Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Αγροδιατροφή και Θαλασσοκαλλιέργειες

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Αγροδιατροφή και Θαλασσοκαλλιέργειες

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια, με απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, ένταξη της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5002889, πρόταση που κατέθεσε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων –Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας».

Η Πράξη στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων, αποκτηθεισών γνώσεων, προσόντων /δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024, 1.250 εργαζόμενων σε σχετικές ειδικότητες του κλάδου παρέμβασης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ. Η προτεινόμενη Πράξη εστιάζει στον κλάδο Αγροδιατροφή και Βιομηχανία Τροφίμων, δίνοντας έμφαση στον τομέα της Θαλασσοκαλλιέργειας και αντικείμενο του προτεινόμενου Έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης Πράξης είναι 1.500.000,00 €.

Πρόκειται για  μεγάλη επιτυχία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, της Διοίκησης και των στελεχών του, που μετά από επίπονη προσπάθεια και σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) υπέβαλε ένα συγκροτημένο και πλήρως τεκμηριωμένο τεχνοκρατικά σχέδιο δράσης το οποίο κατετάχθει στη 13η θέση της τελικής οριστικής βαθμολογίας, σε σύνολο περίπου 200 προτάσεων που είχαν υποβληθεί.

Σημειώνουμε δε ότι από τον Επιμελητηριακό χώρο εγκρίθηκαν μόνο 3 προτάσεις μεγάλων Επιμελητηρίων του κέντρου κατατάσσοντας για άλλη μια φορά το Επιμελητήριο μας στο υψηλότερο επίπεδο Πανελλαδικά.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