Μίζες και εξοπλιστικά: Όταν το μαύρο δένδρο καλύπτει το κατάμαυρο δάσος

Μίζες και εξοπλιστικά: Όταν το μαύρο δένδρο καλύπτει το κατάμαυρο δάσος

  • |

Mε αφορμή την «κρίση των Ιμίων», οι ελληνικές κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ) σχεδίασαν και εκτέλεσαν ένα κολοσσιαίο πρόγραμμα πολεμικών αγορών

Η προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση του πρώην υπουρ­γού Άμυ­νας και Οι­κο­νο­μι­κών στις «ση­μι­το­εκ­συγ­χρο­νι­στι­κές» κυ­βερ­νή­σεις του ΠΑΣΟΚ, Γιάν­νου Πα­πα­ντω­νί­ου λόγω της αδυ­να­μί­ας αι­τιο­λό­γη­σης πε­ρί­που 2,8 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ελ­βε­τι­κών φρά­γκων, που βρέ­θη­καν σε λο­γα­ρια­σμούς του με συν­δι­καιού­χο τη σύ­ζυ­γό του, επα­νέ­φε­ρε στο προ­σκή­νιο τη δια­φθο­ρά, τις μίζες για την ανά­θε­ση έργων σχε­τι­ζό­με­νων με τις πο­λε­μι­κές προ­μή­θειες της χώρας και τη δια­σπά­θι­ση του δη­μό­σιου χρή­μα­τος στα δια­δο­χι­κά, εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα τα οποία έχουν χρυ­σο­πλη­ρώ­σει στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι μι­σθω­τοί, οι συ­ντα­ξιού­χοι, οι ερ­γα­ζό­με­νοι αυτής της χώρας.

Γιάννης Νικολόπουλος

Το θέμα όμως και κυ­ρί­ως η ουσία του πράγ­μα­τος έγκει­ται ακρι­βώς εκεί, όπου δεν επι­θυ­μεί κα­νείς «υπεύ­θυ­νος» να θέσει το δά­χτυ­λο επί τον τύπον των ήλων –οι πε­ρι­πτώ­σεις (προ­χθές) Άκη Τσο­χα­τζό­που­λου και (σή­με­ρα) Γιάν­νου Πα­πα­ντω­νί­ου θυ­μί­ζουν μύγες που επι­πλέ­ουν σε ένα προ πολ­λού ξι­νι­σμέ­νο και δη­λη­τη­ρια­σμέ­νο πο­τή­ρι γάλα (αμυ­ντι­κές-πο­λε­μι­κές δα­πά­νες της Ελ­λά­δας). Είναι «εύ­κο­λο» να κα­ταγ­γέλ­λεις τις μύγες, όταν κατά τα άλλα το γάλα είναι σκέ­τος θά­να­τος –οι­κο­νο­μι­κός, κοι­νω­νι­κός, ζέων και φι­λο­πό­λε­μος.

