Αλληλεγγύη στην παλαιστινιακή αντίσταση – Ενάντια στη συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Αλληλεγγύη στην παλαιστινιακή αντίσταση – Ενάντια στη συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

  • |

Στις 30 Μαρτίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την έναρξη της Μεγάλης Πορείας της Επιστροφής των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Επί έναν χρόνο, κάθε βδο­μά­δα, οι Πα­λαι­στί­νιοι δια­δη­λώ­νουν στο φρά­χτη, που έχει υψώ­σει το κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ, απαι­τώ­ντας να τερ­μα­τι­στεί ο δο­λο­φο­νι­κός απο­κλει­σμός της Λω­ρί­δας της Γάζας και διεκ­δι­κώ­ντας το δι­καί­ω­μα να επι­στρέ­ψει ο πα­λαι­στι­νια­κός λαός στη γη από την οποία ξε­ρι­ζώ­θη­κε βίαια.

Οι δια­δη­λω­τές στη Γάζα αντι­με­τω­πί­ζουν κάθε βδο­μά­δα τη φο­νι­κή βία του ισ­ραη­λι­νού στρα­τού. Έχει δο­λο­φο­νή­σει 195 Πα­λαι­στί­νιους στη διάρ­κεια των δια­δη­λώ­σε­ων (και 271 συ­νο­λι­κά μαζί με άλλα πε­ρι­στα­τι­κά στη Γάζα). Έχει τραυ­μα­τί­σει με χρήση πραγ­μα­τι­κών πυρών πε­ρί­που 7.000 Πα­λαι­στί­νιους (και 30.000 συ­νο­λι­κά, συ­νυ­πο­λο­γί­ζο­ντας επι­κίν­δυ­νη ει­σπνοή χη­μι­κών, πλα­στι­κές σφαί­ρες κ.ά.). Παρ’ όλα αυτά και παρά τη διε­θνή σιω­πή-ανο­χή, οι Πα­λαι­στί­νιοι επι­μέ­νουν.

Πάνος Πέτρου |

Δε­κά­δες χι­λιά­δες δια­δή­λω­σαν και πάλι προς το φρά­χτη, για να τι­μή­σουν την επέ­τειο του ενός χρό­νου Πο­ρεί­ας της Επι­στρο­φής. Ο ισ­ραη­λι­νός στρα­τός, που βρί­σκε­ται τις τε­λευ­ταί­ες βδο­μά­δες μό­νι­μα σε κα­τά­στα­ση ετοι­μό­τη­τας έξω από τη Γάζα, δο­λο­φό­νη­σε άλ­λους 4 δια­δη­λω­τές και τραυ­μά­τι­σε αρ­κε­τές δε­κά­δες. Και πα­ρό­τι αυτή τη φορά η Χαμάς κι­νη­το­ποί­η­σε το μη­χα­νι­σμό της για να πε­ριο­ρί­σει τις δια­δη­λώ­σεις μα­κριά από το φρά­χτη (ως δείγ­μα καλής θέ­λη­σης, στα πλαί­σια των σε εξέ­λι­ξη δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με αι­γυ­πτια­κή με­σο­λά­βη­ση).

Πά­ντως, η Συ­ντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή της Πο­ρεί­ας της Επι­στρο­φής δή­λω­σε ότι οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις θα συ­νε­χι­στούν.

Άλ­λω­στε η Γάζα πα­ρα­μέ­νει πά­ντο­τε στην κόψη του ξυ­ρα­φιού. Δύο φορές τις τε­λευ­ταί­ες εβδο­μά­δες υπήρ­ξαν ισ­ραη­λι­νοί βομ­βαρ­δι­σμοί και σπο­ρα­δι­κές ρου­κέ­τες, που καλ­λιέρ­γη­σαν κλίμα «επερ­χό­με­νου πο­λέ­μου». Αργά τη νύχτα μετά το τέλος των δια­δη­λώ­σε­ων της Πο­ρεί­ας της Επι­στρο­φής, συ­νέ­βη ένα ακόμα πε­ρι­στα­τι­κό, με εκτό­ξευ­ση ρου­κέ­τας και με χτυ­πή­μα­τα ισ­ραη­λι­νών τανκς σε θέ­σεις της Χαμάς. Σε όλες τις πε­ρι­πτώ­σεις, ακο­λού­θη­σε «ηρε­μία» (ή του­λά­χι­στον ό,τι μπο­ρεί να ση­μαί­νει η λέξη «ηρε­μία» για τους κα­τοί­κους της Γάζας). Με το Ισ­ρα­ήλ να βα­δί­ζει στις κάλ­πες στις 9 Απρί­λη, ο Νε­τα­νιά­χου επι­δει­κνύ­ει «πυγμή» για να απα­ντή­σει στους ακρο­δε­ξιούς (αλλά και στους τάχα μου «κε­ντρώ­ους») επι­κρι­τές του ότι είναι πολύ… μα­λα­κός απέ­να­ντι στη Γάζα. Αλλά απο­φεύ­γει τη στρα­τιω­τι­κή κλι­μά­κω­ση, γιατί γνω­ρί­ζει ότι αυτή θα οδη­γή­σει σε συ­νο­λι­κή εμπλο­κή και πι­θα­νή χερ­σαία ει­σβο­λή, στην οποία πι­θα­νόν να χάσει, χά­νο­ντας έτσι και κάθε ελ­πί­δα να κερ­δί­σει τις εκλο­γές.

