Βησιγότθοι και Οστρογότθοι

Βησιγότθοι και Οστρογότθοι

  • |

«Σε ποιους ανάποδους καιρούς, μάς έλαχε να ζούμε, τρελοί να οδηγούν τυφλούς!;» (Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Βασιλιάς Ληρ).

Τούτο, σε άλλη χω­ρο­χρο­νι­κή διά­στα­ση, θα ΄ταν ένα κεί­με­νο για τις ευ­ρω­ε­κλο­γές. Αλλά η ελ­λα­δι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα βρί­σκε­ται σε άλλη χω­ρο­χρο­νι­κή διά­στα­ση, ελα­φρώς απο­κλί­νου­σα από την προ­ευ­ρω­ε­κλο­γι­κή. Βγά­ζει, ας πούμε, ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας, διάγ­γελ­μα, κα­νο­νι­κή αντι­γρα­φή των αντί­στοι­χων διαγ­γελ­μά­των του μεσ­σή­νιου ακρο­δε­ξιού βλα­χο­δή­μαρ­χου πρω­θυ­πουρ­γεύ­ο­ντος, από το Ζάπ­πειο, Ζάπ­πειο 5, ας πούμε, Ζάπ­πειο 6, έχου­με χάσει τον λο­γα­ρια­σμό, Ζάπ­πειο… 2060 χρό­νια λι­τό­τη­τας στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Σπεύ­δουν οι φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κοί φε­η­κνιουζ­γρά­φοι ανα­λυ­τές και χει­ρο­κρο­τη­τές να πα­νη­γυ­ρί­σουν και να εκλαϊ­κεύ­σουν τα μέτρα… ανα­κού­φι­σης και… στή­ρι­ξης του λαού! 

Γιάννης Νικολόπουλος

Το ότι τα ίδια μέτρα, κατά σύμ­πτω­ση, θα ανε­βά­σουν κα­τα­κό­ρυ­φα στα εκ­κα­θα­ρι­στι­κά ση­μειώ­μα­τα του επό­με­νου και του με­θε­πό­με­νου έτους, τους φό­ρους για τον… λαό που όπως έχει το­νί­σει και ο πολύς Πωλ Τόμ­σεν (του υπο­τί­θε­ται… απέ­χο­ντος ΔΝΤ!) οφεί­λει να συ­νει­σφέ­ρει στα φο­ρο­λο­γι­κά βάρη με τη δια­βό­η­τη (πλη­θυ­σμια­κή) διεύ­ρυν­ση της φο­ρο­λο­γι­κής βάσης, διέ­λα­θε της προ­σο­χής των φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κών ανα­λυ­τών. Πε­ντα­κό­σια θα δώσει (αν δώσει…) ο Τσί­πρας, χίλια θα πάρει πίσω! Μι­λά­με για πραγ­μα­τι­κά, ανα­κου­φι­στι­κά μέτρα.

Όχι για τον… λαό. Για τους εφο­πλι­στές. Τους βιο­μη­χά­νους. Τους εμπό­ρους. Τους με­τα­πρά­τες. Τα κάθε λογής «με­σαία» στρώ­μα­τα. Ποιος πε­ρι­μέ­νε­τε να πλη­ρώ­σει φό­ρους στην Ελ­λά­δα του Τσί­πρα και αύ­ριο-με­θαύ­ριο του Μη­τσο­τά­κη (φτου!κακά!); Οι ιδιο­κτή­τριες τά­ξεις της χώρας; Η κυρία πρέ­σβει­ρα καλής θε­λή­σε­ως της ΟΥ­ΝΕ­ΣΚΟ και η εφο­πλι­στι­κή της οι­κο­γέ­νεια θα πλη­ρώ­σουν; Η κυρία πρέ­σβει­ρα ολυ­μπια­κής θε­λή­σε­ως της ΔΟΕ; Κά­ποιο κό­τε­ρο κα­λο­και­ρι­νών δια­κο­πών και τσί­πη­δων (τσί­πη­δων και…τσί­πρι­δων) αμο­ρα­λι­στών;