Το μι­κρο­ελ­λα­δι­κό (παρα)κρά­τος είναι ο αστα­κός (και ο νταής) των Βαλ­κα­νί­ων και ο κα­λύ­τε­ρος πρό­θυ­μος σύμ­μα­χος. δη­λα­δή κα­ταρ­χήν πε­λά­της και συν­δια­μορ­φω­τής στα πο­λε­μο­χα­ρή, ενερ­γεια­κά σχέ­δια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η χώρα που υπο­τί­θε­ται ότι βρί­σκε­ται μο­νί­μως σε… άμυνα(!) και την επι­βου­λεύ­ο­νται οι… πά­ντες όλοι(!) και έχει «εξα­πα­νέ­κα­θεν» εθνι­κά δί­καια(!) και όχι κρα­τι­κο­κα­πι­τα­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα , δια­τη­ρεί τα θλι­βε­ρά, αντι­κοι­νω­νι­κά και ανό­σια πρω­τεία ενός αμυ­ντι­κού-πο­λε­μι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, ο οποί­ος είναι σε ανα­λο­γία ΑΕΠ-δα­πα­νών ο δεύ­τε­ρος με­γα­λύ­τε­ρος πίσω από τις ΗΠΑ, την από­λυ­τη στρα­τιω­τι­κή μη­χα­νή της επο­χής μας, που διε­ξά­γει τρεις πο­λέ­μους ταυ­τό­χρο­να στη Μέση Ανα­το­λή! Χωρίς ελά­χι­στη αιδώ, οι μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις από το 2010 έως σή­με­ρα έχουν ακού­σει τους δυο τε­λευ­ταί­ους αμε­ρι­κα­νούς προ­έ­δρους (Μπα­ράκ Ομπά­μα και Ντό­ναλντ Τραμπ), σε δια­φο­ρε­τι­κό χρόνο ο κα­θέ­νας, να απο­δί­δουν μα­τω­μέ­να εύ­ση­μα στην Αθήνα, επει­δή σπα­τα­λά το 2% του ΑΕΠ της υπέρ του ΝΑΤΟ (πε­ρί­που 3,8 δις κάθε χρόνο), ως μέλος, ως κο­ρυ­φαί­ος πε­λά­της, ως χώ­ρα-φρού­ριο με τις αε­ρο­ναυ­τι­κές βά­σεις της συμ­μα­χί­ας.

Μά­λι­στα, ο αντι­με­τα­να­στευ­τι­κός πο­λέ­μαρ­χος Τραμπ είχε φτά­σει στο ση­μείο, στην πρό­σφα­τη σύ­νο­δο του ΝΑΤΟ, να χα­ρα­κτη­ρί­σει «πα­ρά­δειγ­μα προς μί­μη­ση για τις υπό­λοι­πες χώρες της συμ­μα­χί­ας» την Ελ­λά­δα –μαζί με την Εσθο­νία– και τη ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση των ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, επει­δή όχι μόνο δεν μεί­ω­σε στο ελά­χι­στο τις πο­λε­μι­κές δα­πά­νες της, μέσα στην οι­κο­νο­μι­κή κρίση, αλλά προ­χώ­ρη­σε σε νέες αγο­ρές και ανα­βαθ­μί­σεις οπλι­κών συ­στη­μά­των, στη χει­ρό­τε­ρη οι­κο­νο­μι­κή ώρα, όχι μόνο της ελ­λη­νι­κής, αλλά της πα­γκό­σμιας κα­πι­τα­λι­στι­κής κρί­σης.

Και εδώ ερ­χό­μα­στε στον πραγ­μα­τι­κό τύπο των ήλων, που κάρ­φω­σαν την πλα­τιά, κοι­νω­νι­κή και ερ­γα­τι­κή πλειο­ψη­φία στον σταυ­ρό του Γολ­γο­θά των μνη­μο­νί­ων. Γιατί η Ελ­λά­δα, ει­δι­κά τα τε­λευ­ταία εί­κο­σι χρό­νια, «πέ­φτει από τα σύν­νε­φα» στα αλ­λε­πάλ­λη­λα «σκάν­δα­λα» για τις πο­λε­μι­κές της προ­μή­θειες και μά­λι­στα στο ανώ­τε­ρο, κυ­βερ­νη­τι­κό επί­πε­δο (δυο υπουρ­γοί στο στό­χα­στρο της ποι­νι­κής δι­καιο­σύ­νης, είτε με βα­ριές ποι­νές κά­θειρ­ξης, είτε με πι­θα­νή, επα­πει­λού­με­νη κα­τα­δί­κη); Ας θυ­μη­θού­με ότι, με αφορ­μή την «κρίση των Ιμίων», οι ελ­λη­νι­κές κυ­βερ­νή­σεις (ΠΑ­ΣΟΚ-ΝΔ) σχε­δί­α­σαν και εκτέ­λε­σαν ένα κο­λοσ­σιαίο πρό­γραμ­μα πο­λε­μι­κών αγο­ρών, το οποίο επι­κε­ντρώ­θη­κε, για ευ­νό­η­τους λό­γους που σή­με­ρα είναι ξε­κά­θα­ροι σε όλους, στο πο­λε­μι­κό ναυ­τι­κό και την πο­λε­μι­κή αε­ρο­πο­ρία και μά­λι­στα με «ανα­λο­γι­κή» εκ­προ­σώ­πη­ση των κυ­ρί­αρ­χων κρα­τών και των πο­λε­μι­κών βιο­μη­χα­νιών τους: αγορά νέων υπο­βρυ­χί­ων και «ανα­βάθ­μι­ση» πα­λιών από τη Γερ­μα­νία, αγορά φρε­γα­τών είτε «ανα­βάθ­μι­ση» από τη Γαλ­λία, αε­ρο­σκά­φη από τις ΗΠΑ.

