Μία ‘’κανονική’’ ευρωπαϊκή χώρα

Μία ‘’κανονική’’ ευρωπαϊκή χώρα

  • |

Γεγονότα και περιστατικά από τις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η μετεκλογική Ελλάδα ολοφάνερα θέλει να μοιάσει εκτραχύνοντας τον εφαρμοσμένο νεοφιλελευθερισμό και την αντεπανάσταση του κεφαλαίου.

Τώρα που οι πρώ­τες (και τε­λευ­ταί­ες;) για το 2023 βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στην Ελ­λά­δα ολο­κλη­ρώ­θη­καν και η σχο­λιο­γρα­φι­κή συ­ζή­τη­ση έχει ανά­ψει για τα πώς και τα γιατί του εκλο­γι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος, πα­ρα­μέ­νει εν πολ­λοίς αδιευ­κρί­νι­στη και ασα­φής μία απο­στρο­φή που σε γε­νι­κές γραμ­μές ακού­στη­κε, γρά­φτη­κε, προ­πα­γαν­δί­στη­κε και προ­ω­θή­θη­κε από όλα τα επι­τε­λεία του­λά­χι­στον των κομ­μά­των που έχουν ασκή­σει κυ­βερ­νη­τι­κή εξου­σία έως σή­με­ρα, πάρα πολύ από τη Νέα Δη­μο­κρα­τία, κυ­ρί­ως όμως τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και σε μι­κρό­τε­ρο βαθμό και το ΠΑ­ΣΟΚ-ΚΙ­ΝΑΛ.

Γιάννης Νικολόπουλος

Ότι, δη­λα­δή, αυτές ει­δι­κά οι εκλο­γές πρέ­πει να ανοί­ξουν τον δρόμο για να γίνει η Ελ­λά­δα, μία ‘’κα­νο­νι­κή­’’ ευ­ρω­παϊ­κή χώρα.

Ένας, σε κάθε πε­ρί­πτω­ση, πολύ εν­δια­φέ­ρων ισχυ­ρι­σμός.

Οφεί­λου­με μά­λι­στα να το­νί­σου­με ότι το κεί­με­νο που θα δια­βά­σε­τε, γρά­φτη­κε πολ­λές ώρες προ­τού κλεί­σουν οι κάλ­πες στην Ελ­λά­δα. Επο­μέ­νως, ο γρά­φων και το πε­ριε­χό­με­νο δεν επη­ρε­ά­ζο­νται από τα τε­λι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών, ούτε από την όποια σχο­λιο­γρα­φι­κή συ­ζή­τη­ση μπο­ρεί να έχει ξε­κι­νή­σει.

Επει­δή πάρα πολ­λοί Έλ­λη­νες και πάρα πολ­λές Ελ­λη­νί­δες έχουν μία μάλ­λον συ­γκε­χυ­μέ­νη ει­κό­να για τη σύγ­χρο­νη Ευ­ρώ­πη, καθώς και τα μέσα μα­ζι­κής πα­ρα­πλά­νη­σης στην Ελ­λά­δα φρο­ντί­ζουν να συ­σκο­τί­ζουν και να δια­στρε­βλώ­νουν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ει­δι­κά για τα κρά­τη-μέ­λη της Ευ­ρω­παϊ­κής Ενω­σης πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο μά­λι­στα του θε­ω­ρού­με­νου ‘’πλού­σιου Βορ­ρά­’’, εκτός κι αν ορι­σμέ­νοι εξ ημών τα­ξι­δέ­ψουν, σπου­δά­σουν ή και ερ­γα­στούν σε αυτά απο­κτώ­ντας άμεση εμπει­ρία και γνώση, ας ανα­τρέ­ξου­με σε με­ρι­κές σχε­τι­κά πρό­σφα­τες εξε­λί­ξεις στις ευ­ρω­παϊ­κές χώρες, προ­κει­μέ­νου να εξε­τά­σου­με ‘’από κο­ντά­’’ και να διευ­κρι­νί­σου­με εν­δε­χο­μέ­νως το πώς θα ήθε­λαν ορι­σμέ­νες πο­λι­τι­κές ηγε­σί­ες την Ελ­λά­δα της ‘’κα­νο­νι­κή­ς’’ ευ­ρω­παϊ­κό­τη­τας.

