Τα ταξικά εγκλήματα στη ΔΕΗ

Τα ταξικά εγκλήματα στη ΔΕΗ

  • |

Οι πολλές και άβολες αλήθειες (σε μορφή ερωτημάτων και όχι μόνο) για τη «δημόσια» επιχείρηση ηλεκτρισμού που και τεμαχίζεται και εκχωρείται και διαλύεται και αυτοκτονεί…

Αλή­θεια 1η: Όταν ορι­σμέ­νοι (ύπο­πτοι…) κον­δυ­λο­φό­ροι στο ελ­λα­δι­κό ίντερ­νετ χύ­νουν με­λά­νι και κο­πα­νούν πλη­κτρο­λό­για γρά­φο­ντας «σε­ντό­νια» ολό­κλη­ρα για την «άθλια, οι­κο­νο­μι­κή, δια­χει­ρι­στι­κή και κε­φα­λαια­κή κα­τά­στα­ση» της ΔΕΗ, χωρίς να θέ­τουν τον δά­χτυ­λο επί των τύπων των ήλων, ανα­ρω­τιέ­ται κα­νείς : Είναι βλά­κες ή συ­νέ­νο­χοι; Όντως έχουν συ­ντε­λε­στεί εγκλή­μα­τα στη ΔΕΗ. Τα­ξι­κά εγκλή­μα­τα…

Γιάννης Νικολόπουλος |

Όταν ωρύ­ε­ται κά­ποιος για τα χρέη προς τη ΔΕΗ και τις ανεί­σπρα­κτες οφει­λές, τους απλή­ρω­τους λο­γα­ρια­σμούς και τα συσ­σω­ρευ­μέ­να και γραμ­μέ­να στο χιόνι χρή­μα­τα που λεί­πουν από τα τα­μεία της επι­χεί­ρη­σης, μπο­ρεί να προσ­διο­ρί­σει κα­ταρ­χάς πόσα χρω­στά το ίδιο το κρά­τος στη ΔΕΗ; Τα υπουρ­γεία και οι ορ­γα­νι­σμοί του στε­νού κρα­τι­κού τομέα;

 

Πόσα χρω­στά­νε διά­φο­ροι φο­ρείς του υπό­λοι­που «δη­μο­σί­ου»; Πόσα οι άλλες πάλαι ποτέ ΔΕΚΟ; Πόσα δεν έχουν πλη­ρώ­σει στη ΔΕΗ, στρα­τη­γι­κοί «επεν­δυ­τές» στη χώρα και σε υπο­δο­μές που πέ­ρα­σαν μπιρ παρά στα χέρια τους, από το 1990 και μετά; Πόσα; Με ακρι­βείς αριθ­μούς, όχι λόγια του αέρα. Είναι ή όχι το ίδιο το κρά­τος (και οι… προ­μη­θευ­τές του), που οι­κο­δό­μη­σαν οι γα­λα­ζο­πρά­σι­νες κυ­βερ­νή­σεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και δια­χει­ρί­ζε­ται σή­με­ρα ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και οι πρό­θυ­μοί του, ο χει­ρό­τε­ρος μπα­τα­χτσής της ΔΕΗ;

 

Αλή­θεια 2η: Δίπλα στο κρά­τος, είναι ή όχι από τους χει­ρό­τε­ρους κα­κο­πλη­ρω­τές και μό­νι­μους μπα­τα­χτσή­δες διά­φο­ροι επι­χει­ρη­μα­τί­ες και πλου­το­κρά­τες, που έχτι­σαν πε­ριου­σί­ες στη διάρ­κεια της δε­κα­ε­τί­ας του 1990 και μετά, από τον ση­μι­τι­κό «εκ­συγ­χρο­νι­σμό» και μετά, του­λά­χι­στον;

 