Στην ιστο­σε­λί­δα ynet, τη φωνή του «βα­θέ­ως κρά­τους» του Ισ­ρα­ήλ, δη­μο­σιεύ­τη­κε ένα άρθρο γνώ­μης, που εξη­γεί τη στάση του Νε­τα­νιά­χου:

«Η Χαμάς είναι ανί­κη­τη και αυτό είναι η αλή­θεια… Οι Βιετ­κόγκ πα­γί­δευ­σαν τους Αμε­ρι­κά­νους στις ζού­γκλες του Βιετ­νάμ και για χρό­νια το Πε­ντά­γω­νο έστελ­νε όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρους στρα­τιώ­τες –εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες– στις μάχες, αλλά δεν μπό­ρε­σαν να νι­κή­σουν. Οι Βιετ­κόγκ ήταν εν­σω­μα­τω­μέ­νοι στον ντό­πιο πλη­θυ­σμό, εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νταν την ει­δί­κευ­σή τους να πο­λε­μούν στις ζού­γκλες, αλλά κυ­ρί­ως πο­λε­μού­σαν για τη χώρα τους, την ιδε­ο­λο­γία τους και τον τρόπο ζωής τους… Μια ει­σβο­λή στη Γάζα θα είναι όπως οι μάχες στις ζού­γκλες του Βιετ­νάμ. Το τε­χνο­λο­γι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα των IDF θα εκ­μη­δε­νι­στεί μέσα στο λα­βύ­ριν­θο των τού­νελ της Χαμάς».

Είναι μια πα­ρα­δο­χή –από τον αντί­πα­λο– μιας με­γά­λης επι­τυ­χί­ας της Πα­λαι­στι­νια­κής Αντί­στα­σης στη Γάζα: το γε­γο­νός ότι δεν μπο­ρεί να συ­ντρι­βεί.

Αλλά αρκεί αυτό για να νι­κή­σει ή για να εφη­συ­χά­σου­με; Προ­φα­νώς όχι. Το ότι η Γάζα απο­δει­κνύ­ε­ται «αγκά­θι» για το Ισ­ρα­ήλ δεν αναι­ρεί την τρα­γι­κή ει­κό­να στην ίδια την πο­λύ­πα­θη Λω­ρί­δα, αλλά και στην υπό­θε­ση του πα­λαι­στι­νια­κού λαού γε­νι­κό­τε­ρα, που βρί­σκε­ται σε εξαι­ρε­τι­κά τρα­γι­κή θέση. Πόσο μάλ­λον που τε­λευ­ταία γί­νο­νται κι­νή­σεις από τον Λευκό Οίκο (πχ ανα­γνώ­ρι­ση Ιε­ρου­σα­λήμ) ή το Τελ Αβίβ (θε­σμι­κή κα­το­χύ­ρω­ση «ανοι­χτά και πε­ρή­φα­να» του ρα­τσι­στι­κού χα­ρα­κτή­ρα του σιω­νι­στι­κού κρά­τους), που δεί­χνουν μιαν αλα­ζο­νεία που προει­δο­ποιεί για τα χει­ρό­τε­ρα σε­νά­ρια όσον αφορά τη «Λύση του Αιώνα» που δια­φη­μί­ζει ο Τραμπ. Η ανα­γνώ­ρι­ση των συ­ρια­κών κα­τε­χό­με­νων από το Ισ­ρα­ήλ Υψι­πέ­δων του Γκο­λάν ως ισ­ραη­λι­νό έδα­φος από την Ουά­σινγ­κτον (η προ­σάρ­τη­σή τους έχει κρι­θεί πα­ρά­νο­μη εδώ και δε­κα­ε­τί­ες) είναι άλλη μια πε­ρί­πτω­ση όπου ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος τι­νά­ζει στον αέρα τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές «συ­ναι­νέ­σεις» γύρω από τις οποί­ες αντι­με­τω­πι­ζό­ταν το πα­λαι­στι­νια­κό, εγκα­τα­λεί­πο­ντας κάθε πρό­σχη­μα. Γιατί εκτι­μού­με ότι ο «συμ­βο­λι­σμός» (σε επί­πε­δο πραγ­μα­τι­κό­τη­τας ένωσε όλο τον πλα­νή­τη απέ­να­ντί του άλ­λω­στε, όπως και όλες τις αντι­μα­χό­με­νες πλευ­ρές του συ­ρια­κού εμ­φυ­λί­ου) αφορά λι­γό­τε­ρο τα συ­ρια­κά εδάφη και πε­ρισ­σό­τε­ρο την «κόφτε το λαιμό σας» αντί­λη­ψη, με την οποία θα προ­ω­θη­θεί μια απα­ρά­δε­κτη, κα­τα­στρο­φι­κή «λύση» στο πα­λαι­στι­νια­κό.