Θα πλη­ρώ­νουν τους φό­ρους και τα χρέη, κυ­ρί­ες και κύ­ριοι, ήδη πριν από το ξέ­σπα­σμα της πε­ρί­φη­μης κα­πι­τα­λι­στι­κής κρί­σης, οι πλού­σιοι!; Έχετε τρε­λα­θεί, όπως θα έλεγε εν­δε­χο­μέ­νως και ο Γουό­ρεν Μπά­φετ!; Θα πλη­ρώ­σουν την κα­πι­τα­λι­στι­κή κρίση, οι κα­πι­τα­λι­στές!; Πού ζείτε!;

Βγά­ζει μετά, το αδεια­νό που­κά­μι­σο πάλαι ποτέ συ­να­σπι­σμού κομ­μά­των και συ­νι­στω­σών και τώρα κα­θα­ρό­αι­μη, κυ­βερ­νη­τι­κή, αρ­χη­γι­κή συ­νι­στα­μέ­νη της πρω­θυ­πουρ­γι­κής κα­μα­ρί­λας του Με­γά­ρου Μα­ξί­μου, προ­ε­κλο­γι­κό σποτ εθνι­κο­πα­τριω­τι­κής τό­νω­σης του πρω­θυ­πουρ­γι­κού προ­φίλ (sic).

Ανε­βαί­νουν στα ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κά κε­ρα­μί­δια οι αντι­κυ­βερ­νη­τι­κοί ρυ­πα­ρο­γρά­φοι-μα­δη­μέ­νες και οι­κό­σι­τες γάτες Ιμα­λα­ΐ­ων και δια­φό­ρων κο­λω­να­κιώ­τι­κων και πε­ραιώ­τι­κων σα­λο­νιών. Έβαλε, λέει στο σποτ, τον Με­τα­ξά! Σωστά…

Ποιον πε­ρι­μέ­να­τε να βάλει στο σποτ, ρε όρνια, όταν αυτό το σποτ είναι κα­νο­νι­κό, πο­λε­μο­χα­ρές σάλ­πι­σμα συ­σπεί­ρω­σης του… λαού πίσω από τον σύγ­χρο­νο κυ­βερ­νή­τη, που προ­ε­τοι­μά­ζει τις πο­λε­μι­κές και πε­τρε­λαϊ­κές πε­ρι­πέ­τειες της Ελ­λά­δας της επό­με­νης δε­κα­ε­τί­ας, στη Νο­τια­να­το­λι­κή Με­σό­γειο;

Τον Με­τα­ξά θα βάλει. Και κοντά στον Με­τα­ξά έριξε και καμιά ντου­ζί­να (ντου­ζί­να, όχι… Δου­ζί­να) φω­το­γρα­φί­ες από Ει­κο­σιέ­να μέχρι Κρέσ­να, Σαγ­γά­ριο και Τε­πε­λέ­νι, έτσι, για να θυ­μη­θεί ο… λαός τις με­γά­λες του πο­λε­μι­κές επι­τυ­χί­ες (και κα­τα­στρο­φές) ενά­ντια σε όλους τους εχθρούς που μο­νί­μως επι­βου­λεύ­ο­νται τα… εθνι­κά δί­καια, την… εθνι­κή κυ­ριαρ­χία, τον… εθνι­κό κορμό και ό,τι άλλο εθνι­κό μπο­ρεί να υπο­στη­ρί­ξει και να συ­νυ­πο­γρά­ψει διά του αί­μα­τος άλλων πάντα και ένα κομ­μά­τι της ημε­δα­πής, εθνι­κο­πα­τριω­τι­κής «αρι­στε­ράς» που όπως όλα δεί­χνουν, θα στέλ­νει γράμ­μα­τα με την υπο­γρα­φή του Νι­Ζή­τα για να μα­κε­λευ­τεί κό­σμος και κο­σμά­κης γύρω από την «εξέ­χου­σα» του Κα­στε­λό­ρι­ζου.

