Επιστολή Ρόκου σε Σπρίτζη

Επιστολή Ρόκου σε Σπρίτζη

  • |

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Κώστας Ρόκος, κατόπιν σχετικής ομόφωνης απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σπίρτζη Χρήστο ζητώντας την παράταση της ισχύος των αδειών επισκευής σεισμόπληκτων κτισμάτων στην Αιτωλοακαρνανία για ένα έτος, η οποία με τα μέχρι σήμερα προβλεπόμενα έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2016.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε Υπουργέ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94 Α’/14-4-2014) «Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν.1190/1981(Α’203), ως ισχύει, και οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται έως 8.2.2015».

Στην συνέχεια με την παρ. 20 του άρθρου 10 του Ν. 4315/2014 (Φ.Ε.Κ. 269/24-12-2014) η ανωτέρω προθεσμία (8-2-2015) επεκτάθη έως 31-12-2016. Σχετική επίσης είναι η με αριθμ. Πρωτ.:ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321/4-2-2016 Υπουργική Απόφαση (διευκρινιστική) η οποία έχει ως θέμα: «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011».

Κύριε Υπουργέ

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν ότι:

α) Η Αιτωλοακαρνανία (μαζί με Αχαϊα και Ηλεία) είναι από τις σεισμόπληκτες περιοχές για τις οποίες έχει ισχύ η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία

β) ότι ο δικαιούχος υποχρεούται πριν την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση της β’ δόσης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής (Δ.Κ.Α.) να έχει ολοκληρώσει το 80% των εργασιών

γ) ότι οι περισσότεροι δικαιούχοι αδυνατούν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες εργασίες καθώς λόγω της οικονομικής κρίσης δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια για την εκτέλεση των εργασιών και

δ) ότι μετά την πάροδο του ως άνω καθορισμένου χρονικού διαστήματος θα ανακαλείται η δωρεάν κρατική αρωγή (ακόμα και αν ο δικαιούχος έχει ολοκληρώσει το 80% των εργασιών και δεν έχει λάβει τη β’ δόση της Δ.Κ.Α.)

προκύπτει ως αδήριτη ανάγκη η παράταση ισχύος των αδειών που περιγράφονται στη παράγραφο 20 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014 για εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο προτείνεται να είναι ένα έτος, ήτοι έως 31-12-2017.

Για το Τ.Ε.Ε. /Τμήμα Ν. Αιτωλ/νίας

Ο Πρόεδρος

Ρόκος Κωνσταντίνος

Κοινοποίηση:

  • Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
  • Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος
  • Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