Είναι ‘’κα­νο­νι­κή­’’ ευ­ρω­παϊ­κή χώρα εκεί­νη που (το πα­ρά­δειγ­μα, η Φιν­λαν­δία) η απερ­χό­με­νη κυ­βέρ­νη­ση της 36χρο­νης πρω­θυ­πουρ­γού, Σάνα Μαρίν, επα­νεκ­κι­νεί το πυ­ρη­νι­κό πρό­γραμ­μα ενέρ­γειας θά­βο­ντας, το­πο­θε­τη­μέ­να σε βα­ρέ­λια και κο­ντέι­νερ, πυ­ρη­νι­κά από­βλη­τα σε υπό­γειους θα­λά­μους και πε­ρά­σμα­τα ακόμη και μέσα στο αρ­χέ­γο­νο δάσος του Τά­μπε­ρε κι ο υπεύ­θυ­νος υπουρ­γός δη­λώ­νει ευ­θαρ­σώς ότι ‘’λύ­σα­με (!) το πρό­βλη­μα των απο­βλή­των μόνο για εί­κο­σι, ει­κο­σι­πέ­ντε χρό­νια, ίσως και λι­γό­τε­ρα. Η επό­με­νη γενιά Φιν­λαν­δών ας ανα­λά­βει τότε τις δικές τις ευ­θύ­νες για να επι­λύ­σει το πρό­βλη­μα που θα κλη­ρο­νο­μή­σει δη­λα­δή το πού θα πάνε τα από­βλη­τα των πυ­ρη­νι­κών σταθ­μώ­ν’’.

Είναι ‘’κα­νο­νι­κή­’’ ευ­ρω­παϊ­κή χώρα εκεί­νη που (το πα­ρά­δειγ­μα, η Νορ­βη­γία που είναι μεν και εκτός ΕΕ και εκτός ευρώ, αλλά λαμ­βά­νει επι­δο­τή­σεις μέσω Ευ­ρω­παϊ­κής Ζώνης Ελεύ­θε­ρων Συ­ναλ­λα­γών και επι­χει­ρή­σε­ων…) υπο­χρε­ώ­νει έφη­βους μα­θη­τές ηλι­κί­ας 15, 16 και 17 ετών, να ερ­γα­στούν αμι­σθί, εντός του σχο­λι­κού προ­γράμ­μα­τος και κατά πα­ρά­βα­ση των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων, σε επι­χει­ρή­σεις για πα­ρά­δειγ­μα, ιχθυο­καλ­λιέρ­γειας προ­κει­μέ­νου και η επι­χεί­ρη­ση και το δευ­τε­ρο­βάθ­μιο σχο­λείο να ει­σπρά­ξουν και να μοι­ρα­στούν σε συ­νερ­γα­σία με εμπο­ρι­κά επι­με­λη­τή­ρια και διευ­θύν­σεις δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης τις σχε­τι­κές ευ­ρω­ε­νω­σια­κές επι­δο­τή­σεις που αφο­ρούν απο­κλει­στι­κά σε θέ­σεις ‘’μα­θη­τεί­α­ς’’ και όχι μό­νι­μης ερ­γα­σί­ας ανη­λί­κων ή ενη­λί­κων ερ­γα­ζο­μέ­νων;

