Πανεκπαιδευτικό κίνημα απέναντι στο νομοσχέδιο Γαβρόγλου!

Πανεκπαιδευτικό κίνημα απέναντι στο νομοσχέδιο Γαβρόγλου!

  • |

Τις τελευταίες εβδομάδες σύσσωμο το εκπαιδευτικό κίνημα βγήκε στο δρόμο ενάντια στο νομοσχέδιο Γαβρόγλου και τη μνημονιακή επίθεση που συντελείται τόσο απέναντι στην ίδια τη δημόσια εκπαίδευση, όσο και στους λειτουργούς της.

Οι στο­χεύ­σεις του νο­μο­σχε­δί­ου σχε­τι­κά με τα νέα κρι­τή­ρια διο­ρι­σμών των ανα­πλη­ρω­τών κα­θη­γη­τών/τριών, καθώς και τις συγ­χω­νεύ­σεις ή κα­ταρ­γή­σεις τμη­μά­των, που προ­ω­θεί, είναι ξε­κά­θα­ρες και εξυ­πη­ρε­τούν τη διά­σπα­ση του εκ­παι­δευ­τι­κού κι­νή­μα­τος και την υπο­βάθ­μι­ση της δη­μό­σιας εκ­παί­δευ­σης.

Άρης Κολυτάς

Το νο­μο­σχέ­διο

Το νέο σύ­στη­μα διο­ρι­σμών για τους ανα­πλη­ρω­τές, όπως προ­τεί­νε­ται από το νο­μο­σχέ­διο, πέραν του ότι απο­τε­λεί αγκά­θι ερ­γα­σια­κής επι­σφά­λειας και ελα­στι­κο­ποί­η­σης, δη­μιουρ­γεί στους νέους αν­θρώ­πους μια συν­θή­κη κοι­νω­νι­κού κα­νι­βα­λι­σμού. Το πτυ­χίο και η προ­ϋ­πη­ρε­σία υπο­βαθ­μί­ζο­νται στο βωμό των ακα­δη­μαϊ­κών προ­σό­ντων, οδη­γώ­ντας στον απο­κλει­σμό από τη δυ­να­τό­τη­τα διο­ρι­σμού έναν τε­ρά­στιο αριθ­μό ανα­πλη­ρω­τών. Συ­γκε­κρι­μέ­να, με την υπο­μο­ριο­δό­τη­ση/απα­ξί­ω­ση του πτυ­χί­ου σε σχέση με άλλα ακα­δη­μαϊ­κά χαρ­τιά, το πτυ­χίο κα­θί­στα­ται ανα­γκαία, αλλά όχι ικανή προ­ϋ­πό­θε­ση για δου­λειά, αφού απαι­τού­νται επι­πρό­σθε­τα ακα­δη­μαϊ­κά προ­σό­ντα που μπο­ρεί ακόμη και να στε­ρού­νται συ­νά­φειας με το αρ­χι­κό αντι­κεί­με­νο σπου­δών.

Αυτό έχει ως απο­τέ­λε­σμα οι φοι­τη­τές που βρι­σκό­μα­στε σε κα­θη­γη­τι­κές σχο­λές, να μπαί­νου­με σε έναν διαρ­κή αγώνα από­κτη­σης προ­σό­ντων. Το υπουρ­γείο αδια­φο­ρεί για το αν θα πρέ­πει να βά­λου­με βαθιά το χέρι μέσα στην τσέπη για την από­κτη­ση αυτών των προ­σό­ντων είτε πλη­ρώ­νο­ντας τα δί­δα­κτρα των με­τα­πτυ­χια­κών, είτε με­τα­να­στεύ­ο­ντας στο εξω­τε­ρι­κό για σπου­δές, προ­κει­μέ­νου απλώς να διο­ρι­στού­με σε ένα σχο­λείο. Με το νο­μο­σχέ­διο αυτό μας κα­τευ­θύ­νει σε μια λο­γι­κή κα­τάρ­τι­σης-επα­να­κα­τάρ­τι­σης και από­κτη­σης εγ­γρά­φων, που θα πι­στο­ποιούν ότι «υπε­ρέ­χου­με των υπο­λοί­πων». Κάπως έτσι εμπε­δώ­νε­ται η αντί­λη­ψη ότι «δεν χρειά­ζε­ται να πα­λέ­ψου­με όλοι μαζί» για κα­λύ­τε­ρη δη­μό­σια εκ­παί­δευ­ση, αλλά «θα τα κα­τα­φέ­ρω μόνος μου, κό­ντρα σε όλους τους υπό­λοι­πους».

Οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις

Παρ’ όλα αυτά, όαση στην κι­νη­μα­τι­κή ύφεση της πε­ριό­δου απο­τέ­λε­σαν οι δυ­να­μι­κές και μα­ζι­κές αντι­δρά­σεις απέ­να­ντι στο νο­μο­σχέ­διο. Στο προ­σκή­νιο ήρθε ένας πο­λύ­μορ­φος αγώ­νας από ανα­πλη­ρω­τές, μό­νι­μους και αδιό­ρι­στους εκ­παι­δευ­τι­κούς, καθώς και από φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους. Η νε­ο­λαία από την πρώτη στιγ­μή στά­θη­κε στο πλευ­ρό των ανα­πλη­ρω­τών, καθώς πλή­θος μα­θη­τών βρέ­θη­κε στο δρόμο μαζί με τους κα­θη­γη­τές του, ενώ αρ­κε­τοί φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι είχαν μα­ζι­κή πα­ρου­σία στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις.

