Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προσκύνησε στην «Αγιά Σοφιά»

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προσκύνησε στην «Αγιά Σοφιά»

  • |

Το τελευταίο χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από τη μνημονιακή στροφή στις 13 Ιούλη, ήταν ότι το κόμμα θα πρωτοστατήσει στο μέτωπο «κατά της διαπλοκής». Δυστυχώς, τα νέα στον τομέα αυτό είναι εξίσου κακά με όσα έρχονται από την οικονομική – κοινωνική πολιτική. Εξερχόμενος από τη συνάντησή του με τη Ρένα Δούρου, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο λεγόμενος «ισχυρός ανήρ» της ΑΕΚ (όχι «πρόεδρος» ούτε «ιδιοκτήτης», μιας και υπάρχει το τυπικό ασυμβίβαστο, λόγω της εξίσου «γκρίζας» συμμετοχής του στην ιδιοκτησία του ΟΠΑΠ), δήλωσε απολύτως ευχαριστημένος και έτοιμος να μετονομάσει το γήπεδο της ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια από «Αγιά Σοφιά» σε «Δούρου Αρένα»!

Η επι­δί­ω­ξη του Με­λισ­σα­νί­δη είναι σαφής: να απο­κτή­σει την κυ­ριό­τη­τα ενός γη­πέ­δου, το οποίο θα ανε­γερ­θεί πάνω σε οι­κό­πε­δο που πα­ρα­χω­ρεί το Δη­μό­σιο (με πα­ρα­χω­ρη­τή­ριο προς την Ερα­σι­τε­χνι­κή ΑΕΚ) και η ανέ­γερ­σή του θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί απο­κλει­στι­κά από το Δη­μό­σιο! Έστω και αν τα 20 εκατ. ευρώ που διεκ­δι­κεί (ως πρώτη δόση) ο «ισχυ­ρός ανήρ» της ΑΕΚ ανοί­γουν το δρόμο για τη μελ­λο­ντι­κή πα­ρα­χώ­ρη­ση των 200 εκατ. ευρώ από την Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής, προς χρη­μα­το­δό­τη­ση του «εκ­συγ­χρο­νι­σμού» πο­δο­σφαι­ρι­κών γη­πέ­δων των άλλων «ισχυ­ρών αν­δρών» άλλων ΠΑΕ…

Πριν από ένα χρόνο, αυτή η εξέ­λι­ξη θα έμοια­ζε αδια­νό­η­τη.

Όταν οι λι­βυ­κές αρχές βομ­βάρ­δι­σαν ένα «μυ­στή­ριο» τάν­κερ που προ­σέγ­γι­ζε «στη ζούλα» τις ακτές της Λι­βύ­ης, ο (τότε) διευ­θυ­ντής της «Αυγής» Νίκος Φίλης δεν δί­στα­σε να κα­το­νο­μά­σει τον Δ. Με­λισ­σα­νί­δη και να τον κα­ταγ­γεί­λει για λα­θρε­μπό­ριο πε­τρε­λαί­ου. Οι κα­ταγ­γε­λί­ες είχαν σαν απο­τέ­λε­σμα αγωγή εκ μέ­ρους του Με­λισ­σα­νί­δη (αλή­θεια, τι γί­νε­ται με αυτή την υπό­θε­ση;..) αλλά και ένα κύμα συ­μπα­ρά­στα­σης όλων των κε­ντρι­κών στε­λε­χών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προς τον Ν. Φίλη, που συν­δυα­ζό­ταν με προει­δο­ποι­ή­σεις ότι το «πάρτι» της λα­θρε­μπο­ρί­ας πε­τρε­λαιο­δει­δών θα λάβει αμέ­σως τέλος την επο­μέ­νη των εκλο­γών.