Πόσα είναι τα γραμ­μέ­να στο χιόνι χρέη τους; Ποιοι, πότε και σε ποιές διοι­κή­σεις της επι­χεί­ρη­σης τη­λε­φω­νού­σαν «καλή τη πί­στει», προ­κει­μέ­νου όό­ό­ό­λοι αυτοί οι βο­λε­ψά­κη­δες να διευ­κο­λυν­θούν στις απο­πλη­ρω­μές ή να δια­γρα­φεί το σύ­νο­λο ή μέρος του χρέ­ους τους, επει­δή υπήρ­χε «άνω­θεν (κυ­βερ­νη­τι­κή και όχι μόνο…) εντο­λή»;

 

Αλή­θεια 3η: Ποιες ήταν οι εκλε­κτι­κές συγ­γέ­νειες του­λά­χι­στον τεσ­σά­ρων επι­χει­ρη­μα­τιών (σαν να λέμε, οι τέσ­σε­ρις «ιπ­πό­τες της ενερ­γεια­κής Απο­κα­λύ­ψε­ως»…) με τις κυ­βερ­νή­σεις και τις διοι­κή­σεις της ΔΕΗ τα προη­γού­με­να χρό­νια και σή­με­ρα, επι­χει­ρη­μα­τιών με επί­θε­τα σε -έρης, -ού­ζος, -αίος ή -όπου­λος;

 

Πώς έχου­με φτά­σει στο ση­μείο αυτοί (!) να έχουν προ­σπε­ρά­σει την πάλαι ποτέ πρω­το­πό­ρο πα­νευ­ρω­παϊ­κά και σή­με­ρα ου­ρα­γό ΔΕΗ πχ, στον τομέα των ανα­νε­ώ­σι­μων πηγών ενέρ­γειας;

 

Πώς έχου­με φτά­σει στο ση­μείο να πω­λούν ρεύμα διά­φο­ροι τάχα μου δήθεν ιδιώ­τες πά­ρο­χοι, χωρίς ούτε μία (μία!) δική τους πα­ρα­γω­γι­κή μο­νά­δα, αγο­ρά­ζο­ντας από τη ΔΕΗ σε εξευ­τε­λι­στι­κές τιμές, που ρί­χνουν την επι­χεί­ρη­ση στα βρά­χια, ενώ οι ίδιοι συσ­σω­ρεύ­ουν χρήμα από τους ανυ­πο­ψί­α­στους κα­τα­να­λω­τές, που κατά τα άλλα νο­μί­ζουν ότι έχουν αλ­λά­ξει εται­ρεία και πά­ρο­χο (μόνο σε ό,τι αφορά την εμπο­ρία);

 

Αλή­θεια 4η: Τι ακρι­βώς συμ­βαί­νει με την τα­χύ­τη­τα «προ­σαρ­μο­γής» της ΔΕΗ στη «με­τά-τον-λι­γνί­τη» εποχή; Τι θα γίνει με τα δι­καιώ­μα­τα αξιο­ποί­η­σης και εκ­με­τάλ­λευ­σης πχ στον τομέα της γε­ω­θερ­μί­ας, τα οποία ανή­κουν στη ΔΕΗ; Πότε λήγει η ανε­λα­στι­κή προ­θε­σμία, για την έναρ­ξη των σχε­τι­κών ερευ­νών και ερ­γα­σιών, με τον υπαρ­κτό κίν­δυ­νο η επι­χεί­ρη­ση να τα χάσει μέσα από τα χέρια της;

 

