Αυτές είναι οι νέες προθεσμίες για τις 100 δόσεις – Πότε χάνεται η ρύθμιση

Αυτές είναι οι νέες προθεσμίες για τις 100 δόσεις – Πότε χάνεται η ρύθμιση

  • |
ην απόφαση για το νέο καθεστώς απώλειας και προθεσμιών πληρωμής της ρύθμισης των 100 δόσεων προβλέπει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Η απόφαση προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται στις 100 δόσεις με το πρόσφατο ψηφισμένο νόμο με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας με τους δανειστές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων, εξοφλούνται ως ακολούθως: ι) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες. ιι) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες. ιιι) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Από 01.01.2017 μέχρι τις 31.12.2017 η ρύθμιση απόλλυται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση του Ν. 4321/2015 δεν απόλλυται, εάν: α) οι ληξιπρόθεσμες, εκτός ρύθμισης, οφειλές τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, β) ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του, με αίτησή του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, στη πάγια ρύθμιση. Οφειλέτης με συνολικό ύψος βασικών οφειλών (νέων και εντός ρύθμισης άρθρου 1−17 Ν.4321/2015) άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, δύναται να υπαγάγει σε ρύθμιση τις νέες οφειλές του, υφιστάμενης της ρύθμισης του Ν.4321/2015, μόνον εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης. Η σχετική αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των νέων οφειλών πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους υπηρεσία. Η ρύθμιση δεν χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματοςτου τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους. Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν αναλογικά και για τη ρύθμιση προηγούμενη ρύθμιση