όλων των συ­ντρό­φων της ΔΕΑ, στους κο­ντι­νούς του αν­θρώ­πους και στους συ­ντρό­φους του, τα πιο θερμά μας συλ­λυ­πη­τή­ρια.

rproject.gr/