Γιατί ει­δι­κά στον τομέα αυτόν, και για πα­ρά­δειγ­μα το 2016, στη ΔΕΘ όταν τι­μώ­με­νη χώρα ήταν η Ρωσία (…), τα πα­ρα­βρε­θέ­ντα στε­λέ­χη της ΔΕΗ είδαν απο­σβο­λω­μέ­να τον επι­χει­ρη­μα­τία – ούζο να κάνει εκεί­νος(!) την κε­ντρι­κή ει­σή­γη­ση για την εκ­με­τάλ­λευ­ση των γε­ω­θερ­μι­κών πε­δί­ων στην Ελ­λά­δα, τα οποία βρί­σκο­νται στην Κί­μω­λο και την Πο­λύ­αι­γο, τη Νί­συ­ρο, τη Λέσβο και τα Μέ­θα­να; Ποιοί «ξένοι πα­ρά­γο­ντες» και «επεν­δυ­τές» έχουν εκ­δη­λώ­σει εν­δια­φέ­ρον τόσο για τα γε­ω­θερ­μι­κά πεδία όσο και για τα «αδρα­νή» λι­γνι­τι­κά, στη Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νία και τη Νο­τιο­δυ­τι­κή Πε­λο­πόν­νη­σο; Τι «γνώμη» έχει επί τού­του η Πρε­σβεία (μία είναι η Πρε­σβεία με το πι, κε­φα­λαίο…);

 

Αλή­θεια 5η: Γιατί το μισό Αι­γαίο εξα­κο­λου­θεί να είναι εξαρ­τη­μέ­νο από τις ηλε­κτρο­γεν­νή­τριες πε­τρε­λαί­ου μίας κά­ποιας ηλι­κί­ας, κο­στο­βό­ρες και ενερ­γο­βό­ρες, που λει­τουρ­γούν πια στη χάση και τη φέξη με υπερ­δι­πλά­σιο κό­στος με­τα­φο­ράς και συ­ντή­ρη­σης που γί­νε­ται πια μόνο στην Ατ­τι­κή;

 

Γιατί η ΔΕΗ βρί­σκει αλ­λε­πάλ­λη­λα εμπό­δια και απί­θα­νες αντι­δρά­σεις από διά­φο­ρες «ομά­δες συμ­φε­ρό­ντων», όταν κα­λεί­ται να στή­σει ανε­μο­γεν­νή­τριες ή φω­το­βολ­ταϊ­κά, την ώρα που οι αντα­γω­νι­στές ιδιώ­τες προ­ε­λαύ­νουν στις ίδιες ή άλλες πε­ριο­χές και νησιά;

 

Γιατί βου­λευ­τές, δή­μαρ­χοι και πε­ρι­φε­ρειάρ­χες, σύμ­βου­λοι και πα­ρα­τρε­χά­με­νοι οποιου­δή­πο­τε βαθ­μού κρα­τι­κής ή επι­χει­ρη­μα­τι­κής διοί­κη­σης προ­τι­μούν και προ­πα­γαν­δί­ζουν την πό­ντι­ση καμιά δε­κα­ριά κα­λω­δί­ων υψη­λού οι­κο­νο­μι­κού κό­στους, ώστε «να έρθει ρεύμα από την ηπει­ρω­τι­κή Ελ­λά­δα» (δη­λα­δή την «εθνι­κή μπα­τα­ρία» της Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και τον «εθνι­κό λι­γνί­τη»), όταν το μισό Αι­γαίο (το ίδιο που κα­τα­να­λώ­νει αφει­δώς και…του­ρι­στι­κά, πε­τρέ­λαιο) θα μπο­ρού­σε να έχει ενερ­γεια­κή αυ­τάρ­κεια από τον ήλιο, τον άνεμο ή τη θά­λασ­σα; Ποια κοινή και κοι­νω­νι­κή λο­γι­κή διέ­πει μια τέ­τοια νο­ο­τρο­πία και υπα­γο­ρεύ­ει μια τέ­τοια αυ­το­κτο­νι­κή πο­λι­τι­κή;

 

Αλή­θεια 6η: Πότε θα τερ­μα­τι­στεί ο «ΔΕ­Η­τζί­δι­κος πα­τριω­τι­σμός» μιας κά­στας «συν­δι­κα­λι­στών» όλων των πι­θα­νών, κομ­μα­τι­κών και πο­λι­τι­κών απο­χρώ­σε­ων, που βάζει «πρώτα τη ΔΕΗ!» ακόμη και ενά­ντια στα δι­καιώ­μα­τα της κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας και το δη­μό­σιο συμ­φέ­ρον;