Βα­σι­κός κορ­μός αυτών των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων υπήρ­ξε το τρι­ή­με­ρο απερ­γιών που προ­κη­ρύ­χθη­κε από τις ομο­σπον­δί­ες των εκ­παι­δευ­τι­κών στις 11, 14 και 17 Γε­νά­ρη. Απερ­γί­ες που συ­νο­δεύ­τη­καν από συλ­λα­λη­τή­ρια εξαι­ρε­τι­κής μα­ζι­κό­τη­τας και ζω­ντά­νιας. Με σύν­θη­μα «μα­ζι­κοί διο­ρι­σμοί εκ­παι­δευ­τι­κών» κα­θη­γη­τές, φοι­τη­τές και μα­θη­τές δια­τρά­νω­σαν τη δια­φω­νία τους με το νο­μο­σχέ­διο και ξα­να­έ­δω­σαν κι­νη­μα­τι­κό χρώμα στους δρό­μους, πράγ­μα που εί­χα­με να δούμε καιρό. Απέ­να­ντι σε αυτή τη δυ­να­μι­κή η κυ­βέρ­νη­ση έδει­ξε αμέ­σως τα δό­ντια της με ένα ισχυ­ρό κύμα κα­τα­στο­λής, που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τραυ­μα­τι­σμούς εκ­παι­δευ­τι­κών στις 11 και στις 14 Γε­νά­ρη.

Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στις 17, ημέρα ψή­φι­σης του νο­μο­σχε­δί­ου, δεν έγινε καν δεκτό το ψή­φι­σμα των ανα­πλη­ρω­τών στη βουλή. Αυτή η στάση όμως δεν εμπό­δι­σε το ξε­δί­πλω­μα έντο­νης κι­νη­μα­τι­κής πα­ρου­σί­ας και αυ­τε­νέρ­γειας, που πρό­σθε­σε αυ­το­πε­ποί­θη­ση στον αγώνα. Η κα­τά­λη­ψη της πρυ­τα­νεί­ας από το συ­ντο­νι­σμό ανα­πλη­ρω­τών, αδιό­ρι­στων κα­θη­γη­τών και φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, ως κέ­ντρου αγώνα, καθώς και οι μα­ζι­κές συ­νε­λεύ­σεις που εκτυ­λί­χθη­καν σε αυτή ύστε­ρα από κάθε συλ­λα­λη­τή­ριο, υπήρ­ξαν κομ­βι­κές. Συμ­βο­λι­κό απο­τύ­πω­μα του κι­νή­μα­τος των εκ­παι­δευ­τι­κών υπήρ­ξε επί­σης και η πα­ρέμ­βα­ση του συ­ντο­νι­σμού στην ΕΡΤ το Σάβ­βα­το 12/1, όπου ο εκ­πρό­σω­πός του, συ­νο­δευό­με­νος από πανό και συν­θή­μα­τα, εξέ­θε­σε τις με­θο­δεύ­σεις τις κυ­βέρ­νη­σης και κά­λε­σε την κοι­νω­νία σε ανοι­χτή στή­ρι­ξη.

Η συ­νέ­χεια

Κρί­νε­ται ανα­γκαίο, το κί­νη­μα, που ξε­δι­πλώ­θη­κε το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, να μη μου­διά­σει ύστε­ρα από την ψή­φι­ση του νο­μο­σχε­δί­ου, αλλά να διεκ­δι­κή­σει τη μη εφαρ­μο­γή και την ανα­τρο­πή του με ένα πα­νεκ­παι­δευ­τι­κό μέ­τω­πο κα­θη­γη­τών, φοι­τη­τών και μα­θη­τών. Παρά τις δυ­σκο­λί­ες, ο αγώ­νας πρέ­πει να κλι­μα­κω­θεί και να γε­νι­κευ­θεί, καθώς η ελα­στι­κο­ποί­η­ση των ερ­γα­σια­κών συν­θη­κών μιας τόσο με­γά­λης με­ρί­δας δη­μο­σί­ων υπαλ­λή­λων θα επη­ρε­ά­σει σε βάθος χρό­νου τους πά­ντες. Ο αγώ­νας των ανα­πλη­ρω­τών θα πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει την αιχμή του δό­ρα­τος απέ­να­ντι στη συ­νο­λι­κή νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη επί­θε­ση στην εκ­παί­δευ­ση, αλλά και συ­νο­λι­κά την κοι­νω­νία.

Η φοι­τη­τι­κή Αρι­στε­ρά οφεί­λει να επα­νε­νερ­γο­ποι­ή­σει τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους και να φέρει το κί­νη­μα των ανα­πλη­ρω­τών και αδιό­ρι­στων εκ­παι­δευ­τι­κών μέσα στις σχο­λές, ακόμη και ως ει­κό­να του μέλ­λο­ντος. Τα μνη­μό­νια της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είναι πα­ρό­ντα και συ­νε­χί­ζουν να πλήτ­τουν τη δη­μό­σια εκ­παί­δευ­ση, όσο κι αν οι υπουρ­γοί του δια­μη­νύ­ουν το αντί­θε­το. Μόνη απά­ντη­ση στα σχέ­διά τους είναι οι συλ­λο­γι­κές διεκ­δι­κή­σεις για μό­νι­μους και μα­ζι­κούς διο­ρι­σμούς, με βα­σι­κά κρι­τή­ρια το πτυ­χίο και την προ­ϋ­πη­ρε­σία. Ένα πρώτο ρα­ντε­βού για τη συ­νέ­χι­ση του αγώνα θα απο­τε­λέ­σει το κά­λε­σμα του συ­ντο­νι­σμού των ανα­πλη­ρω­τών το Σάβ­βα­το 26/1 στα Προ­πύ­λαια, για να δοθεί εκ νέου μία ηχηρή απά­ντη­ση στο νο­μο­σχέ­διο. Πρέ­πει όλοι και όλες να εί­μα­στε εκεί.

rproject.gr