Το σποτ, βέ­βαια και από αυτή την σκο­πιά (την σκο­πιά του έρμου φα­ντά­ρου, που θα πλη­ρώ­σει το μάρ­μα­ρο και για την ακρί­βεια το πε­τρέ­λαιο και του στρα­τη­λά­τη διοι­κη­τή-κυ­βερ­νή­τη, που θα γίνει… μέγας εθνι­κός ήρωας!), ήταν ελ­λι­πές. Ίσως επει­δή επι­κρά­τη­σαν και… εθνο­μη­δε­νι­στι­κές φωνές εντός της πρω­θυ­πουρ­γι­κής κα­μα­ρί­λας – πού είναι μια φω­το­γρα­φία της προ­το­μής ή του τε­λευ­ταί­ου αγάλ­μα­τος του Με­γα­λέ­κου, για πα­ρά­δειγ­μα; Πού είναι ο Μιλ­τιά­δης; Ο Λε­ω­νί­δας; Ο Θε­μι­στο­κλής; Δεν συ­γκρί­νε­ται ο Τσί­πρας με αυ­τούς; Μόνο με τον… Με­τα­ξά, συ­γκρί­νε­ται; Κρίμα… Τον υπο­τι­μά­τε τον πρω­θυ­πουρ­γό με τη στάση σας…

Από την άλλη, ένας Αλέ­ξαν­δρος Πα­πά­γος ή ένας Θρα­σύ­βου­λος Τσα­κα­λώ­τος ή ένας Διο­νύ­σιος Αρ­μπού­ζης που «πήγε στην Κορέα», δεν έχουν θέση και δεν εντάσ­σο­νται στο σποτ και την εθνι­κο­πα­τριω­τι­κή αφή­γη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Γιατί; Δεν ανή­κουν στον εθνι­κό κορμό και αυτοί; Δεν επι­τέ­λε­σαν (sic) εθνι­κό, πο­λε­μι­κό έργο και αυ­τοί-ει­δι­κά «στο Βίτσι και τον Γράμ­μο»; Κρίμα… Τόσοι δε­ξιοί και ακρο­δε­ξιοί (και συγ­γε­νείς…) μα­ζε­μέ­νοι στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, αδι­κή­θη­καν κομ­μά­τι…

Ξι­φουλ­κούν κα­τό­πιν οι αντι­κυ­βερ­νη­τι­κοί ρυ­πα­ρο­γρά­φοι και πο­λι­τι­κά­ντη­δες για τις δια­κο­πές του πρω­θυ­πουρ­γού πάνω στο κό­τε­ρο γνω­στής «συ­ζύ­γου εφο­πλι­στή»-ιδιό­τη­τα και αυτή, σύ­ζυ­γος εφο­πλι­στή…

Ανό­η­τοι και αδα­είς, δεν έκανε δια­κο­πές ο πρω­θυ­πουρ­γός, πάνω στις στά­χτες και τους νε­κρούς της Ατ­τι­κής.

Την ετοι­μό­τη­τα και την κα­τά­στα­ση του εφο­πλι­στι­κού στό­λου ενό­ψει των πο­λε­μι­κών πε­ρι­πε­τειών στη Νο­τια­να­το­λι­κή Με­σό­γειο εξέ­τα­ζε και επι­θε­ω­ρού­σε.

Δεν θα φτά­νουν στο ελ­λη­νι­κό κρά­τος οι γαλ­λι­κές φρε­γά­τες και τα αμε­ρι­κα­νι­κά αε­ρο­πλά­να, όταν ο Τσί­πρας ή ο Μη­τσο­τά­κης θα την ακού­σουν «Θά­τσερ στα Φώ­κλαντς» της Με­σο­γεί­ου και του Αι­γαί­ου, και για να σώ­σουν πρώτα το πρω­θυ­πουρ­γι­κό το­μά­ρι τους και κα­τό­πιν, τα πε­τρέ­λαια των Γάλ­λων, των Ιτα­λών και των Αμε­ρι­κα­νών, θα μας μπλέ­ξουν σε πό­λε­μο για τα κοι­τά­σμα­τα και τις ΑΟΖ.

Και τα κό­τε­ρα και τα φου­σκω­τά και τα πάντα όλα τα πλε­ού­με­να, θα εξο­πλί­σει και θα επι­τά­ξει ο ναύ­αρ­χος-υπουρ­γός Απο­στο­λά­κης προ­κει­μέ­νου με ένα-δυο κα­νό­νια στην πλώρη να ισο­πε­δω­θούν βρα­χο­νη­σί­δες και το μισό Αι­γαίο για τους υδρο­γο­νάν­θρα­κες και την ενερ­γεια­κή κα­τα­νά­λω­ση της ΕΕ, ρε γα­μώ­το!