Η Πα­λαι­στι­νια­κή Αντί­στα­ση συ­γκλο­νί­ζει με το σθέ­νος της και κερ­δί­ζει την πα­ρα­δο­χή και των αντι­πά­λων. Αλλά απέ­να­ντι σε αυ­τούς τους διε­θνείς σχε­δια­σμούς (και τις δια­θέ­σεις που θα επι­κρα­τή­σουν στο Ισ­ρα­ήλ, όταν ξε­μπλέ­ξει με τις εκλο­γές) είναι ανα­γκαία η διε­θνής αλ­λη­λεγ­γύη. Και εδώ στην Ελ­λά­δα έχου­με πολύ ει­δι­κά κα­θή­κο­ντα.

Το ελ­λη­νι­κό κρά­τος και η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είναι συ­νέ­νο­χοι σε αυτή τη βία και στην κα­τα­πά­τη­ση των δι­καιω­μά­των των Πα­λαι­στι­νί­ων. Λίγες μέρες έχουν πε­ρά­σει από την κε­φά­τη πα­ρου­σία του Αλ. Τσί­πρα στη  Σύ­νο­δο Κο­ρυ­φής Ισ­ρα­ήλ-Ελ­λά­δας-Κύ­πρου (υπό την αι­γί­δα του Αμε­ρι­κα­νού Υπ. Εξ. Μάικ Πο­μπέο), που «χα­λύ­βδω­σε» ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρο τον αντι­δρα­στι­κό «άξονα» πο­λι­τι­κά, οι­κο­νο­μι­κά, ενερ­γεια­κά, δι­πλω­μα­τι­κά.

Η ΣΤΑΣΥ και η κα­τα­σκευα­στι­κή ΓΕΚ-ΤΕΡ­ΝΑ φι­λο­δο­ξούν να ανα­λά­βουν ένα έργο (Τραμ της Ιε­ρου­σα­λήμ), το οποίο κα­ταγ­γέλ­λε­ται διε­θνώς ως «εμπέ­δω­ση του απαρτ­χάιντ» κι ως «ανα­γνώ­ρι­ση και διευ­κό­λυν­ση της κα­το­χής».

Ακόμα και η φει­δω­λή και προ­σε­κτι­κή πα­λαι­στι­νια­κή πρε­σβεία στην Ελ­λά­δα υπο­χρε­ώ­θη­κε να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί στην κυ­βέρ­νη­ση για τη λη­στεία που απο­τε­λεί ο East Med και την πα­ρα­νο­μία του Τραμ της Ιε­ρου­σα­λήμ. Ενώ από την 1η Απρί­λη κάνει επί­δει­ξη δύ­να­μης το στρα­τιω­τι­κό σκέ­λος του δια­βό­η­του «άξονα». Εκεί­νη τη μέρα ξε­κί­νη­σε (κρατά 12 μέρες) η άσκη­ση της ελ­λη­νι­κής αε­ρο­πο­ρί­ας «Ηνί­ο­χος 2019», με τη συμ­με­το­χή Ελ­λά­δας, Ισ­ρα­ήλ, ΗΠΑ, Κύ­πρου και Ιτα­λί­ας. Θα είναι μια δια­κλα­δι­κή άσκη­ση-μα­μούθ, η οποία, σύμ­φω­να με τους δια­φη­μι­στές της, «φι­λο­δο­ξεί να με­τα­τρα­πεί στη με­γα­λύ­τε­ρη αε­ρο­πο­ρι­κή άσκη­ση στην Ευ­ρώ­πη και τη Με­σό­γειο!».

Η αλ­λη­λεγ­γύη στην Πα­λαι­στί­νη και η αντί­στα­ση στην ελ­λη­νο-ισ­ραη­λι­νή συμ­μα­χία οφεί­λουν να είναι διαρ­κείς. Αλλά αυτές τις μέρες η τρα­γι­κά ει­ρω­νι­κή χρο­νι­κή σύμ­πτω­ση υπο­γράμ­μι­σε την κα­τά­στα­ση: Ενώ οι Πα­λαι­στί­νιοι δια­δη­λώ­νουν τι­μώ­ντας έναν χρόνο αντί­στα­σης απέ­να­ντι στη φο­νι­κή μη­χα­νή του ισ­ραη­λι­νού στρα­τού, οι ελ­λη­νι­κές ένο­πλες δυ­νά­μεις θα ασκού­νται από κοι­νού με αυτή τη φο­νι­κή μη­χα­νή.

Η αντί­στα­ση σε αυτή την αντι­δρα­στι­κή και ντρο­πια­στι­κή συμ­μα­χία οφεί­λει να βρει τρό­πους να προ­χω­ρή­σει.

/rproject.g