 

Τι θα πρά­ξει αυτή η «κάστα» αν όπως φη­μο­λο­γεί­ται η ΔΕΗ προ­χω­ρή­σει στην κα­τάρ­γη­ση των κοι­νω­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων προ­κει­μέ­νου να ει­σπρά­ξει από πα­ντού ακόμη και τα χρέη που δεν έχει ει­σπρά­ξει και δεν πρό­κει­ται να ει­σπρά­ξει όπως αυτά έχουν πε­ρι­γρα­φεί στις αλή­θειες 1 και 2;

 

Αλή­θεια 7η: Πότε θα βρουν ερ­γα­σία στην Ελ­λά­δα (και της ενερ­γεια­κής κρί­σης), οι δε­κά­δες επι­στή­μο­νες των ανα­νε­ώ­σι­μων πηγών ενέρ­γειας, που σπού­δα­σαν και σπου­δά­ζουν το αντι­κεί­με­νο της αιο­λι­κής, ηλια­κής και κυ­μα­τι­κής ενέρ­γειας, με­τα­ξύ άλλων χωρών, στην Ολ­λαν­δία και τη Σκω­τία και σή­με­ρα όσοι επι­στρέ­φουν, ερ­γά­ζο­νται στα νησιά κα­τα­γω­γής τους, (που κα­τα­να­λώ­νουν ει­σα­γό­με­νο πε­τρέ­λαιο και δια­φη­μί­ζουν τον…μύθο του ελ­λη­νι­κού του­ρι­σμού) ως σερ­βι­τό­ροι, τα­ξι­τζή­δες, οδο­κα­θα­ρι­στές και πω­λή­τριες του­ρι­στι­κών ειδών;

 

Αλή­θεια 8η: Τι θα πρά­ξει η κι­νη­μα­τι­κή, ρι­ζο­σπα­στι­κή και αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Αρι­στε­ρά, αν επα­λη­θευ­τούν οι φήμες και κα­ταρ­γη­θούν εν μία νυκτί, τα κοι­νω­νι­κά τι­μο­λό­για της ΔΕΗ; Τι θα γίνει αν ερ­γα­τι­κές συ­νοι­κί­ες της Αθή­νας, του Πει­ραιά και της Θεσ­σα­λο­νί­κης, και όχι μόνο, βυ­θι­στούν στο σκο­τά­δι, επι­στρέ­φο­ντας στην εποχή του χαλ­κού;

 

Τι θα γίνει τον επό­με­νο χει­μώ­να, από τη στιγ­μή που η ενερ­γεια­κή φτώ­χεια θα χτυ­πή­σει, μετά το πε­τρέ­λαιο, και τα τι­μο­λό­για της ΔΕΗ; Θα με­τρά­με νε­κρούς από το κρύο σε δια­με­ρί­σμα­τα και σπί­τια, εξαι­τί­ας του κομ­μέ­νου ρεύ­μα­τος;

 

Αλή­θεια 9η: Ποιες και πόσες ευ­θύ­νες έχει για την κα­τρα­κύ­λα η ση­με­ρι­νή, πο­λι­τι­κή και διοι­κη­τι­κή ηγε­σία στο αρ­μό­διο υπουρ­γείο και την επι­χεί­ρη­ση; Αυτά είναι τα πο­λι­τι­κά και διοι­κη­τι­κά γράμ­μα­τα που έμα­θαν ορι­σμέ­νοι ως πάλαι ποτέ «πρώ­τοι στα μα­θή­μα­τα, πρώ­τοι στους αγώ­νες» (τα στερ­νά, νι­κούν τα πρώτα και κακοί, ως φαί­νε­ται…) «κνί­τες» του Λον­δί­νου, του Νιου­κά­σλ και των πε­ρι­χώ­ρων;