Γι ΄αυτό δή­λω­σε και Κύ­πριος ο, σε λίγες μέρες συ­ντα­ξιού­χος, πρό­ε­δρος της Κο­μι­σιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούν­κερ, που νοιά­ζε­ται και κό­πτε­ται για την ενερ­γεια­κή κα­τα­νά­λω­ση της ΕΕ και τις πε­τρε­λαϊ­κές εται­ρεί­ες της Γαλ­λί­ας του Μα­κρόν και της Ιτα­λί­ας του Σαλ­βί­νι.

«Είμαι Κύ­πριος», φώ­να­ξε ο πολύς Ζαν-Κλοντ που προ­φα­νώς είναι κα­τα­χω­ρι­σμέ­νος στο λη­ξιαρ­χείο της Λευ­κω­σί­ας ως Ιω­άν­νης-Κλαύ­διος-Γλαύ­κος Γιουν­κε­ρί­δης…

Αν η ΕΕ είχε εξο­ρυ­κτι­κά, εμπο­ρι­κά και πε­τρε­λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα στην Αρ­κτι­κή, θα δή­λω­νε Ινουίτ ο πρώην πρω­θυ­πουρ­γός του Λου­ξεμ­βούρ­γου που κά­πο­τε, σε μια κρίση ει­λι­κρί­νειας, είχε πα­ρα­δε­χθεί πως είχε με­τα­τρέ­ψει το κρα­τί­διο αυτό σε πα­γκό­σμιο πλυ­ντή­ριο μαύ­ρου χρή­μα­τος και πα­νευ­ρω­παϊ­κή off-shore για να αντι­σταθ­μί­σει τις συ­νέ­πειες της ρα­γδαί­ας απο­βιο­μη­χά­νι­σης.

Με άλλα λόγια ο… Κύ­πριος Ζαν-Κλοντ είχε ομο­λο­γή­σει τη συμ­με­το­χή του σε σειρά οι­κο­νο­μι­κών εγκλη­μά­των με πρώτο εκεί­νο της κοι­νής απά­της. Ο κα­τάλ­λη­λος άν­θρω­πος για να κρατά τα ηνία της ΕΕ-και για να δη­λώ­νει σή­με­ρα… Κύ­πριος και αύριο Ινουίτ!

Τούτο το κεί­με­νο, σε μια άλλη, χω­ρο­χρο­νι­κή διά­στα­ση θα ήταν κεί­με­νο για τις ευ­ρω­ε­κλο­γές.

Για τη βαρ­βα­ρό­τη­τα της λι­τό­τη­τας, που σε κα­πι­τα­λι­στι­κούς, κρι­σια­κούς και­ρούς, μα­ζεύ­ει μαύρα σύν­νε­φα στον ορί­ζο­ντα για να φέρει την κα­ται­γί­δα από αίμα της βαρ­βα­ρό­τη­τας του πο­λέ­μου.

Βάρ­βα­ροι της κυ­βέρ­νη­σης με εθνι­κό κορμό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ αντι­μά­χο­νται για την πρω­το­κα­θε­δρία στην κάλπη με τους βάρ­βα­ρους της υπο­ψή­φιας κυ­βέρ­νη­σης με εθνι­κό κορμό τη ΝΔ.

Βη­σι­γότ­θοι ενα­ντί­ον Οστρο­γότ­θων, Γότ­θοι πά­ντως, επι­δρο­μείς και λε­η­λά­τες, πλια­τσι­κο­λό­γοι και άρ­πα­γες, ολε­τή­ρες και δυ­νά­στες.

Αλλά τη λύση στα μι­ντια­κά μάγια των φτη­νών και ψεύ­τι­κων δι­λημ­μά­των, την έχει δώσει έγκαι­ρα ο ποι­η­τής Μι­χά­λης Κα­τσα­ρός (που δεν είχε και δεν βρήκε θέση στο σποτ του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για τον εθνι­κό κορμό…).

«Μη σκε­φτείς άσχη­μα για τους Βη­σι­γότ­θους, είναι κάτι ακί­νη­τα μα­ζε­μέ­να υπο­κεί­με­να που πα­ρι­στά­νουν τους επι­δρο­μείς».

Και τους ηγέ­τες, θα συ­μπλή­ρω­να, ποι­η­τή, και τους ηγέ­τες.

rproject.gr