Είναι ‘’κα­νο­νι­κή­’’ ευ­ρω­παϊ­κή χώρα εκεί­νη που (το πα­ρά­δειγ­μα, η Ολ­λαν­δία) πα­ρό­τι έχουν συλ­λη­φθεί επι­τό­που οι δύο φυ­σι­κοί αυ­τουρ­γοί της δο­λο­φο­νί­ας δια­κε­κρι­μέ­νου δη­μο­σιο­γρά­φου, οι έρευ­νες καρ­κι­νο­βα­τούν εδώ και δύο χρό­νια για τους ηθι­κούς αυ­τουρ­γούς, καθώς αυτές αγ­γί­ζουν την ολ­λαν­δο-μα­ρο­κι­νή μαφία ναρ­κω­τι­κών, την ιτα­λι­κή Ντρά­γκε­τα, ορι­σμέ­να διά­ση­μα δι­κη­γο­ρι­κά γρα­φεία ξε­πλύ­μα­τος βρώ­μι­κου χρή­μα­τος, ανώ­τα­τους αξιω­μα­τι­κούς της αστυ­νο­μί­ας και συ­γκε­κρι­μέ­να πο­λι­τι­κά πρό­σω­πα της ακρο-κε­ντρο-Δε­ξιάς της χώρας;

Είναι ‘’κα­νο­νι­κή­’’ ευ­ρω­παϊ­κή χώρα εκεί­νη που (πάλι η Ολ­λαν­δία, συ­γκε­κρι­μέ­να η πό­λη-κρα­τί­διο του Άμ­στερ­νταμ) η το­πι­κή συ­γκυ­βέρ­νη­ση Σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τών- Πρά­σι­νων Αρι­στε­ρών και κε­ντρώ­ων φι­λε­λεύ­θε­ρων Δη­μο­κρα­τών του 1966 (οι ίδιοι είναι και εταί­ροι στην εθνι­κή κυ­βέρ­νη­ση της Κε­ντρο­δε­ξιάς με πρω­θυ­πουρ­γό τον Μαρκ Ρούτε) ανα­κοι­νώ­νει στις 25 Απρι­λί­ου, οκτα­ε­τές σχέ­διο εκτε­τα­μέ­νης ανά­πλα­σης, ανα­κα­τα­σκευών και πο­λε­ο­δο­μι­κών προ­σαρ­μο­γών, με πρό­σχη­μα την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή και τη στε­γα­στι­κή κρίση και πραγ­μα­τι­κό άξονα τον υπερ­του­ρι­σμό και τις υπη­ρε­σί­ες που εξα­πλώ­νο­νται, και το­νί­ζει (η σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της το­πι­κής συ­γκυ­βέρ­νη­σης) πως το 40% των πόρων που θα προ­έλ­θουν απο­κλει­στι­κά από διε­θνείς ‘’ε­πεν­δυ­τέ­ς’’ και πα­γκό­σμια ‘’κε­φά­λαια­’’ θα συ­νε­πά­γε­ται και την εκ­χώ­ρη­ση του 40% των δη­μό­σιων εκτά­σε­ων της ‘’νέας και ανα­μορ­φω­μέ­νη­ς’’ πόλης στους ίδιους ‘’ε­πεν­δυ­τέ­ς’’ και τα ίδια ‘’κε­φά­λαια­’’ από το 2031 και για τα επό­με­να του­λά­χι­στον 49 χρό­νια;

Είναι ‘’κα­νο­νι­κή­’’ ευ­ρω­παϊ­κή χώρα εκεί­νη που (ξανά η Ολ­λαν­δία) τα πα­νε­πι­στή­μια ‘’τύ­που Χάρ­βαρντ’’ τα λε­γό­με­να στην Ελ­λά­δα ‘’μη-κρα­τι­κά­’’ χρε­ώ­νουν, σε προ­πτυ­χια­κό επί­πε­δο, δί­δα­κτρα και στέ­γα­ση κλι­μα­κω­τά και κάθε έτος, από 4.000 ευρώ τον χρόνο (τμή­μα­τα κοι­νω­νιο­λο­γί­ας) έως 26.000 ευρώ τον χρόνο (πέμ­πτο έτος Ια­τρι­κής στο ‘’κα­τα­ρα­μέ­νο­’’ Μά­α­στρι­χτ), με απο­τέ­λε­σμα οι φοι­τη­τές να ερ­γά­ζο­νται σε δύο-τρεις δου­λειές ή να κα­τα­φεύ­γουν στις χο­ρη­γί­ες ‘’από funds’’ ή τον τρα­πε­ζι­κό δα­νει­σμό, συν­θή­κη που επι­βάλ­λε­ται λόγω των σχε­τι­κών απο­φά­σε­ων για τα δί­δα­κτρα και το κό­στος σπου­δών που έχουν προ­έλ­θει από κο­σμη­τεί­ες, πρυ­τα­νεί­ες, συμ­βού­λια, εται­ρι­κές πα­ρεμ­βά­σεις πχ της Philips στο Τε­χνο­λο­γι­κό Πα­νε­πι­στή­μιο του Αϊ­ντ­χό­φεν στο οποίο η εται­ρεία δια­θέ­τει με­το­χο­με­ρί­δια,