Όταν οι ιδιο­κτή­τες των πρα­κτο­ρεί­ων του ΟΠΑΠ επι­σκέ­φτη­καν (λίγες βδο­μά­δες πριν τις εκλο­γές της 25ης Ια­νουα­ρί­ου) τον Αλέξη Τσί­πρα, ο πρό­ε­δρος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δή­λω­σε τότε την αντί­θε­σή του με την εγκα­τά­στα­ση «κου­λο­χέ­ρη­δων» στα πρα­κτο­ρεία του Ορ­γα­νι­σμού και προει­δο­ποί­η­σε ότι η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΠΑΠ θα επα­νε­ξε­τα­στεί «από μη­δε­νι­κή βάση» την επο­μέ­νη της νίκης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Σε αυτά τα πλαί­σια, η Πο­λι­τι­κή Γραμ­μα­τεία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τά­χθη­κε (κατά πλειο­ψη­φία) ενά­ντια στο συμ­βι­βα­σμό με τα σχέ­δια του Με­λισ­σα­νί­δη για το γή­πε­δο στη Ν. Φι­λα­δέλ­φεια, συν­δέ­ο­ντας την υπό­θε­ση της «Αγιάς Σο­φιάς» με τις υπο­θέ­σεις της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του ΟΠΑΠ αλλά και της μα­ζι­κής λα­θρε­μπο­ρί­ας στο χώρο των πε­τρε­λαιοει­δών. Αυτή τη γραμ­μή ακο­λου­θού­σαν άλ­λω­στε και τα μέλη της Π.Γ. που, ως ομι­λη­τές, συ­νέ­βα­λαν στο να σπά­σει η τρο­μο­κρα­τία ενά­ντια στην προ­ε­κλο­γι­κή κα­μπά­νια του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πέριξ της Ν. Φι­λα­δέλ­φειας.

Όμως την επο­μέ­νη των εκλο­γών άρ­χι­σε μια «βίαιη ωρί­μαν­ση» του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και στα θέ­μα­τα αυτά:

-Ο αρ­μό­διος για θέ­μα­τα Αθλη­τι­σμού υπουρ­γός Σταύ­ρος Κο­ντο­νής δη­λώ­νει ότι επι­χει­ρεί να «πα­τά­ξει τη δια­φθο­ρά» στο χώρο του πο­δο­σφαί­ρου κά­νο­ντας ότι δεν βλέ­πει τον «ελέ­φα­ντα» που έχει εγκα­τα­στα­θεί στον προ­θά­λα­μο του γρα­φεί­ου του: την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΠΑΠ!

-Ο Δ. Με­λισ­σα­νί­δης απέ­κτη­σε με συ­νο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες (και ευ­τε­λές τί­μη­μα) το Ιπ­πο­δρο­μια­κό Στοί­χη­μα, αλλά και τους χώ­ρους του ΟΔΙΕ (εκα­το­ντά­δες στρέμ­μα­τα στο Μαρ­κό­που­λο, που συ­νι­στούν το κα­λύ­τε­ρο «φι­λέ­το» της Ατ­τι­κής ύστε­ρα από το Ελ­λη­νι­κό).

-Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ ενέ­κρι­νε, με επί­σης συ­νο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες, τις άδειες για χι­λιά­δες gaming hall, δη­λα­δή πρα­κτο­ρεία του ΟΠΑΠ με εγκα­τε­στη­μέ­νους «κου­λο­χέ­ρη­δες», κά­νο­ντας το βήμα που καμιά κυ­βέρ­νη­ση μέχρι τότε δεν είχε τολ­μή­σει να κάνει.

-Ο εμ­βλη­μα­τι­κός -λόγω των στε­νών σχέ­σε­ών του με τον Αλέξη Τσί­πρα- υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας Αλέ­κος Φλα­μπου­ρά­ρης απο­λαμ­βά­νει τα «μα­τσά­κια» του στο ΟΑΚΚΑ δίπλα στον «Τίγρη» περ­νώ­ντας «σφουγ­γά­ρι της αμνη­στί­ας» πάνω στις ιστο­ρί­ες που συ­νο­δεύ­ουν τον «ισχυ­ρό άνδρα» της ΑΕΚ.

-Το ΣτΕ απέρ­ρι­ψε προ­σφυ­γή κα­τοί­κων της Ν. Φι­λα­δέλ­φειας κατά της πα­ρα­χώ­ρη­σης στρεμ­μά­των δά­σους του Άλ­σους με στόχο να «αυ­γα­τί­σει» το οι­κό­πε­δο της «Αγιάς Σο­φιάς».

Και τώρα έρ­χε­ται η στιγ­μή να φτά­σου­με στο «ψητό»: η «Δι­κέ­φα­λος ΑΕ» (η εται­ρεία του «ισχυ­ρού αν­δρός» στην οποία η Ερα­σι­τε­χνι­κή ΑΕΚ έχει πα­ρα­χω­ρή­σει την κυ­ριαρ­χία επί του γη­πέ­δου) ζη­τά­ει «μπρο­στάν­τζα» τα 20 εκατ. ευρώ της επι­χο­ρή­γη­σης από τη πε­ρι­φε­ρειάρ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Ρένα Δού­ρου, για να «αρ­χί­σουν οι δου­λειές» ανέ­γερ­σης του γη­πέ­δου.