Τα δύο πρώτα έχουν απο­κα­λύ­ψει ήδη την κο­ρυ­φή του πα­γό­βου­νου στο με­γά­λο φα­γο­πό­τι, το οποίο στή­θη­κε σε βάρος των μι­σθω­τών και των συ­ντα­ξιού­χων, των ερ­γα­ζο­μέ­νων της χώρας, με τις διώ­ξεις Τσο­χα­τζό­που­λου-Πα­πα­ντω­νί­ου και τις κα­τα­δί­κες του πρώ­του, εν ανα­μο­νή και των εξε­λί­ξε­ων για τον δεύ­τε­ρο. Το ίδιο όμως το πα­γό­βου­νο συ­νε­χί­ζει να τα­ξι­δεύ­ει αό­ρα­το και συ­μπα­γές.

Για τα υπο­βρύ­χια 214, η Ελ­λά­δα πλή­ρω­σε πε­ρί­που 2,1 δις ευρώ, ου­σια­στι­κά κα­τέ­βα­λε τί­μη­μα για έξι σκάφη, πα­ρα­λαμ­βά­νο­ντας τέσ­σε­ρα, απώ­λε­σε τον κρα­τι­κό έλεγ­χο στα ναυ­πη­γεία Σκα­ρα­μα­γκά και είδε να διε­ξά­γο­νται δια­δο­χι­κές δίκες για πο­λι­τι­κά πρό­σω­πα (Άκης Τσο­χα­τζό­που­λος) και για τα 32 μη πο­λι­τι­κά πρό­σω­πα, για τις μίζες και τη νο­μι­μο­ποί­η­σή τους, ποσά που εντά­χθη­καν στο τε­λι­κό κό­στος αγο­ράς από τη Γερ­μα­νία. Συ­νο­λι­κά, και σε ό,τι αφορά την σε εξέ­λι­ξη δίκη των μη πο­λι­τι­κών προ­σώ­πων (στρα­τιω­τι­κοί, υπη­ρε­σια­κοί και πο­λι­τι­κοί πα­ρά­γο­ντες του υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας, ιδιώ­τες με­σά­ζο­ντες) τα μαύρα ποσά φθά­νουν ή και ξε­περ­νούν τα 220 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Σή­με­ρα, η δίκη αυτή βρί­σκε­ται στο στά­διο των αγο­ρεύ­σε­ων της ει­σαγ­γε­λί­ας σχε­τι­κά με την ενοχή ή την απαλ­λα­γή των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων και μέχρι στιγ­μής έχει ζη­τη­θεί η κα­τα­δί­κη 12 εξ αυτών για δια­κί­νη­ση μαύ­ρου χρή­μα­τος, δω­ρο­δο­κία και απι­στία σε βάρος του δη­μο­σί­ου, καθώς, όπως έχει ανα­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά η ει­σαγ­γε­λέ­ας της έδρας Ελευ­θε­ρία Πα­ντε­λά­κη, στην ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κα­κουρ­γη­μά­των: «Απο­δεί­χτη­κε πως η υπο­γρα­φή των συμ­βά­σε­ων (αγο­ράς, ανα­βάθ­μι­σης και επα­νε­ξο­πλι­σμού των υπο­βρυ­χί­ων) είχε με­γα­λύ­τε­ρο όφε­λος για τη γερ­μα­νι­κή εται­ρεία, πάντα σε βάρος του ελ­λη­νι­κού Δη­μο­σί­ου. Η εται­ρεία Φέ­ρο­σταλ [σ.σ.: η γερ­μα­νι­κή εται­ρεία που είχε ανα­λά­βει το έργο κα­τα­σκευ­ής των 214] έπαιρ­νε 2,5% μίζα στις συμ­βά­σεις και οι εμπλε­κό­με­νοι έπαιρ­ναν 5%, γι’ αυτό και δό­θη­κε τόσο με­γά­λη προ­κα­τα­βο­λή [σ.σ.: για την αγορά των υπο­βρυ­χί­ων], ενώ σε αντί­στοι­χες πε­ρι­πτώ­σεις δεν δι­νό­ταν προ­κα­τα­βο­λή ούτε το 30% [σ.σ.: του συ­νο­λι­κού τι­μή­μα­τος]».