 

Ή μήπως και πι­θα­νό­τε­ρα, έπαιρ­ναν μα­θή­μα­τα όχι από τον Μαρξ, αλλά από τη Θά­τσερ και τα κλομπ της έφιπ­πης αστυ­νο­μί­ας που τα πα­ρα­κο­λού­θη­σαν εμ­φα­νώς εκ­στα­σια­σμέ­νοι να δια­λύ­ουν τις απερ­γί­ες και να σπάνε τα κε­φά­λια των αν­θρα­κω­ρύ­χων; Αυτά είναι τα…με­τα­πτυ­χια­κά και τα… δι­δα­κτο­ρι­κά τους; Στη βίαιη διά­λυ­ση και τον τε­μα­χι­σμό δη­μό­σιων επι­χει­ρή­σε­ων και τα… θα­τσε­ρι­κά «σχέ­δια Μάρ­σαλ» του κοι­νω­νι­κού δαρ­βι­νι­σμού;

 

Αλή­θεια 10η, τε­λευ­ταία και… το­πι­κι­στι­κή: Υπάρ­χει ένα νη­σά­κι (δη­λα­δή, τι νη­σά­κι! ;Νή­σα­ρος!) που εσχά­τως και δυ­στυ­χώς για τους λάθος λό­γους έχει απα­σχο­λή­σει «πολ­λά­κις» την ελ­λα­δι­κή επι­και­ρό­τη­τα.

 

Το νη­σά­κι, είναι αλή­θεια, ότι βγά­ζει πραγ­μα­τι­κούς λε­βέ­ντες (πάρα πολ­λούς), βγά­ζει και κου­ρα­δό­μα­γκες ή προ­δό­τες (κάπως λι­γό­τε­ρους).

 

Βγά­ζει Πο­διά­δες, βγά­ζει και Τζου­λιά­δες. Βγά­ζει Δα­σκα­λο­γιάν­νη­δες, βγά­ζει και πα­πα-Καλ­λέρ­γη­δες…

Όπως φαί­νε­ται, έβγα­λε και τους τε­λευ­ταί­ους νε­κρο­θά­φτες και ψυ­χο­πο­μπούς της ΔΕΗ…

Αλλά, εντά­ξει, ενί­ο­τε, το ίδιο νη­σά­κι, βγά­ζει και Πα­πα­δό­ση­φους… Και όποιος κα­τά­λα­βε, κα­τά­λα­βε.

 

Μέχρι να απο­σα­φη­νι­στούν και να απα­ντη­θούν οι πα­ρα­πά­νω σκλη­ρές και άβο­λες αλή­θειες, ορι­σμέ­νοι (ύπο­πτοι…) κον­δυ­λο­φό­ροι που χύ­νουν με­λά­νι και κρο­κο­δεί­λια δά­κρυα για τη ΔΕΗ, ας σιω­πή­σουν – έχουν λε­ρω­μέ­νη τη φωλιά τους, ήδη από την εποχή του ση­μι­τι­κού «εκ­συγ­χρο­νι­σμού».

 

Εί­πα­με, είναι ή βλά­κες ή συ­νέ­νο­χοι στα τα­ξι­κά εγκλή­μα­τα ενά­ντια στη ΔΕΗ και την κοι­νω­νία. Το προ­τι­μό­τε­ρο θα ήταν, αν είχαν ίχνος τσί­πας, να δέ­σουν μια πέτρα στο λαιμό και να πάνε να πέ­σουν στην πλη­σιέ­στε­ρη τε­χνη­τή λίμνη του πλη­σιέ­στε­ρου υδροη­λε­κτρι­κού φράγ­μα­τος-όσο αυτά είναι ακόμη «δη­μό­σια».

rproject.gr

Αλλά, η τσίπα έχει χαθεί στους και­ρούς μας…