πα­νε­πι­στη­μια­κές εντέ­λει διοι­κή­σεις στις οποί­ες σε πλεί­στες πε­ρι­πτώ­σεις κυ­ριαρ­χεί ή συ­μπο­ρεύ­ε­ται με την Κε­ντρο­δε­ξιά η εν ευ­ρεία εν­νοία ‘’πα­νε­πι­στη­μια­κή Αρι­στε­ρά­’’ Σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τών, Σο­σια­λι­στών, Αρι­στε­ρών (πρά­σι­νων τε και κόκ­κι­νων), κα­τά­στα­ση που έχει οδη­γή­σει για πα­ρά­δειγ­μα τη σπου­δα­στι­κή κομ­μα­τι­κή νε­ο­λαία του πάλαι ποτέ πολύ μα­οϊ­κού και επα­να­στα­τι­κού Σο­σια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος να κη­ρύ­ξει ‘’ε­κλο­γι­κή απερ­γία-απο­χή­’’ στις πρό­σφα­τες αυ­το­διοι­κη­τι­κές και γε­ρου­σια­στι­κές εκλο­γές, επει­δή ‘’ούτε η ηγε­σία του δικού μας κόμ­μα­τος δεν έχει στην πρώτη γραμ­μή της πο­λι­τι­κής πάλης τα προ­βλή­μα­τα μας – τις σπου­δές, τη στέγη, την απα­σχό­λη­ση, τα εξω­φρε­νι­κά ενοί­κια και δί­δα­κτρα που κα­λού­μα­στε να πλη­ρώ­σου­με­’’;

(απα­ραί­τη­τη ση­μεί­ω­ση : από το 2017 έως σή­με­ρα, σε όλες τις εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις, η πολ­λα­πλά κομ­μα­τι­κή και κοι­νο­βου­λευ­τι­κά εκ­προ­σω­πού­με­νη Κε­ντρο­α­ρι­στε­ρά της Ολ­λαν­δί­ας έχει χάσει ακρι­βώς το 50% της δύ­να­μής της, σε ψή­φους και έδρες, πο­σο­στό που στις ηλι­κί­ες 18-34 ετών ανε­βαί­νει στο 70%).

Όλα τα πα­ρα­πά­νω στοι­χεία και γε­γο­νό­τα θα μπο­ρού­σαν να συ­μπε­ρι­λη­φθούν στο άμεσο μέλ­λον (ή μήπως και το παρόν…) και να δια­μορ­φώ­σουν την ‘’κα­νο­νι­κά­’’ ευ­ρω­παϊ­κή Ελ­λά­δα μετά τις εκλο­γές που μόλις ολο­κλη­ρώ­θη­καν (και εσείς που δια­βά­ζε­τε, γνω­ρί­ζε­τε το απο­τέ­λε­σμά τους) ή όσες πι­θα­νώς θα ακο­λου­θή­σουν μέσα στο 2023; Και θα ήταν ο πα­ρα­πά­νω πε­ρι­γρα­φό­με­νος εφιάλ­της το ‘’μέλ­λο­ν’’ που όντως επι­θυ­μούν και δια­λέ­γουν σή­με­ρα, ει­δι­κά οι νέες γε­νιές των Ελ­λή­νων και των Ελ­λη­νί­δων ή όσων με­τα­να­στών ζουν και δρα­στη­ριο­ποιού­νται όχι επί ίσοις όροις στην Ελ­λά­δα;

/rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.