Το δέν­δρο όμως των μιζών δεν πρέ­πει να μας κάνει να χά­νου­με το δάσος των υπέ­ρο­γκων, κο­στο­βό­ρων, πο­λε­μι­κών εξο­πλι­σμών. Μόλις πρό­σφα­τα, το «ό,τι πά­ρεις, 2 δις» απο­δεί­χθη­κε ξανά ότι είναι το… αγα­πη­μέ­νο κό­στος των διευ­θύν­σε­ων εξο­πλι­σμών, του υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας και του ΚΥΣΕΑ, αυτή τη φορά πρώτα στην «ανα­βάθ­μι­ση» πο­λε­μι­κών αε­ρο­σκα­φών «νέας τε­χνο­λο­γι­κής γε­νιάς» και στο άμεσο μέλ­λον, στην αγορά νέων –1,2 δις θα στοι­χί­σει σε πρώτη φάση η ανα­βάθ­μι­ση 85 F-16 από τις ΗΠΑ, που έχει ήδη εγκρι­θεί και δρο­μο­λο­γη­θεί, συν ακόμη 1 δις η (σχε­δια­ζό­με­νη και στα σκα­ριά) αγορά των F-35 τύπου Viper.

Όλα αυτά την ώρα που η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ παί­ζει με τα σπίρ­τα της πο­λε­μι­κής ανά­φλε­ξης «χα­μη­λής ή υψη­λής» έντα­σης στη Νο­τιο­α­να­το­λι­κή Με­σό­γειο, έχο­ντας σφυ­ρη­λα­τή­σει έναν τυ­χο­διω­κτι­κό συ­να­σπι­σμό πο­λι­τι­κο­στρα­τιω­τι­κής συμ­μα­χί­ας με την Αί­γυ­πτο, το Ισ­ρα­ήλ και την Κύπρο, με το αρ­πα­κτι­κό βλέμ­μα επι­κε­ντρω­μέ­νο στα κοι­τά­σμα­τα πε­τρε­λαί­ου και φυ­σι­κού αε­ρί­ου. «Αν­θρώ­πι­νο κρέας μυ­ρί­ζει» στην κούρ­σα των εξο­πλι­σμών, το ενερ­γεια­κό Ελ­ντο­ρά­ντο στα βάθη της Με­σο­γεί­ου και τις δια­δρο­μές του μαύ­ρου χρή­μα­τος, που προ­ήλ­θε από το υστέ­ρη­μα και την άγρια φο­ρο­λο­γι­κή λε­η­λα­σία των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Ελ­λά­δα.

rproject.gr