Όλα δεί­χνουν ότι ο «νέος ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ» τα βρήκε με τον Με­λισ­σα­νί­δη! Η δή­λω­ση του «Τίγρη», αλλά και οι τί­τλοι των δικών του αθλη­τι­κών εφη­με­ρί­δων προ­δι­κά­ζουν για μια κά­ποια υπό­σχε­ση εκ μέ­ρους της κ. Δού­ρου.

Ωστό­σο, όλοι οφεί­λουν να γνω­ρί­ζουν κάτι: Αν τα δώ­σουν στον Με­λισ­σα­νί­δη, θα είναι αδύ­να­τον, μετά, να μην τα δώ­σουν στον Αλα­φού­ζο (για την ανα­κα­τα­σκευή του «Από­στο­λος Νι­κο­λα­ΐ­δης» στην Αλε­ξάν­δρας), στις άλλες ΠΑΕ που παίρ­νουν σειρά και τε­λι­κά στον… Μα­ρι­νά­κη που κα­ρα­δο­κεί για ανα­νέ­ω­ση της «κυ­ριαρ­χί­ας» του πάνω στο «Γ. Κα­ραϊ­σκά­κης» με πρό­σχη­μα τα έργα επέ­κτα­σης και εκ­συγ­χρο­νι­σμού των κερ­κί­δων του. Τα 200 εκατ. ευρώ που έχει εγ­γρά­ψει στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της Πε­ρι­φέ­ρειας γι’ αυτόν τον «ευ­γε­νή σκοπό» ο Σγου­ρός ίσως απο­δει­χτούν λίγα.

Είναι όμως «λίγα»; Θυ­μί­ζου­με ότι 200 εκατ. ευρώ είναι το σύ­νο­λο της δα­πά­νης που έχει εγκρι­θεί για όλες τις πα­ρεμ­βά­σεις αντι­με­τώ­πι­σης της «αν­θρω­πι­στι­κής κρί­σης»! Είναι επί­σης το δι­πλά­σιο ποσόν από το απαι­τού­με­νο για τις ανα­γκαί­ες προ­σλή­ψεις για­τρών και νο­ση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού σε όλα τα νο­σο­κο­μεία της χώρας, ποσόν που ακόμη δεν έχει εγκρι­θεί. Έχουν το δι­καί­ω­μα ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και η Ρένα Δού­ρου να δια­θέ­σουν αυτό το ποσόν στους «εντι­μό­τα­τους» βα­ρό­νους του πο­δο­σφαί­ρου;

Υ.Γ. 1 Προς απο­φυ­γήν πα­ρε­ξη­γή­σε­ων, δη­λώ­νου­με ότι εν­θυ­μού­μα­στε ποιοι, μέσα στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ήταν υπέρ των συ­να­ντή­σε­ων με τον Μα­ρι­νά­κη στις πα­ρα­μο­νές των Πε­ρι­φε­ρεια­κών εκλο­γών και ποιοι ενα­ντιώ­θη­καν έντο­να σ’ αυτές, το­νί­ζο­ντας τότε, όπως και τώρα, ότι η Αρι­στε­ρά δεν είναι δυ­να­τόν να συμ­φι­λιω­θεί με τους «ολι­γάρ­χες» κάθε από­χρω­σης…

Υ.Γ. 2 Η ανα­κοί­νω­ση της Πε­ρι­φέ­ρειας θέτει ως προ­ϋ­πό­θε­ση για να προ­χω­ρή­σει η «δου­λειά» την τή­ρη­ση της πο­λε­ο­δο­μι­κής νο­μι­μό­τη­τας. Να δούμε πώς θα «βο­λέ­ψουν» μέσα σε έναν πα­ρα­δο­σια­κό οι­κι­σμό όπου απα­γο­ρεύ­ε­ται κάθε οι­κο­δο­μή με ύψος με­γα­λύ­τε­ρο των 12 μέ­τρων έναν τε­ρά­στιο όγκο ύψους έως και 30 μέ­τρων και τέσ­σε­ρις πυ­λώ­νες ύψους έως και 80 μέ­τρων! Όσο για τις συ­γκοι­νω­νια­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις, όπως και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις ασφά­λειας των φι­λά­θλων και των πε­ριοί­κων, άσ’ τα να πάνε…

Υ.Γ. 3 Αλή­θεια, ποιος αγο­ρά­ζει πέριξ της Ν. Φι­λα­δέλ­φειας εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­να ερ­γο­στά­σια, άδεια οι­κό­πε­δα και όποιον άλλο χώρο βρει δια­θέ­σι­μο;..

Αντώνης Νταβανέλος